Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond.nl

Fiscaalnr.: 8139.75.013

11 september 2019

Opnieuw een Roermonds monument in verval.

Het  unieke Coöp-winkelpand aan de Hendriklaan 38  in Roermond verkeert in een deplorabele staat.
Het monumentale pand staat al jarenlang leeg en is in de huidige staat een doorn in het oog voor de wijk het Veld. Dakgoten lekken, kozijnen zijn rot en regen en wind lijken vrij spel te hebben op en in het pand. Het dak zakt langzaam in. Het proces van volledige afbraak lijkt nu in volle gang.  Een dergelijk proces van afbraak heeft onlangs aan de Straat in Asenray geleid tot het instorten van een monumentale schuur van de Straterhof. Deze schuur is nu onherstelbaar beschadigd.

Foto’s: Harry Segers

De Stichting Ruimte heeft geprobeerd in overleg te gaan met de eigenaren van het pand. Omdat daar niet op gereageerd werd heeft Ruimte vervolgens een handhavingsverzoek bij de Gemeente Roermond ingediend.
De Erfgoedverordening van de gemeente schrijft namelijk voor dat eigenaren hun monument goed moeten onderhouden om de instandhouding van het monument te garanderen. De gemeente gaat, zo is toegezegd, met het handhavingsverzoek van Ruimte in de hand, in overleg treden met de eigenaren van het pand.

De Stichting Ruimte ziet in een hernieuwde functie en daarmee een gepaste renovatie van het pand  een positieve bijdrage aan de beeld- en leefklimaat kwaliteit van de Hendriklaan.

In het het ter plaatse geldende bestemmingsplan zijn de onderstaande bestemmingen voor het pand aangeduid:

 • woningen
 • detailhandel
 • dienstverlening
 • kantoren
 • horeca
 • bedrijven in categorie 1 en 2
 • water en waterhuishoudkundige voorzieningen

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om het pand een zinvolle bestemming te geven. Vooral juist nu er in deze straat vernieuwende economische initiatieven (winkelpanden) tot stand komen zou dat zeer welkom zijn..Illegale sloopwerkzaamheden in centrum Roermond!!

Een projectontwikkelaar uit Hillegom, Real Estate Restucturing, heeft in Roermond meerder panden opgekocht waaronder o.a. de panden Zwartbroekstraat 37 en Schuitenberg 32 .  Hier wordt momenteel gesloopt zonder de vereiste omgevingsvergunning. De vergunningsaanvraag om de panden om te bouwen naar mini-studios werd begin dit jaar geweigerd.  Volgens de omwonenden werden historische (tuin)muren omver geduwd, bomen gerooid en (historische) panden van binnen compleet gestript, zo is te zien vanuit de woningen die tegenover de adressen liggen.

Waar blijft het stadsbestuur in dezen om de sloop stil te leggen en de (nog) bestaande waarden zoveel als mogelijk te handhaven. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Roermond toelaat dat vastgoedbazen en projectontwikkelaars ongestoord hun gang gaan. Blijkbaar wil men op het stadhuis maar niet leren!

Ron Benjamins eigenaar van Real Estate Restucturing is intussen naar de rechter gestapt omdat de beide panden volgens hem nu minder waard zijn.


31 juli 2019

Omgevingsvergunning Ponyhof Femke weer vernietigd.

Op 12 december 2017 heeft het College van Roermond na talloze procedures bij de rechtbank en de Raad van State een nieuwe omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een reeds gerealiseerde manege aan de Thuserhof in Asenray.

Het stedelijke gebied rond de manege.

Bij de vergunningverlening werd het bouwplan door de Commissiebeeldkwaliteit getoetst aan de Nota Beeldkwaliteit 2015. Daarbij werden de normale criteria toegepast zoals deze gelden voor stedelijk gebied. Niet onderkend werd het feit dat op de betreffende locatie sprake is van “buitengebeid”. Voor het “buitengebied” gelden aparte criteria voor wat betreft het materiaalgebruik. De omwonenden waren het o.a. met deze gang van zaken niet eens en stapten naar de Raad van State. Tijdens de zitting verklaarde de gemeente bij herhaling dat Thuserhof gewoon stedelijk gebied is. De Raad van State kon dit argument niet volgen en heeft nu dus voor de zoveelste keer de vergunning vernietigd.


28 juli 2019

Meer is niet beter!

I.v.m. de werkzaamheden t.b.v. de reconstructie van de N280 stonden er al extreem veel borden op de kruising nabij het voormalige Hotel Kissels op de hoek Venloseweg – Wilhelminasingel.

Een bekende horeca-tycoon uit Roermond en bestuurslid van BIZ Roermond vond het blijkbaar een goed idee om de aandacht van de automobilisten nog verder af te leiden met een reclamebordje voor zijn nieuwe restaurant. Voor dit reclamezeil is geen vergunning aangevraagd of verleend. Gekker moet het toch niet worden.


17 juli 2019

Straatbeeldplan Hamstraat heeft nog weinig effect.

Op 6 maart 2019 werd het “Straatbeeldplan Hamstraat” gepubliceerd.

Daarmee is het reclame- en uitstallingsbeleid voor de Hamstraat definitief van kracht. De ondernemers hebben aangegeven dat zij bij de entree van hun winkels een bescheiden reclamebord willen plaatsen, waarop bijvoorbeeld productaanbiedingen kunnen worden gepresenteerd. Daarom is voor de Hamstraat het straatbeeldplan opgesteld. Doel van dit plan is dat wordt voorkomen dat door het gebruik van reclameobjecten op straat, zoals algemeen is toegestaan in het Reclamebeleid 2010, een onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsverbetering en beleving van de Hamstraat.

In het nieuwe beleidsplan is bepaald dat één reclamebord plat tegen de gevel toegestaan wordt met een maximum van 70 cm breed en 120 cm hoog.

Wie sindsdien door de Hamstraat wandelt zal echter nog niet veel verschil zien. Er staan nog steeds talloze reclameborden dwars op de weg en uitstallingen van koopwaar. Het lijkt er zelfs op dat het sinds het voorjaar meer is geworden.

In het kader van de pilot “herinrichting Hamstraat” is met de ondernemers afgesproken dat zij in eerste aanleg zelf toezicht houden op de naleving van het straatbeeldplan Hamstraat. Indien een ondernemer een reclameobject op enige andere wijze op de openbare weg plaatst en dit niet verwijdert op verzoek van de winkeliersvereniging of van ondernemer(s) met een winkel in de Hamstraat, dan zal de gemeente Roermond handhavend optreden, in overeenstemming met de dan geldende handhavings-procedure. Uiteindelijk wordt het reclameobject op kosten van de overtreder verwijderd door de gemeente. Hiervan is echter nog weinig te zien. Dat geldt zowel voor landelijke ketens als plaatselijke ondernemers.


7 juli 2019

Juni- julinummer Ruimtelijk is klaar.

Het juni- julinummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is reeds gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer met 24 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Oude Winkelpui terug in de Hamstraat.
 • Latijnseschool in verval.
 • Winkels in de etalage.
 • Ruimte en tijd. Aan de Minderbroeders.
 • Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland.
 • Inovatieve ideeën voor de locomotievenloods gevraagd.
 • De tombe in de Munsterkerk.
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

21 maart 2019

“ Tweede Debatavond Burgerparticipatie”

Op 25 februari j.l. bezochten circa 60 burgers de door wijk- en dorpsraden i.s.m. de stichting Ruimte georganiseerde “Tweede Debatavond Burgerparticipatie”.

Het hoofdthema van deze avond was:

“hoe zetten we de volgende stap op weg naar burgerparticipatie?”.

De avond werd ingeleid door een tweetal mooie voorbeelden van burgerparticipatie. De eerste presentatie vertelde het verhaal over “Ruimte voor de Waal in Nijmegen”. De tweede zoemde in op een enquête onder bewoners van Maasniel en gaf goed inzicht over de thema’s die belangrijk  zijn voor een prettige leefomgeving.  Na de pauze presenteerde Peter Hovens zijn visie over het thema burgerparticipatie en de rol van de gemeente en burgers in dat proces.

De powerpointpresentaties zijn nu beschikbaar op deze site door te klikken op onderstaande links.

Presentatie Wij zijn Maasniel

20190225 Presentatie Peter Hovens Samenwereld

Presentatie Karsten Schipperhein10-februari 2019

 Uitnodiging 2e debatavond burgerparticipatie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vond de eerste debatavond plaats onder het motto: “Burgerparticipatie is de norm, niet voor de vorm!” Veel van de aanwezigen, waaronder burgers en leden van de wijk- en dorpsraden, pleitten destijds voor een adequate ontwikkeling van burgerparticipatie in Roermond. Ook was er een pleidooi om burgerparticipatie vooral vorm te geven in samenspraak tussen de gemeente en burgers/wijk- en dorpsraden. Een dergelijk pleidooi is door 21 wijk- en dorpsraden middels een advies ook gestuurd naar de politieke partijen in de gemeente Roermond met het verzoek dit op te nemen in hun coalitieprogramma. Het resultaat van dit alles was een korte beschrijving in het coalitieprogramma. Maar daarna bleef het toch wat stilletjes van de kant van de gemeente! Vandaar de keuze om te komen tot deze tweede debat-avond met als hoofdthema:

“hoe zetten we de volgende stap op weg naar burgerparticipatie?”.

Het eerste deel van de avond staat in teken van een voorbeeld van burgerparticipatietraject in Nijmegen. Daarna zoomen we in op het thema burgerparticipatie:

 • wat verstaan we onder burgerparticipatie?
 • wat betekent burgerparticipatie voor de burger, de wijk- en dorpsraden en de gemeente?
 • wat kun je verwachten van de gemeente? Wat kan de gemeente verwachten van burgers en wijk- en dorpsraden?

Tot slot willen we deze avond gezamenlijk tot een drietal kernadviezen komen: welke stappen moeten worden genomen om een stevige ontwikkeling van burgerparticipatie in Roermond op gang te brengen?

Inmiddels hebben diverse wijk- en dorpsraden zich al aangemeld voor deze avond.

Ook u bent voor deze debat-avond van harte uitgenodigd!

Voor wie:

 • inwoners van Roermond, wijk- en dorpsraden, dorpscommitees,  maatschappelijke organisaties, ondernemers,
 • leden van het college van B&W
 • leden van de gemeenteraad
 • leden van politieke partijen

Wanneer: Op maandag 25 februari 2019

Tijdstip: 19.30 uur

Waar: Gemeenschapshuis De Velderie, Prins Bernardstraat.

Organisatie: Samenwerking bewonersorganisaties en Stichting Ruimte Roermond


Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Met het digitale subsidieportaal kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).
Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Meer informatie:  https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/instandhoudingssubsidie-in-2019-aanvragen


30-1-2019

Nieuw bestemmingsplan Campinaterrein ligt ter inzage.

Foto: Area-M Roermond

Tot en met 5 maart ligt het bestemmingsplan ter inzage voor het voormalige Campinaterrein aan de Prins Bernhardstraat.

Op het terrein werden vijf jaar geleden oude, leegstaande bedrijfshallen gesloopt. Nu ligt er een woningbouwplan (http://www.area-mroermond.nl/) waarbij 23 grondgebonden woningen en 19 appartementen gerealiseerd zullen worden. Het bouwplan vormt een van de laatste onderdelen van het Wijkontwikkelingsplan Roermondse Veld, dat sinds de eeuwwisseling tot uitvoering is gebracht en dat nu dus bijna ten einde loopt.

Tot en met 5 maart kunnen mensen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bekijk de verbeelding, regels en toelichting via de onderstaande link:

https://www.roermond.nl/…/…/In-procedure/Campinaterrein.html


7 januari 2019

Decembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het decembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs wordt op korte termijn gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer met 28 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Hotel Valies, aanwinst of verlies
 • Brand bij hotel Kissels
 • Lichtvervuiling, mag het licht uit?
 • Handhaven, kunnen, willen… moeten?
 • Een chique jugendstilpand.
 • Winkels in de etalage.
 • Frans Dupont.
 • Boeken.
 • De meester van Elsloo.
 • De meester van het Munster.
 • Verwaarloosd klein erfgoed.
 • De herinrichting van het Musterplein.
 • Dwangsommen voor Hotel Valies.
 • De vernieuwde Erfgoedverordening.
 • Feestverlichting in De Weerd.
 • Een column van Rens Evers
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

7 januari 2019

Het Blauwe kerkje in de Voorstad.

Gele koorts, knokkelkoorts Q-koorts. Er zijn allerlei vormen van koorts maar ze hebben een ding gemeen: het zijn allemaal infectieziekten.
Blauwe koorts bestaat officieel nog niet maar het lijkt er op dat dit virus in Roermond heeft toegeslagen.
Na Hotel Valies en de Noorderplas is het nu ook ontdekt in de Voorstad St. Jacob bij het Witte Kerkje.


Daan goon de lempkes aon.

Dat de kerst nadert is niet alleen op de Roerkade zichtbaar.

Ook de Weerd brandt nu ’s nachts de feestverlichting rond de Noorderplas..

 • Lichtvervuiling heeft allerlei nadelen voor mens en milieu.
 • Een donkere nacht zorgt voor rust en een regelmatige biologische klok van mensen en dieren.

Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Donkerte is schaars en heeft bescherming nodig. Een van de maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan is het enkel plaatsen van lichtbronnen waar het nodig is. Het is ons dan ook een raadsel waarvoor deze lichtbronnen geplaatst zijn het terrein rond de Noorderplas is ’s nachts immers afgesloten.


28-9-2018

Las Vegas aan de Maas.

Na het doven van de lichtjes van het Lichtjesfestival “Magic World of Lights” (voormalig Yumble) gaat nu bij hotel “Valies”  de feestverlichting aan.

Hotel “Valies” van Victor Adams is bijna klaar. Dat de bouw niet bij iedereen in de smaak viel mag als bekend verondersteld worden. De ondernemer, “eine remundjse jung” (dat zijn zijn eigen woorden), heeft blijkbaar een abonnement op het afwijken van de vergunning. Zo zou er eerst een dakterras komen dat na protesten van de omwonenden weer verdween. Nu is het er toch weer. De ontbijtruimte is omgetoverd in een chinees restaurant omdat dat een innovatieve ontwikkeling is en de bezemruimte op het dak wordt een luxe penthouse. Als klap op de vuurpijl is er ook nog een gevelverlichting aangebracht om het geheel in Amerikaanse stijl uit te lichten.

Een voorbeeld van burgerparticipatie. Zo omschreven initiatiefnemer Victor Adams en toenmalig VVD-wethouder Raja Fick de informatieavond die medio 2015 plaatsvond over de bouw van het hotel. Wij als Stichting Ruimte zetten hier de nodige vraagtekens bij.

Wilt u reageren dan kan dat op  


11-9-2018

Septembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het septembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het dreigend failliet van een monumentenstad
 • Winkels in de etalage
 • Groen licht voor meer groen
 • De Rekenkamer op de tekentafel
 • Het ‘witte dorp’ in Maasniel
 • Monumenten kunnen Roermond toekomstbestendig maken
 • Hoge nood in Roermond
 • Berichten en meer…

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.


19-08-2018

Naamsaanduiding ONLY lijkt gekrompen.

Soms heeft een handhavingverzoek wel effect.

Zoek het verschil in de bovenstaande foto’s.


16-7-2018

Horeca Markt haalt reclameborden weg uit het looppad.

Een aantal horecabedrijven op de Markt heeft naar aanleiding van de publicatie “Welkom in Roermond” en een artikel in De Limburger, de reclameborden weggehaald uit het looppad op het trottoir.

De eerste stap is daarmee gezet. Hopelijk volgen er nog meer. Dat lijkt ook wel nodig want er staan er nog een aantal. Het gaat daarbij niet alleen om reclameborden maar ook tafels en stoelen.


14 juli 2018

Juni-julinummer Ruimtelijk is klaar.

Het juni-julinummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
Als extra is een brochure bijgevoegd met de titel “Welkom in Roermond” Daarin komt een vergelijking tussen de uitstraling van de binnenstad van Roermond en die van Maastricht aan de orde.

In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het instorten van de schuur van Straterhof
 • De Kapellerlaan
 • Burgerparticipatie
 • Roermond: SURPRISING CITY?
 • Bouwen aan samenhang
 • Het oorlogsgraf van Piet Touw
 • Herten in de jaren 90
 • Het retraitehuis
 • Het overlijden van Dennis Janssen en Martin van het Erve
 • Berichten en meer…

12 juli 2018

Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan het college.

Vanmorgen (12 juli 2018) werd de Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan 2 wethouders van het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond. In de notitie wordt aandacht gevraagd voor de verrommeling van de binnenstad. Om te laten zien dat het ook anders kan wordt er m.b.v. foto’s een vergelijking gemaakt tussen het reclamebeleid in Maastricht en Roermond.

De aspecten die aan de orde komen zijn o.a.:

 • de soms onooglijke winkelpuien
 • de overdaad van bonte reclame-uitingen en uitstallingen
 • de diversiteit en kwaliteit van de bestrating
 • de vele vaak onooglijke vaste winterterrassen
 • het feit dat de vele historische gevels vanaf de weg nauwelijks nog zichtbaar zijn
 • het terrasmeubilair
 • en de toegankelijkheid

Deze nota wordt samen met de nieuwe uitgave van ons blad ook verspreid onder de donateurs.

U kunt de nota inzien door op het plaatje te klikken.

Reageren kan op

Wij ontvingen een groot aantal reacties. >>>>Hier<<< hebben wij een aantal van deze reacties verzameld.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer


25 mei 2018

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen en stichtingen, groot en klein. Al deze organisaties hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet. Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan klik dan >>>>hier<<<<<.


Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-DVD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van onze redactie zijn wij op zoek naar:

– adviseurs

– redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.