Home

Hotel
 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond

7 januari 2019

Decembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het decembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs wordt op korte termijn gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer met 28 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Hotel Valies, aanwinst of verlies
 • Brand bij hotel Kissels
 • Lichtvervuiling, mag het licht uit?
 • Handhaven, kunnen, willen… moeten?
 • Een chique jugendstilpand.
 • Winkels in de etalage.
 • Frans Dupont.
 • Boeken.
 • De meester van Elsloo.
 • De meester van het Munster.
 • Verwaarloosd klein erfgoed.
 • De herinrichting van het Musterplein.
 • Dwangsommen voor Hotel Valies.
 • De vernieuwde Erfgoedverordening.
 • Feestverlichting in De Weerd.
 • Een column van Rens Evers
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

7 januari 2019

Het Blauwe kerkje in de Voorstad.

Gele koorts, knokkelkoorts Q-koorts. Er zijn allerlei vormen van koorts maar ze hebben een ding gemeen: het zijn allemaal infectieziekten.
Blauwe koorts bestaat officieel nog niet maar het lijkt er op dat dit virus in Roermond heeft toegeslagen.
Na Hotel Valies en de Noorderplas is het nu ook ontdekt in de Voorstad St. Jacob bij het Witte Kerkje.


Daan goon de lempkes aon.

Dat de kerst nadert is niet alleen op de Roerkade zichtbaar.

Ook de Weerd brandt nu ’s nachts de feestverlichting rond de Noorderplas..

 • Lichtvervuiling heeft allerlei nadelen voor mens en milieu.
 • Een donkere nacht zorgt voor rust en een regelmatige biologische klok van mensen en dieren.

Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Donkerte is schaars en heeft bescherming nodig. Een van de maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan is het enkel plaatsen van lichtbronnen waar het nodig is. Het is ons dan ook een raadsel waarvoor deze lichtbronnen geplaatst zijn het terrein rond de Noorderplas is ’s nachts immers afgesloten.


28-9-2018

Las Vegas aan de Maas.

Na het doven van de lichtjes van het Lichtjesfestival “Magic World of Lights” (voormalig Yumble) gaat nu bij hotel “Valies”  de feestverlichting aan.

Hotel “Valies” van Victor Adams is bijna klaar. Dat de bouw niet bij iedereen in de smaak viel mag als bekend verondersteld worden. De ondernemer, “eine remundjse jung” (dat zijn zijn eigen woorden), heeft blijkbaar een abonnement op het afwijken van de vergunning. Zo zou er eerst een dakterras komen dat na protesten van de omwonenden weer verdween. Nu is het er toch weer. De ontbijtruimte is omgetoverd in een chinees restaurant omdat dat een innovatieve ontwikkeling is en de bezemruimte op het dak wordt een luxe penthouse. Als klap op de vuurpijl is er ook nog een gevelverlichting aangebracht om het geheel in Amerikaanse stijl uit te lichten.

Een voorbeeld van burgerparticipatie. Zo omschreven initiatiefnemer Victor Adams en toenmalig VVD-wethouder Raja Fick de informatieavond die medio 2015 plaatsvond over de bouw van het hotel. Wij als Stichting Ruimte zetten hier de nodige vraagtekens bij.

Wilt u reageren dan kan dat op  


11-9-2018

Septembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het septembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het dreigend failliet van een monumentenstad
 • Winkels in de etalage
 • Groen licht voor meer groen
 • De Rekenkamer op de tekentafel
 • Het ‘witte dorp’ in Maasniel
 • Monumenten kunnen Roermond toekomstbestendig maken
 • Hoge nood in Roermond
 • Berichten en meer…

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.


19-08-2018

Naamsaanduiding ONLY lijkt gekrompen.

Soms heeft een handhavingverzoek wel effect.

Zoek het verschil in de bovenstaande foto’s.


16-7-2018

Horeca Markt haalt reclameborden weg uit het looppad.

Een aantal horecabedrijven op de Markt heeft naar aanleiding van de publicatie “Welkom in Roermond” en een artikel in De Limburger, de reclameborden weggehaald uit het looppad op het trottoir.

De eerste stap is daarmee gezet. Hopelijk volgen er nog meer. Dat lijkt ook wel nodig want er staan er nog een aantal. Het gaat daarbij niet alleen om reclameborden maar ook tafels en stoelen.


14 juli 2018

Juni-julinummer Ruimtelijk is klaar.

Het juni-julinummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
Als extra is een brochure bijgevoegd met de titel “Welkom in Roermond” Daarin komt een vergelijking tussen de uitstraling van de binnenstad van Roermond en die van Maastricht aan de orde.

In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het instorten van de schuur van Straterhof
 • De kapellerlaan
 • Burgerparticipatie
 • Roermond: SURPRISING CITY?
 • Bouwen aan samenhang
 • Het oorlogsgraf van Piet Touw
 • Herten in de jaren 90
 • Het retraitehuis
 • Het overlijden van Dennis Janssen en Martin van het Erve
 • Berichten en meer…

12 juli 2018

Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan het college.

Vanmorgen (12 juli 2018) werd de Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan 2 wethouders van het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond. In de notitie wordt aandacht gevraagd voor de verrommeling van de binnenstad. Om te laten zien dat het ook anders kan wordt er m.b.v. foto’s een vergelijking gemaakt tussen het reclamebeleid in Maastricht en Roermond.

De aspecten die aan de orde komen zijn o.a.:

 • de soms onooglijke winkelpuien
 • de overdaad van bonte reclame-uitingen en uitstallingen
 • de diversiteit en kwaliteit van de bestrating
 • de vele vaak onooglijke vaste winterterrassen
 • het feit dat de vele historische gevels vanaf de weg nauwelijks nog zichtbaar zijn
 • het terrasmeubilair
 • en de toegankelijkheid

Deze nota wordt samen met de nieuwe uitgave van ons blad ook verspreid onder de donateurs.

U kunt de nota inzien door op het plaatje te klikken.

Reageren kan op

Wij ontvingen een groot aantal reacties. >>>>Hier<<< hebben wij een aantal van deze reacties verzameld.


Gesprek met wethouder Smitsmans over burgerparticipatie.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar organiseerde Ruimte een debatavond over het thema burgerparticipatie in relatie met de nieuwe Omgevingswet.

Kort na de verkiezingen schreven alle wijk- en dorpsraden gezamenlijk met de stichting Ruimte een brief aan de beoogde coalitiepartijen van de gemeenteraad om burgerparticipatie sneller en doelgerichter te ontwikkelen. Met een toch wat terughoudend optimisme zagen we in het coalitieakkoord van de Groen Links, CDA, Democraten Swalmen en D66 positieve teksten staan over burgerparticipatie.

Welke volgende stappen zou dit college van B&W nu zetten om burgerparticipatie in deze gemeente een even noodzakelijke als gewenste boost in de goede richting te geven?

Om daarop een antwoord te vinden toog het bestuur van stichting Ruimte aangevuld met Trees van der Schoot (voorzitter Buurtvereniging ’t Vrijveld) op 12 juli jl.  naar het gemeentehuis voor een gesprek met coördinerend wethouder burgerparticipatie Marianne Smitsmans.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de gemeente nog stevig zoekende is met het onderwerp burgerparticipatie, maar ook constateerden we dat er op sommige plaatsen al goede initiatieven plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld  in Swalmen en Maasniel.

Duidelijk is ook dat er binnen het gemeentehuis nog flinke stappen gezet moeten worden om dit onderwerp binnen de organisatie vaste grond te geven. Een eenduidige lijn voor de hele gemeente ontbreekt o.i. nog. Op ons al eerder gedane voorstel om “burgerparticipatie in Roermond samen met burgers en ondernemers/bedrijven verder te ontwikkelen” werd positief gereageerd, maar we proefden in dit gesprek niet de wil om op dat moment al concrete stappen in die richting te zetten.
Kortom: de gemeente Roermond is wel in beweging maar de echte stap voorwaarts richting een breed gedragen burgerparticipatie moet nog plaatsvinden. Wijk- en dorpsraden staan al klaar om mee te denken. Nu de gemeente nog!


2 juli 218

Als het kalf verdronken is ………

Naar aanleiding van onze publicaties op onze website en Facebook publiceerde ook Dagblad de Limburger op 29-6-2018 een artikel over het instorten van het gemeentelijke monument Straterhof.

Alvorens het artikel te plaatsen werden door de krant o.a. de onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W.

– kunnen eigenaren van monumenten niet verplicht worden onderhoud te plegen? Hoe is dat in de verordening geregeld?
De Erfgoedverordening 2017 (zie www.overheid.nl) biedt, op grond van artikel 7 b., de mogelijkheid om een eigenaar te verplichten zijn monument te laten onderhouden. Op basis van deze regel mag hij het niet gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. In de praktijk is het echter moeilijk een eigenaar die niet wil, of die de mogelijkheden niet heeft te verplichten het onderhoud uit te voeren en te bekostigen.

– wordt die eventueel aangepast op aandrang van Ruimte. Las op de site van Ruimte dat de standaardverordening wel zo’n verplichting bevat.
Er wordt overwogen om de genoemde regel aan te scherpen door het plegen van onderhoud expliciet te noemen.

Voor de exacte formulering zal Roermond geen onderzoek meer hoeven te doen. In de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is immers al sinds 2016 het onderstaande artikel opgenomen.

Artikel 13. Instandhoudingsplicht gemeentelijk monument.
Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.


8 juni 2018

The never ending story.

Na een periode van betrekkelijke rust was er op 12 juni jl. weer een zitting bij de rechtbank in Roermond over de manege aan de Thuserhof. Deze had betrekking op de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning). Nu het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is geworden is er eind vorig jaar een nieuwe procedure voor een dergelijke vergunning voor de rijhal opgestart en op 12 december 2017 is deze weer verleend. Hiertegen zijn de omwonenden weer in beroep gegaan. Tijdens de zitting gebeurden een paar opmerkelijke zaken.

Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was het feit dat voor de uitvoering van graafwerkzaamheden het verplichte archeologisch onderzoek niet was uitgevoerd.  De gemeente voerde daarvoor als argument aan dat een dergelijk onderzoek geen zin meer had omdat alle graafwerkzaamheden reeds uitgevoerd waren op het moment dat de gemeentelijke toezichthouder dit vaststelde.. De rechter werd hier behoorlijk kwaad over. Hij kon niet snappen waarom de gemeente niet optreedt tegen dit type overtredingen. Omdat ook wij dit niet begrijpen en bevreesd zijn voor mogelijke precedentwerking had het bestuur zich aangesloten bij dit aspect van het beroep van de omwonenden.

Het bestemmingsplan Thuserhof 22 is een zg. postzegelplan speciaal gemaakt om de rijhal planologisch mogelijk te maken. Op zich is dat een gebruikelijk werkwijze want anders moeten ontwikkelingen nog jaren wachten op een herziening van het grote bestemmingsplan (in dit geval het bestemmingsplan buitengebied Asenray). Wat echter ongebruikelijk is, is dat het bouwwerk waar het bestemmingsplan specifiek voor is gemaakt niet past binnen de planregels. Op diverse punten moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Een belangrijk punt hierbij is de dakhelling. Volgens het bestemmingsplan moet die tussen de 20 en 65 graden liggen. De rijhal heeft echter een dakhelling van 15 graden. Vergelijkbare problemen spelen bij de fundering van de rijhal en het leidingenwerk dat in de grond is aangebracht;

[caption id="attachment_4064" align="alignnone" width="640"] Volgens het verweer van de gemeente Roermond is dit in de bebouwde kom.[/caption]

Zeer bijzonder was dat de rijhal volgens de gemeente niet meer in het buitengebied staat. In de vergunning van 2013 was dat wel nog het geval. Toen had de commissie beeldkwaliteit het plan nog getoetst aan de criteria die voor het buitengebied gelden. In de nu lopende procedure beweerde de gemeente echter dat de rijhal niet meer in het buitengebied ligt. Aangezien de rijhal nog op dezelfde plaats staat, midden in het bestemmingsplan Buitengebied Asenray, is dit een wonderlijke redenatie.

De Rechter zal over 2 a 3 maanden uitspraak doen.


4 juni 2018

Gelukkig hebben we de foto nog.

 

Straterhof op 8 april 2018

Straterhof op 4 juni 2018.

Straterhof op 6 juni 2018

Gelukkig hebben we de foto nog. Dat zal waarschijnlijk de reactie zijn van het bestuur van de gemeente Roermond, bij het zien van deze foto’s.

Straat huisnummer 5 is ook bekend als Straterhof. Het woonhuis van deze oude hoeve dateert van 1844. De schuur is waarschijnlijk veel ouder. Deze wordt immers een paar eeuwen eerder al genoemd.
De Straterhof is aangewezen als gemeentelijk monument.
De bouwkundige staat van de schuur was al lang zeer slecht. De gevel, werd jaren geleden gestut omdat deze  helemaal bol stond en het gat in het dak werd wekelijks groter. Dit was bij het college bekend. Daarop is zij immers herhaaldelijk gewezen. Voor het laatst medio 2017 in het monumentenoverleg.

In de gemeentelijke MONUMENTEN- EN ARCHEOLOGIEVERORDENING 2011 is het onderstaande artikel opgenomen.

Artikel 7. Aantasting gemeentelijk monument
1. Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorschriften:
a. een gemeentelijk monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
b. een gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
Volgens het college is dit artikel echter niet voldoende om het onderhoud van een monument af te dwingen. Het wordt dan ook de hoogste tijd om de gemeentelijke verordening in overeenstemming te brengen met de modelverordening van de VNG. Dit model is door Roermond nagenoeg letterlijk overgenomen, met uitzondering van de onderhoudsplicht. De gevolgen daarvan zijn hier nu duidelijk zichtbaar.
Ook de linker zijgevel van het woonhuis toont al tekenen van verval. Er moet dan ook gevreesd worden dat ook hier binnenkort grote schade zal optreden. Herstel van het voegwerk zou hier wonderen kunnen doen.

1 juni 2018

De nieuwe Ruimteschildjes zijn klaar.

In 1998 heeft Ruimte een prijs ingesteld, het Ruimte-Keurmerk. Dat bestaat uit een schild en een oorkonde. Hiermee belonen wij initiatieven van particulieren of instellingen die bijdragen tot het stadsschoon, of dat nu monumentaal oud is of moderne architectuur.
De schildjes die tot nu toe uitgereikt werden bestonden uit kunststof en waren aan vervanging toe. Op verzoek van ons bestuur zijn nu nieuwe keurmerken gemaakt die de tand des tijds beter kunnen doorstaan, van roestvrij staal. Met de vervanging van de oude schildjes zal binnenkort gestart worden.

Bestuurslid Quint Lommen neemt het eerste schildje in ontvangst bij Plaatbewerking Tummers in Hoogerheide.


30 mei 2018

Is het reclamebeleid een wassen neus?

In het rijksbeschermd stadsgezicht binnenstad gelden voor gevelreclame de volgende regels voor tekst in losse letters, plat op de gevel, geïntegreerd in het gevelvlak
– maximale hoogte 45 cm.
– maximale lengte 50% van de gevelbreedte met een maximale breedte van 400 cm.
De bovenstaande naamsaanduiding voldoet overduidelijk niet aan deze criteria. De vergunning hiervoor werd dan ook geweigerd.
Hoewel dat al maanden geleden is  gaat de gemeente niet over tot handhaving. Het lijkt er ook nu weer op dat handhaving in Roermond alleen afgedwongen kan worden met een handhavingsverzoek.

2-5=2018

Dodenherdenking dit jaar op donderdag ?

Sinds vanmorgen prijkt nabij de afslag op de N280, naar Hatenboer, het onderstaande bord.

Hoewel landelijk de dodenherdenking op vrijdag wordt gehouden lijkt het er op dat Roermond een uitzondering vormt.


1-4-2018

Maartnummer Ruimtelijk is klaar.

Het maartnummer van Ruimtelijk is terug van de drukker en wordt op dit moment verspreid onder onze donateurs. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De verplaatsing van de werkstaking van Henry Luyten
 • Kruisen in Groot-Roermond
 • Zuidewijk Spick
 • De meester van Elsloo
 • Een middeleeuwse ridderzaal in een Swalmense boerderij
 • Nieuwe kansen voor de markt
 • Herten in de jaren 90
 • Hanzesteden aan de Maas
 • De restauratie van de grafsteen van Hedwig Luyten
 • De Kapellerlaan
 • Berichten en meer…

14-3-2018

Debat over Burgerparticipatie van de stichting Ruimte is prima verlopen.

Op 12 maart j.l. organiseerde de stichting Ruimte een lagerhuisdebat over burgerparticpatie in het gemeenschapshuis Hertenheym. onder het motto: “Burgerparticipatie is de norm, niet voor de vorm”. De belangstelling was groot: bijna 100 mensen bezochten het levendige debat.
In een korte inleiding schetste Fons Zijlstra(voorzitter Stichting Ruimte) een beeld dat de gemeente Roermond weliswaar burgerparticipatie inzet bij allerlei nieuwe projecten. De praktijkervaring leert echter ook dat betrokkenheid van burgers bij die nieuwe projecten vaak nog uitloopt op conflicten met die burgers. Door het instrument burgerparticipatie bij de gemeente beter en anders in te zetten zou veel winst geboekt kunnen worden.
Trees van der Schoot hield als deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening  een boeiend en helder betoog over het thema burgerparticipatie in relatie met de nieuwe Omgevingswet. Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten hanteert de gemeente nu een burgerparticipatiemethode dat vaak automatisch leidt tot een gang naar de rechtbank. Burgers raken ontmoedigt door deze gang van zaken en haken teleurgesteld af.
Trees van der Schoot schetste daarnaast een nieuwe manier van werken waarbij sprake is van vroegtijdige burgerparticipatie. Burgers en andere belanghebbenden gaan in dit burgerparticpatietraject in een voorstadium al met de initiatiefnemer van een plan met elkaar in overleg, Alle partijen dragen zo bij tot een beter kwalitatief plan. Daarmee worden conflicten tussen burgers en een initiatiefnemer meestal in een later stadium voorkomen. Daaropvolgend ontstond een levendig debat tussen burgers en politici. De aanwezige wethouders constateerden dat de gemeente op het gebied van burgerparticipatie al op weg is, maar ook dat er nog een stevige leerweg te gaan is. Daar is echter extra inzet voor nodig. Vanuit de stichting Ruimte is geopperd  om bij de vorming van het nieuwe college burgerparticipatie hoog op de agenda te plaatsen en een belangrijk onderdeel te laten zijn in het nieuwe coalitieprogramma. Ook is het wenselijk om een wethouder aan te stellen die zich nadrukkelijk gaat bezighouden met ‘innovatief bestuur’.

Voorgesteld is ook om burgerparticipatie binnen de gemeente vooral een gezamenlijk proces te laten zijn van gemeente,  burgers en wijk- en dorpsraden. Input van alle partijen is een goede basis voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u de presentatie van Trees van der Schoot downloaden, dan kan dat >>>hier<<<.


9-3-2018

Heeft de gemeente Roermond een nieuw handhavingsbeleid?

Als er op het gebied van de ruimtelijke ordening overtredingen worden gemaakt (zoals handelen in strijd met het bestemmingsplan) heeft een gemeente verschillende instrumenten om daar tegen op te treden. De overtreder krijgt eerst bericht dat de gemeente het voornemen heeft om tot handhaving over te gaan. Hier kan op gereageerd worden. Als die reactie onvoldoende steekhoudend is gaat de gemeente daadwerkelijk over tot handhaving. De overtreder krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde periode (de begunstigingstermijn) ‘vrijwillig’ de overtreding te stoppen. Gebeurt dat niet dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. Dit is een  boete voor iedere week dat de overtreding voortduurt. Blijft de overtreding dan nog steeds bestaan dan kan de dwangsom verhoogd worden. Uiteindelijk kan de gemeente overgaan tot bestuursdwang (zelf een einde aan de overtreding maken op kosten van de overtreder). De hoogte van de dwangsommen en de termijnen zijn in landelijke  richtlijnen vastgelegd.

Met dit in ons achterhoofd  viel ons oog op het verslag van de B&W-vergadering van 20 februari. Er stond een stuk over  een uitspraak van de Rechtbank Limburg. Het ging over een handhavingskwestie rondom de manege op Thuserhof. Opvallend was dat de gemeente hier heeft besloten om de dwangsommen die waren opgelegd toch niet te innen. De gemeente heeft deze keuze gemaakt omdat uiteindelijk, weliswaar na het verstrijken van alle termijnen, de overtredingen beëindigd waren. Deze manier van handelen past niet binnen de landelijke regels. Daarin wordt juist gesteld dat een overheid zijn geloofwaardigheid verliest wanneer eenmaal verbeurde dwangsommen toch niet worden geïnd. Wij vragen ons af of de gemeente Roermond hiermee een nieuw handhavingsbeleid heeft ingezet of dat het hier gaat om een voorkeursbehandeling van de betreffende manege.

De omwonenden die destijds de gemeente hebben gevraagd om actie te ondernemen hoorden op de dag van de zitting bij de Rechtbank pas van de keuze die de gemeente had gemaakt. Zij waren dan ook zeer verbaasd dat er een boete van maar liefst 50.000 euro was kwijtgescholden. Momenteel loopt er ook nog een gerechtelijke procedure over een dwangsom van 30.000 euro. Waarschijnlijk is ook hier sprake van verjaring. Dat zou betekenen dat dan  in totaal een boete van 80.000 Euro kwijtgescholden zou worden.

Op de weblog van wethouder Smitsmans schrijft zij: “De gemeente heeft nog wel wat te leren. De rol van de gemeente en de burger is afhankelijk van het onderwerp. Gaat het om het uitvoeren van een wettelijke taak dan is inspraak vaak niet mogelijk. Informeren is dan de enige manier. De jarenlange cultuur dat de gemeente beleid uitvoert ten behoeve van de burger en dat de overheid wel weet wat goed is, heb je niet zomaar veranderd. ”

De omwonenden hebben de gemeente gevraagd om informatie over de achtergronden van haar besluit. Ondanks dat de gemeente haar mond vol heeft van burgerparticipatie en communicatie hebben de omwonenden na twee maanden wachten nog steeds geen antwoord ontvangen. Ook in dit geval blijkt de praktijk dus hardnekkiger dan de theorie. Hier kwam men zelfs niet toe aan het informeren.


 

Uitnodiging Debat-avond

Thema:

Burgerparticipatie is de norm, dus niet voor de vorm!

‘Wanneer betrek je burgers bij (bouw)plannen voor hun omgeving? Als de aanvraag al is ingediend of een principe- of ontwerp-besluit van burgemeester en wethouders genomen, zoals vaak gebruikelijk is in Roermond? Of eerder? Hoe voorkom je dat de burger en de gemeenteraad geconfronteerd worden met een front van burgemeester en wethouders en een aanvrager/ontwikkelaar, omdat standpunten al zijn ingenomen, overeenkomsten gesloten en kosten voor onderzoeken gemaakt. Kunnen grimmige beroepsprocedures en/of politieke debatten voorkomen worden? Als in 2021 (de komende raadsperiode) de Omgevingswet in werking treedt dan wordt van heel Nederland op dit punt een cultuurverandering verwacht. Laten we dat – aan de vooravond van de verkiezingen – voor de Roermondse situatie eens met elkaar verkennen. Wanneer moet er burgerparticipatie zijn? Wie moet dat oppakken? En hoe doe je dat dan? Kortom: burgerparticipatie de norm, niet voor de vorm!”

 

Voor wie:           inwoners van Roermond, wijkraden,  stichtingen en verenigingen, ondernemers, leden van gemeenteraad, leden van politieke partijen

Wanneer:           op maandag 12 maart 2018

Tijdstip:              19.30 uur

Waar:                Hertenheym aan de Putkamp in Herten

 

Organisatie:       Stichting Ruimte Roermond
www.stichtingruimteroermond.nl

info@stichtingruimteroermond.nl

Voor meer informatie: Fons Zijlstra, 06 52100204 


23-2-2018

Reconstructie voorgevel H&M begonnen.

De  deurlatei die opgeslagen lag in de tuin van het Cuypershuis is weer terug op de plaats waar die thuishoort:, boven de ingang van het Commandantshuis.
Na enkele gesprekken met de pandeigenaar en met de toekomstige huurder H&M, zijn we als stichting met deze partijen overeengekomen dat de latei terugkeert in de gevel.  Hij zal op een museale wijze boven de toekomstige ingang van het pand komen te hangen waardoor hij weer in volle glorie zichtbaar is voor de toekomstige gebruikers van het Commandantshuis en de passanten op de Varkensmarkt.

Op de foto’s is ook goed te zien dat de kozijnen van het rechter deel ingekort zijn zo dat alle onderdorpels op gelijke hoogte komen..

De verbouwing van het Commandantshuis is momenteel nog in volle gang. De komende weken zal de verbouwing afgerond worden. Eind maart/begin april opent H&M de deuren en is de binnenstad van Roermond met het gereconstrueerd Commandantshuis weer een monumentale parel rijker.


7-2-2018

Vooraankondiging debatavond

 Waarover: Burgerparticipatie is de norm, dus niet voor de vorm!

Wanneer betrek je burgers bij (bouw)plannen? Als de bouwaanvraag al is ingediend of eerder?
Kunnen wijkraden eigen plannen voor hun wijk ontwikkelen?

Voor wie:

 • Burgers van Roermond,
 • wijkraden,  stichtingen en verenigingen,
 • ondernemers,
 • leden van gemeenteraad
 • leden van politieke partijen enz.

Wanneer: Op maandag 12 maart 2018
Tijdstip: 19.30 uur
Waar: Hertenheym aan de Putkamp in Herten

Organisatie:   Stichting Ruimte Roermond
www.stichtingruimteroermond.nl 
info@stichtingruimteroermond.nl


4-2-2018

Enquête van Verbonden Stad invullen kan nog tot vrijdag 10 februari.

Waarschijnlijk heeft u de Verbonden Stad Roermond (VSR) de afgelopen maanden wel eens voorbij zien komen: een visie om de binnenstad en Roermond-noord via een groen en ruim opgezet stadspark op een aantrekkelijke en toekomstbestendige wijze op maaiveldniveau met elkaar te verbinden.

Een QuickScan, uitgevoerd door bureau Tauw in opdracht van de provincie Limburg, heeft onomstotelijk aangetoond dat de VSR technisch haalbaar is, maar wél behoorlijke consequenties heeft voor de financiering en de planning. Desondanks lijken de gemeente en provincie, onder druk van lopende procedures en eerder genomen beslissingen, de VSR opnieuw naast zich neer te willen leggen waardoor maar liefst 60 miljoen euro gemeenschapsgeld dreigt te worden uitgegeven aan een oplossing die met alle nieuwe inzichten van vandaag vrijwel zeker nooit, maar dan ook nooit zou zijn gekozen!

Als het huidige plan wordt uitgevoerd, is een goede verbinding tussen de twee stadsdelen op maaiveldniveau straks niet meer mogelijk waardoor niet alleen de Roermondenaren van nu maar ook die van morgen, blijvend met een negatieve erfenis zullen zijn opgezadeld. Als allerlaatste poging om de politiek alsnog van het enorme belang van de VSR te overtuigen, is daarom deze publieksenquête uitgeschreven met als doel om het draagvlak voor de VSR onder de burgers te peilen.

Wij vragen u om uw mening kenbaar te maken en deze enquête voor vrijdag 10 februari a.s. in te vullen via www.verbondenstadroermond.nl . Het invullen van de enquête duurt circa 5 minuten!

Hartelijk dank!!


15-12-2017

Reclamebeleid binnenstad in impasse?

Hamstraat 2 geblurdHamstraat 1 geblurd

Na ons aanvankelijke optimisme over het pilot-project m.b.t. de reclame in de Hamstraat lijkt het tij weer gekeerd te zijn. Het aantal reclameborden groeit weer gestaag. Ook hier geldt blijkbaar het spreekwoord “Als één schaap over de dam is volgen er meer.” Roermondse ondernemers zijn blijkbaar gehecht aan rommel.


5-12-2017

Decembernummer Ruimtelijk is klaar.

Ruimtelijk 22-4 voorblad

Het decembernummer van Ruimtelijk is verzonden naar de drukker. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De uitreiking van 3 nieuwe ruimtekeurmerken
 • Café beugelbaan Braam
 • Ontwerpen met verstand en/of gevoel
 • Het atelierpaedje
 • Bouwen aan samenhang
 • Asselt een bijzonder terrasdorp
 • Herten in de jaren 90
 • De nieuwe Omgevingswet
 • Kruisen in groot Roermond
 • Berichten en meer…

28-10-2017

Typisch Roermond !!!

Putbeeld swalmerstraat

Dan heb je een mooie putkapel in de Swalmerstraat, compleet met een uniek St.Jansbeeld (want deze kapel hoort tot de St.Jansput) en dan krijg je dit.
Wie verzint zoiets?
Te triest voor woorden….


15-10-2017

Petitie tegen herontwikkeling locatie Latier-Braam-Dokter Leursstraat

Cafe Braam2

De toekomst van café Braam in Roermond is onzeker geworden, nu een projectontwikkelaar plannen heeft om het café te slopen en er een woningbouwproject te realiseren. Vanuit de buurt maar ook buiten de buurt is veel protest. Het café heeft een buurtoverstijgende maatschappelijke functie, dat bovendien het onderkomen is van diverse lokale verenigingen en organisaties. Er is dan ook veel verzet tegen de sloopplannen. Door middel van een handtekeningenactie hoopt men de sloop te kunnen tegengaan.

Ruimte steunt de actie en heeft onlangs een verzoek ingediend om het pand de status van gemeentelijk monument te verlenen. De inhoud van het verzoek, dat verzonden werd aan B&W en de Raad(fracties) kunt u >>>hier<<< nalezen.

Campagne Braam

Bent u voor behoud van café Braam? Teken dan de petitie. Het delen van de petitie wordt daarnaast zeer gewaardeerd.

https://secure.avaaz.org/…/College_Burgemeester_Wethouder…/…

29-9-2017

Septembernummer Ruimtelijk is klaar.

Ruimtelijk 3 2017

Het septembernummer van Ruimtelijk is klaar en de bezorging is begonnen.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen

 • Ontwikkeling Stationsgebied eindelijk van start
 • Werk aan de winkel
 • Bouwhistorie op nationale schaal
 • Wonen in een warme trui
 • Berichten en meer…

11-9-2017

Uitreiking Ruimtekeurmerken

Schildje Marktstraat 8Schildje boerderij

Schildje Synergieschool

Drie Roermondse gebouwen krijgen een Ruimtekeurmerk van de Stichting Ruimte. Met het keurmerk wil de stichting de inzet van eigenaren erkennen en stimuleren omdat zij hun pand op een goede wijze gerenoveerd of behouden hebben.

De Synergieschool aan de Herkenbosscherweg, onlangs helemaal gerenoveerd, is een van de drie panden die het schildje overhandigd zal krijgen.

Het winkelpand van M-Zone aan de Marktstraat krijgt eveneens een schildje. De eigenaar renoveerde het pand fraai en stelde de middeleeuwse kelder onder het pand open. Die kelder is overigens ook vanuit de straat zichtbaar middels een glazen plaat.

Tot slot krijgt de boerderij van de familie Hawinkels in het Roerdeltagebied een keurmerk. Tijdens de totstandkoming van de Roerdeltaplannen heeft de familie Hawinkels zich met succes ingespannen voor behoud van het pand en heeft ze de boerderij, die ooit werd uitgeroepen tot mooiste boerderij van Limburg, onlangs geheel gerenoveerd.

De uitreiking van de schildjes vindt aanstaande zaterdag plaats.


10-9-2017

Variaties op straatnamen.

GodsweerderSSingelGodsweerderSingel

Dat de gemeente Roermond moeite heeft met de spelling van straatnamen was ons al bekend.
Daarvan zijn genoeg voorbeelden bekend zoals b.v.:

de Munterstraat i.p.v. de Munsterstraat

de Elizabeth Adriaansestraat i.p.v. Elisabeth Adriaansestraat
en
de Oranjetunnel i.p.v. de Stationstunnel

Dat er binnen een afstand van 25 meter 2 verschillende namen gebruikt worden is echter zeer bijzonder.
Een voorbeeld daarvan is momenteel te vinden op de hoek Begijnhofstraat – Godsweerderstraat.
Aan de ene kant is de GodsweerderSSingel aangegeven en aan de andere kant van de kruising staat de GodsweerderSingel op het bord.


4-9-2017

Lezingen ter gelegenheid van de Open Monumentendag

orgel

In het kader van Open Monumentendag is er op zondag 10 september  een lezing  over de restauratie van het Christoffelbeeld en de restauratie van het orgel in de Kathedrale Kerk van Roermond.

De lezing over het Christoffelbeeld zal worden gehouden door Quint Lommen die destijds in het jaar 1985 de restauratie ook heeft uitgevoerd. Op dit moment wordt ook het orgel van de kerk gerestaureerd door orgelbouwer Verschueren b.v. uit Ittervoort. Over deze restauratie zal zal met behulp van een beamer uitleg worden gegeven door de heer Johan Zoutendijk van de firma Verschueren. Het orgel is al gedeeltelijk gerestaureerd en bespeelbaar. De vaste organist van de Kathedraal Jean Pierre Steijvers zal daarom tussen de lezingen door een miniconcert verzorgen. Ook is er gelegenheid om boven op het oksaal bij het orgel een kijkje te nemen waarbij uitleg wordt gegeven over de restauratiewerkzaamheden. De Kathedraal is open zondag 10 september a.s. vanaf  13.00 uur.

Een bijdrage voor de restauratie van het orgel is natuurlijk welkom.


20-07-2017

Comm. Beeldkwaliteit definitief akkoord met terugplaatsing sierlatei in de gevel van het Commandantshuis.

latei-w

Op 5 juni jl. had de commissie al besloten dat de sierlatei terug kan keren in de gevel van het Commandantshuis. Wel wilde de commissie in de volgende vergadering nog zien hoe het ornament wordt teruggebracht in de gevel. Dat was niet duidelijk genoeg uitgetekend vonden de commissieleden. Op 19 juli is het definitieve besluit nu eindelijk gevallen. De commissie is geheel akkoord, ook met de details.

T.o.v. het oorspronkelijke ontwerp wordt niet alleen de sierlatei teruggeplaatst, maar wordt de koetspoort voorzien van een kroonlijst, wordt de erker op de eerste verdieping vervangen door een negende raam en wordt de volledige winkelpui voorzien van een plint.

Daarmee vormt het Commandantshuis na de verbouwing weer een nieuwe, monumentale parel in de binnenstad van Roermond.


20-06-2017

Juninummer Ruimtelijk is klaar voor bezorging.

Ruimtelijk juni 2017008

Het juninummer van Ruimtelijk is terug van de drukker. De bezorging zal uiterlijk in het weekend van 24 juni plaatsvinden.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen

 • Dynamiek binnenstad Roermond
 • De Weerd…..karaktervol
 • Kasteelruïnes in Roermond
 • De Munsterkerk-puzzel
 • Beelden voor de gemeenschap. Dolf Wong (1921 -2017)
 • Berichten en meer…

12-06-2017

Sierlatei Commandantshuis keert terug in de gevel.

latei-w

De deurlatei, die vroeger boven de ingang van het Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt in Roermond heeft gezeten, zal na de verbouwing een plek krijgen boven de nieuwe ingang en keert daarmee terug in het Roermondse straatbeeld. Het pand wordt momenteel verbouwd tot winkelruimte. Na de verbouwing en uitbreiding aan de achterzijde, opent de Zweedse modeketen H&M een vestiging in het pand. Samen met H&M en de pandeigenaar heeft Ruimte een compromis bereikt waarbij de sierlatei op een museale wijze boven de nieuwe ingang wordt teruggeplaatst. De Commissie Beeldkwaliteit heeft het voorstel tijdens de welstandsvergadering op 5 juni jl., in principe, goedgekeurd. Dit betekent dat niets de plaatsing van de latei boven de deur meer in de weg staat.

Nadat in 2015 de plannen voor vestiging van H&M in de leegstaande panden van het Chinees restaurant (Varkensmarkt 1) en het pand ernaast (Markt 35) werden aangekondigd, heeft Ruimte de plannen op de voet gevolgd en kwam Ruimte al gauw tot de conclusie dat het plan voor de verbouwing van de gevel het pand niet de statige allure uit het verleden teruggaf. Om die reden ging Ruimte in bezwaar en toen het bezwaar werd afgewezen gingen we bij de rechtbank in beroep. H&M gaf als reactie hierop aan dat ze graag met de stichting in gesprek wilde om de komen tot een compromis. Ruimte ging op dit aanbod in en dit leidde tot een tweetal gesprekken die eind 2016/begin 2017 plaatsvonden. In de gesprekken hebben we onze zorgen en wensen kenbaar gemaakt. Ook H&M en de vastgoedeigenaar hebben aangegeven wat wel kon en wat niet mogelijk was. Na de overleggen kwam er een compromis uit de bus waarin zowel H&M, vastgoedeigenaar en Stichting Ruimte zich konden vinden.

Er lag een gemeenschappelijke deler waar zowel de pandeigenaar, H&M en de stichting Ruimte achter stonden. Een deler waarin de etalages op een meer passende manier in het straatbeeld werden gepast en waarin de sierlatei, die tot 1871 boven de ingang van pand was te bewonderen, weer werd teruggeplaatst boven de toekomstige ingang. Een deugdelijk ontwerp waarmee Roermond weer een statig monument zou terugkrijgen. Tijdens de behandeling van het plan in de Commissie Beeldkwaliteit op 30 januari werd het ontwerp echter niet goedgekeurd. Het nieuwe ontwerp had te weinig overeenkomst met de oorspronkelijke gevel en was geen verbetering ten opzichte van het eerste ontwerp.
We hebben om die reden besloten om het beroepschrift in trekken en ons bij de plannen neer te leggen, onder voorwaarde dat er enkele acceptabele wijzigingen werden doorgevoerd die overeenkwamen aan de oorspronkelijke situatie. In het uiteindelijke ontwerp wordt niet alleen de sierlatei teruggeplaatst, maar wordt de koetspoort ook voorzien van een kroonlijst, wordt de erker op de eerste verdieping vervangen door een negende raam en wordt de volledige winkelpui voorzien van een plint.
Deze wijzigingen zijn uiteindelijk, tot onze grote vreugde, wel goedgekeurd. Wel wil de Comm. Beeldkwaliteit in de volgende vergadering nog zien hoe het ornament wordt teruggebracht in de gevel. Dat was  niet duidelijk genoeg uitgetekend vonden de commissieleden. Ofschoon de commissie welwillend is hangt daar toch vanaf of ze er haar fiat aan geeft.

Alhoewel we het betreuren dat het compromis het niet heeft gehaald, prijzen we ons gelukkig met datgene wat er wel komt. Niet alleen krijgt het pand haar eenheid terug, maar ook krijgt het een deel van de oude allure terug. Daarmee vormt het Commandantshuis na de verbouwing weer een nieuwe, monumentale parel in de binnenstad van Roermond.


28-05-2017

Geen Euro subsidie.

[caption id="attachment_3481" align="alignnone" width="640"]Reclamebord hal stadhuis De lijfspreuken van het college, in de hal van het stadhuis.[/caption]

Direct na publicatie van het item over de subsidie voor de Stichting Ruimte ontvingen wij op 24 mei 2017 een reactie van de gemeente op het betreffende handhavingsverzoek. Aangezien het verzoek op 14 oktober 2016 ingediend werd heeft dit besluit dus 214 dagen (7 maanden) op zich laten wachten. De termijnoverschrijding bedroeg daarmee 116 dagen. In haar reactie geeft de gemeente aan dat de stichting geen recht heeft op de betaling van een dwangsom. De reden die daarvoor wordt gegeven is het feit dat onze stichting haar te laat geïnformeerd zou hebben over de termijnoverschrijding. Wij vinden dat een absurde redenatie.

Wel blijkt dat voor een deel van de 14 “illegale” reclames een handhavingstraject wordt ingezet. Voor 5 reclame-uitingen is in het verleden een vergunning verleend. Van deze 5 is er slechts één voorgelegd aan de commissie beeldkwaliteit. Deze 5 vergunningen zijn nu echter onherroepelijk. Op de vraag of deze terecht verleend is wordt niet ingegaan.  Dit betekent dat voor de resterende 9 reclames geen vergunning verleend is. Op 5 december 2016 heeft de commissie beeldkwaliteit over 6 van deze 9 reclames reeds negatief geadviseerd. De meeste objecten waren te groot en/of te hoog geplaatst en doen ernstig afbreuk aan het straatbeeld. Voor 2 reclames wordt voorgesteld de betreffende ondernemers alsnog een vergunning te laten aanvragen. Voor de overigen ligt het niet voor hand dat daarvoor alsnog een vergunning verleend kan worden. Met de betreffende ondernemers zullen individuele gesprekken gevoerd worden teneinde per strijdige situatie alsnog te zoeken naar een oplossing. Indien een dergelijke oplossing niet voor de hand ligt is het opstarten van een dwangsomprocedure onontbeerlijk. Wij hopen dat het college daarbij de termijnen in acht neemt.

Wordt vervolgd.


22-05-2017

Gemeente Roermond subsidieert de Stichting Ruimte.

Schrijven

De Stichting Ruimte is al twintig jaar een van de weinige clubs op het gebied van cultureel erfgoed, die het stellen zonder subsidie. Dat is een bewuste keuze, omdat we denken dat het aannemen van subsidies in strijd kan komen met onze kritische houding. Toch worden we nu tegen onze wil gesubsidieerd door de gemeente Roermond.

Wat is er aan de hand?

Op 14 oktober 2016 heeft Ruimte een handhavingsverzoek ingediend voor een tiental reclame-objecten welke in strijd met het vastgestelde reclamebeleid zijn aangebracht. Daarbij werd door de gemeente Roermond gebruik gemaakt van de maximale beslistermijn welke na afloop op 14 december 2016 verlengd werd tot 24 januari 2017.  Op 19 april hadden wij echter nog steeds geen reactie ontvangen en werd een ingebrekestelling met dwangsom verzonden. Dat betekent dat deze dwangsom is ingegaan op 2 mei 2017. Op dit moment is de gemeente ons daardoor al circa 460 euro schuldig.

Een overheidsorganisatie moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over een aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor een aanvraag? Dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Voor een handhavingsverzoek geldt een termijn van 8 weken en voor een bezwaarschrift van 8 of 12 weken. De overheid moet dus in ieder geval binnen 8 (of 12) weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn vaststellen.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan dat enkel als:

 • de overheidsinstantie meer informatie nodig heeft, bijvoorbeeld van een buitenlandse instantie.
 • als het de aanvrager verzoekt om de aanvraag aan te vullen door meer informatie te verschaffen;
 • als de aanvrager schriftelijk instemt met het uitstel;
 • als de vertraging de schuld is van de aanvrager (de aanvrager vraagt bijvoorbeeld steeds opnieuw om uitstel van aan te leveren gegevens of voordat de beslistermijn afloopt stuurt de aanvrager een dik pak met aanvullende gegevens, waar het bestuursorgaan niet één-twee-drie op kan reageren);
 • als er sprake is van overmachtsituaties (zoals het volledig afbranden of het onder water lopen van het gemeentehuis).

Het valt op dat de mogelijkheden om de beslistermijn te verlengen minimaal zijn.

Als de overheid zich niet houdt aan haar eigen regels biedt de wet de mogelijkheid om haar een dwangsom op te leggen. Dit kan echter pas nadat deze in gebreke is gesteld. De overheid heeft dan nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

De Nationale Ombudsman oordeelde in 2011 (rapport 2011/086) in een onderzoek n.a.v. een besluit van de gemeente Beesel als volgt:

Uit een oogpunt van een op dit punt na te streven gelijkheid tussen overheid en burger, en van de geloofwaardigheid van de overheid, behoren bestuursorganen zich evenzeer strikt gebonden te achten aan wettelijke voorschriften inzake voor hen geldende wettelijke termijnen. Dat geldt temeer wanneer de desbetreffende wettelijke voorschriften (enige) ruimte bieden voor het verlengen van de duur van de besluitvorming. Van een bestuursorgaan mag een zodanige inrichting van de organisatie worden verlangd dat termijnoverschrijding wordt voorkomen.

Het verlengen van de beslistermijn is bedoeld voor bijzondere gevallen. Door het standaard, of structureel gebruik maken van de mogelijkheid om de beslissing op een bezwaarschrift te verdagen komt het bestuursorgaan de ingevolge artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht op hem rustende rechtsplicht niet na.

Bovenstaande uitspraak zou wellicht voor de gemeente Roermond een reden kunnen zijn om eens een onderzoek in te stellen naar de huidige procedure(s).


30-04-2017

Dolf Wong overleden

Onlangs vernamen wij dat kunstenaar Dolf Wong op 95 jarige leeftijd is overleden.

DolfWong_in_actie

De beelden van Wong zijn in Roermond en omstreken bekend. In Roermond was hij met name bekend van o.a. de fontein op het Munsterplein. Een van zijn bekendste werken “Het meisje met de meeuwen”  werd nadat het vernield werd door koperdieven in ere hersteld en geplaatst op de rotonde bij het Roercenter. Wong was tot op hoge leeftijd actief. Hij werkte bijvoorbeeld actief mee aan het herstel van zijn kunstwerk Onze stichting werkte hierbij nauw met hem samen. Dolf Wong wordt op dinsdag 2 mei  herdacht in Herten.


30-04-2017

Voormalige melkfabriek

De Stichting Ruimte heeft bij de gemeente Roermond een verzoek ingediend om het pand aan de Prins Bernhardstraat 43, beter bekend als de voormalige melkfabriek, op de lijst met gemeentelijke monumenten te plaatsen.

Oude melkfabriek

Het pand behoort samen met gebouwen zoals de Stationstunnel, het ECI-turbinegebouw, de Tv-toren en de Maasbrug in de categorie ‘Wederopbouwarchitectuur’, maar geniet in tegenstelling tot deze gebouwen geen bescherming.
Sinds begin 2014 staat het pand leeg en een snelle invulling van het gebouw ligt momenteel niet voor de hand. We zagen eerder al bij leegstaande gebouwen dat leegstand een gebouw niet ten goede komt en dat een gebouw bouwtechnisch gezien snel achteruit kan gaan zodra het leeg staat. De status van gemeentelijke monument kan sloop van het karakteristieke gebouw voorkomen en maakt het makkelijker om bij herbestemming subsidie te krijgen van de gemeente of de provincie.
Het waardevolle pand uit 1956 bestaat uit twee onderdelen. Aan de straatzijde ligt het kantoorgedeelte, herkenbaar aan de klok tegen de zijgevel, het trappenhuis, de glasverdeling in de gevel, de uitkragende dakrand en de baldakijnachtige ingangspartij. Direct achter het kantoorgebouw liggen de fabriekshallen, die in de ogen van Ruimte onder andere behoudenswaardig zijn vanwege de betonnen tongewelven, de omvang en de ligging ten opzichte van het kantoor. Naast de bouwconstructie is ook de bouwgeschiedenis van het pand langs de IJzeren Rijn interessant

In 2008 heeft Ruimte een verzoek gedaan aan de gemeente om waardevolle panden uit de wederopbouwperiode beter te beschermen. De melkfabriek stond in het overzicht, maar om onbekende reden kreeg toen alleen het kantoorgedeelte de status van gemeentelijk monument, terwijl de bedrijfshallen tot op de dag van vandaag geen enkele vorm van bescherming genieten. Vanwege de leegstand en vanwege mogelijke nieuwe ontwikkelingen heeft Ruimte haar zorg bij de gemeente aangekaart. De gemeente liet in het monumentenoverleg weten dat ze achter het voorstel van Ruimte staat om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Met deze gedachte in het achterhoofd gaan we er dan ook vanuit dat ze onze aanvraag honoreert (JN).


26-03-2017

Maartnummer Ruimtelijk naar de drukker.

Ruimtelijk maart 2017

Het maartnummer van Ruimtelijk is weer verzonden naar de drukker en als alles meezit kan in het weekend van 1 april met de verspreiding gestart worden.
Het heeft deze keer iets langer geduurd maar het is dan ook een extra dik nummer van maar liefst 28 pagina’s.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen

 • Commandantshuis: compromis over voorgevel H&M gesneuveld.
 • Staat de kerktoren in Thorn op instorten?
 • Ruimtelijke procedures hoeven geen ramp te zijn.
 • De fresco’s van de middenstand.
 • Het Munsterplein.
 • Roermond stad aan het water.
 • Collectie Roermond.
 • Ruimte 20 jaar.
 • Berichten en meer…

11-2-2017

Breng Cuypers in beeld!

Crowdfunding

Onlangs is het project “Breng Cuypers in beeld” gestart door het Cuypershuis.  Het project wil de nalatenschap van Pierre in glasnegatieven conserveren zodat deze bewaard blijven voor ons nageslacht.
Om aan voldoende pecunia’s te komen is er een Crowdfunding via de site voordekunst.nl  gestart.
Momenteel staat de teller van deze inzameling op € 6.710,-.  Op verzoek van de provincie is deze actie via de site voordekunst.nl gestart. De provincie doneert 30% van het streefbedrag (€ 10.000)  zodra via de site 70%, dus € 7.000 is bereikt.

Deze € 7.000,00 is op € 290 na bereikt maar dit moet deze maand volgestort zijn om aan de eisen van de Provincie te voldoen zodat zij ook hun aandeel (€ 3.000) beschikbaar stellen.
Weet u nog iemand die een bijdrage wil geven, via de site, om deze inzameling tot een succes te maken?
Bedragen vanaf €10,00 kunen gestort worden via de site Voordekunst.nl. Klik >>>>hier<<<< om te doneren.  U komt dan direct op de goede pagina waar u via bijv Ideal kan doneren.


10-2-2017

Nieuwe bestuursleden Stichting Ruimte

Fons2

Tom Welzen Tom Welzen

Leon Goijen Leon Goijen

Fons Zijlstra uit Roermond is de nieuwe voorzitter van de Stichting Ruimte. Hij volgt Dennis Janssen op, die de afgelopen jaren als interim-voorzitter optrad. Behalve Fons zijn ook Tom Welzen (secretaris) en Leon Goijen toegetreden tot het bestuur van Ruimte.

Chris Roemen heeft het bestuur verlaten. Hij maakt nu weer deel uit van de redactie van ons blad Ruimtelijk.

Fons Zijlstra is een geboren en getogen Roermondenaar. Ondanks zijn bouwkundige achtergrond was hij het grootste gedeelte van zijn werkzame leven actief in het onderwijs en welzijn. Daarnaast bouwde hij een grote bestuurlijke ervaring op in het welzijnswerk, buurtwerk, cultuur en onderwijs.

Ook op gemeentelijk niveau kent hij het klappen van de zweep: hij was actief in de Roermonds politiek van 1998 tot 2010 (Groen Links, Stadspartij Roermond) en was in 2002 gedurende zeven maanden wethouder van welzijn, werk en inkomen, onderwijs en volksgezondheid.

Het monumentaal karakter van Roermond vindt hij een heel belangrijke factor voor de stad. “Voor menig bezoeker van de stad is het een bijzondere ervaring  om door het centrum te kuieren en te genieten van de bijzonder historische gebouwen en gevels. Dat is belangrijk vanuit economisch oogpunt gezien, maar net zo belangrijk voor de inwoners van de stad. Het is daarom belangrijk om dit cultureel erfgoed naar de toekomst zo goed mogelijk te behouden!! Daarvoor wil ik me met alle mensen van de Stichting Ruimte en andere betrokkenen graag inzetten.”


26-01-2017

Behandeling beroepschrift tegen omgevingsvergunning Commandantshuis.

commandantshuis_chris

Vandaag 26 januari 2017 werd bij de rechtbank in Roermond het beroep behandeld van de Stichting Ruimte tegen het verlenen van een omgevingsvergunning door het College van B&W voor verbouwing van Markt 35 en Varkensmarkt 1. Het zogenaamde Commandantshuis. Onze bezwaren hebben met name betrekking op de voorgevel.

Tijdens de zitting heeft de stichting Ruimte daarbij nogmaals het historische belang van het gebouw onderstreept en de daaruit volgende gewenste herinrichting. Nu de voorgevel zijn eenheid terugkrijgt is het zaak om niet alleen de geblokte hardstenen poort met kroonlijst terug te brengen maar ook de rococo voordeur waarvan een kostelijk fragment, namelijk de deurlatei, de sloop der tijden heeft overleefd.
Daarnaast is het volgens Ruimte gewenst om de hardstenen plint van Markt 35 ook door te trekken naar het Varkensmarkt 1 gedeelte zodat het pand niet gaat zweven.

De pleitnota van H&M, het verslag van het overleg met H&M en het beroepschrift van Ruimte en — zijn >>>hier<<< in te zien.

Ook de advocaat van Dela Vastgoed B.V. die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd ten behoeve van winkelketen H&M verklaarde dat er inmiddels overleg tussen Dela Vastgoed B.V. en  Ruimte had plaatsgevonden en dat beide partijen tot een compromis gekomen zijn. Beide partijen zijn het erover eens dat het laatste woord nu is aan de commissie beeldkwaliteit die de twee varianten van dit compromis tegen  het licht moet houden en beoordelen.
Als dit leidt tot een voor Ruimte acceptabelere omgevingsvergunning dan er nu ligt ziet de Stichting af van verder procederen. De pleitnota van haar advokaat is >>>>hier<<<< in te zien.

Ofschoon de gemeentelijke afvaardiging tijdens de zitting voornamelijk zweeg, wijst alles erop dat van die zijde nog de nodige procedurele beletselen opgeworpen gaan worden. Zo zal wellicht blijken dat een behandeling op zeer korte termijn in de beeldkwaliteitscommissie niet mogelijk is omdat er dan eerst opnieuw een omgevingsvergunning  dient te worden aangevraagd.

De rechtbank doet uitspraak op 8 maart 2017.


8-1-2017

(G)een goed idee?

Op 13 december 2016 heeft de gemeente Roermond een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een serre voor het pand Markt 10.

pand-cox-zwart_wit

Huidig aanzicht met luifel.

pand-cox-met-serre

Toekomstig aanzicht met serre.

De vergunning is o.i. in strijd met het bestemmingsplan, met het ter plaatse geldende Beschermd Stadsgezicht en Archeologisch Historische Kern en met het terrassenbeleid.


4-1-2017

Een goed idee ?

doorsteek-2

 

doorsteek-1Naar aanleiding van de discussie over een betere, aantrekkelijkere verbinding vanuit het Outletcentre naar de binnenstad ontstonden wilde plannen met onder meer een voetgangerstunnel.

Wat de huidige verbinding vooral ontbeert is het gevoel van een natuurlijke loop; in de (vanuit de Pastoorswal) als maar smaller wordende Grote Kerkstraat krijgt men (lees: de toerist) het gevoel per ongeluk verkeerd gelopen te zijn. Dat wordt versterkt door het achterterrein van de Marktpanden, die je doen vermoeden ‘verkeerd’ te zijn, ofschoon de oude (nieuw gemetselde!) muur dat enigszins camoufleert.
Het pand Laumen, grotendeels ‘verantwoordelijk’ voor de rommelige en zeker niet monumentale aanblik, is ook aan de Marktzijde een van de minst fraaie panden. Het mooie is echter dat dit pand een zeer brede rooilijn heeft, niet alleen aan de Marktzijde maar vooral ook aan de Grote Kerkstraat.
Als de begane grond (en een gedeelte van de genoemde tuinmuur aan de Grote Kerkstraat) gesloopt zou worden, zou hier een zeer brede en relatief hoge doorgang ontstaan vanuit de Grote Kerkstraat naar de Markt. Men zou, véél meer dan nu geprikkeld worden door een glimp van de Markt en het gemeentehuis vanuit de Grote Kerkstraat. Anderzijds ontstaat er vanuit de Markt een brede, logische doorgang en doorkijk richting Pastoorswal en Outletcentre.
Uiteraard heeft het plan grote impact op het bedoelde pand, maar verstoort geen bodemschatten, stratenpatronen en monumentale panden, hetgeen alle andere plannen waarschijnlijk wél zullen doen.
De kosten van de verbouwing, compensatie en verplaatsing van de commerciële activiteiten (logistiek gezien sowieso wenselijk) zullen veel lager zijn dan tal van andere plannen ter verbetering van de verbinding tussen D.O.C. en de binnenstad.
Ik kan mij trouwens ook voorstellen dat het hele pand vernieuwd of gefacelift wordt, zodat er ook een mooier gevelbeeld op de markt ontstaat, en wellicht ook een waardevoller en duurzamer pand.

Joep Janssens


19-12-2016

Loesbleik hangt weer vol met illegale reclame

Onlangs heeft de raad besloten dat het door haar vastgestelde reclamebeleid niet gehandhaafd wordt. Slimme ondernemers in Roermond maken daar dankbaar gebruik van en er is er een (V. A. te R.) die daarbij de kroon spant. Het heeft een even geduurd maar het vertrouwde beeld van de locatie van het hotel aan de Loesbleik is weer hersteld. Alles hangt weer vol met reclame.

reclame-loesbleik_1

reclame-loesbleik_2


19-12-2016

Stichting Ruimte in gesprek met H&M

commandantshuis_chris

Op 23 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van H&M en enkele leden van de Stichting Ruimte. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van het voormalige Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt in Roermond. De twee panden, die tot 1871 één geheel vormden, worden verbouwd tot één geheel en bieden na deze uitgebreide verbouwing huisvesting aan een grote vestiging van modeketen H&M. Ruimte heeft bezwaar ingediend tegen de verbouwing van de winkelpui en is, nadat het bezwaar is afgewezen, in beroep gegaan bij de rechtbank. H&M gaf daarop aan dat ze graag met de stichting in gesprek gaat, om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een compromis te komen en naar aanleiding daarvan zijn de hoofden op woensdag 23 november bij elkaar gestoken.

Ruimte heeft het gesprek als positief ervaren en heeft de indruk dat H&M onze wensen serieus neemt. Het gesprek over de winkelpui heeft tot twee voorstellen geleid.

 • In de eerste situatie komen er drie brede etalageruiten met een boogje. De etalageruiten worden voorzien van een hardstenen rand en een sluitsteen. De historische rococo-deuropening keert terug in het straatbeeld en dient als etalageruimte.
 • In de tweede situatie komen er eveneens drie brede etalageruiten met boogje, maar dan zonder sluitsteen en zonder hardstenen rand. Ook in deze situatie keert de rococo-deuropening, waarvan de sierlatei nog steeds intact is, terug in de winkelpui. Verder verdwijnt in beide situaties het erkerraam op de eerste verdieping en keert het negende raam terug.

Na een rondleiding door het pand heeft H&M aangekondigd dat beide varianten zullen worden uitgewerkt, waarna we vervolgens de mogelijkheid hebben om er ons zegje over te doen. Vervolgens zal voor het nieuwe ontwerp voor de winkelpui een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het is nu te hopen dat de gemeente en DELA-vastgoed hier medewerking aan willen verlenen. Wordt dus vervolgd.


15-12-2016

Beantwoording vragen laat lang op zich wachten.

pand-6-klein

Teneinde nogmaals de aandacht te vestigen op de wildgroei aan reclame-uitingen heeft Ruimte op 14 oktober 2016 een handhavingsverzoek ingediend voor een aantal opvallende objecten welke in strijd met de nota “Reclamebeleid” zijn aangebracht binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht.

De Nota Reclamebeleid werd in 2012 door de Raad vastgesteld. In de vergadering van 10 november 2016 heeft de diezelfde raad echter besloten het door haar vastgestelde beleid niet te handhaven.

Vandaag (15 december) reageerde het college van burgemeester en wethouders op ons verzoek. De reactie bestond echter net als alle overige verzoeken of vragen die wij eerder stelden enkel uit de mededeling dat voor de beoordeling van ons verzoek meer tijd benodigd is dan de in de wet gestelde redelijke beoordelingstermijn van 8 weken. De termijn wordt daarom met nog eens met 6 weken verlengd. Opvallend is dat deze mededeling ook nu weer niet binnen de vastgestelde reactietermijn wordt verzonden.

Na het verlopen van de deadline bestaat de mogelijkheid om het college in gebreke te stellen. Daaraan is echter weer een reactietermijn verbonden van 2 weken. Naar het zich thans laat aanzien zal de beoordeling van deze moeilijke vraag ook deze keer weer minimaal 16 weken in beslag nemen.


5-11-2016

Archeologische Fundgrube achter het Commandantshuis

In Weert hebben ze een put uit de vijftiende of zestiende eeuw blootgelegd. Heel mooi! Maar kijk nou eens naar wat hier is gevonden!

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden van het toekomstige H&M pand aan de Varkensmarkt zijn in de tuin grote hoeveelheden historische muren, putten, kelders en funderingen aangetroffen. Het betreft een van de grootste en meest onverwachte opgravingen in de binnenstad van de afgelopen tientallen jaren. Overwacht, aangezien op kaarten nooit zichtbaar is geweest dat in de tuin van het monumentale pand ooit bebouwing heeft gestaan.

tuin-commandantshuis

Dit is de achterom van het zogenaamde Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt, waar straks een grote H&M vestiging komt. Bij archeologisch onderzoek daar zijn putten, kelders, en muren blootgelegd waarvan er sommige zouden dateren uit de 13de eeuw. Onze fotograaf Harry Segers maakte er deze schitterende foto.

De enorm rijke vondsten onderstrepen wat we op deze plaats en in ons blad Ruimtelijk al eerder betoogden: dit pand is van enorme cultuur-historische waarde voor Roermond.

put-commandantshuis

Klik op de foto voor de film van L1

Stichting Ruimte betreurt dat zo veel van het pand wordt gesloopt. Vrijwel alles wat nog van het oude interieur resteert, wordt straks onzichtbaar verstopt achter systeemwanden, verlaagde plafonds of opgeslagen. Ook met de gevel die straks wordt gerealiseerd, zijn we ongelukkig: het wordt weer de zoveelste pui met heel veel glas. Ook jammer is dat een fraai hardstenen rococo-element dat oorspronkelijk boven de centrale ingang zat, niet wordt teruggeplaatst. Het ligt nu gewoon in de tuin van het Cuypershuis.
Om die reden is Ruimte bij de Roermondse rechtbank in beroep gegaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het Commandantshuis.

In afwachting van het onderzoek naar de vondsten liggen de verbouwingswerkzaamheden voor H&M momenteel stil. Wat de gevolgen zijn van de vondst voor de verbouwing is vooralsnog niet bekend.

commandantshuis_chris

Uitgaande van een tekening uit de 19de eeuw moet het huis er toen ongeveer zo hebben uitgezien.

ontwerk-hm

En zo zou het moeten worden na de verbouwing door H & M.


30-11-2015

Het falende reclamebeleid van de gemeente Roermond (in de binnenstad en ver daarbuiten).

Het reclamebeleid van de gemeente Roermond is vastgelegd in de Nota Reclamebeleid.  Deze kunt u >>>>hier<<<< inzien.

In deze nota zijn een aantal algemene criteria en objectgerichte criteria vastgesteld. Ook is er een excessenregeling waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

De eerste regel van de algemene criteria luidt: Er bestaat een direct verband tussen de reclame-uiting en de activiteiten die ter plaatse worden ontplooid. De belangrijkste regel t.a.v. excessen luidt: Indien een reclame-uiting -of voorstel daarvoor- een ernstige ontsiering van het gevelbeeld op zich en/of in relatie tot zijn belendingen, c.q. omgeving vormt, dan is deze reclame-uiting niet mogelijk. In de nota reclamebeleid 2010 is bovendien aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan. (zie pag 7).

Ondanks het grote aantal regels waaraan voldaan moet worden lijkt het aantal reclame-uitingen echter steeds meer toe te nemen. Een voorbeeld daarvan ziet u op de onderstaande foto. Deze is gemaakt op  de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik, aan de rand van het beschermde stadsgezicht. Hoewel in de nota reclamebeleid 2015 is aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan (zie pag 7) worden deze blijkbaar toch toegestaan.

Graag willen wij het college van dienst zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen en zetten de (on-)mogelijkheden  via onze argumenten >>>>hier op een rij<<<<<. Daarbij richten wij onze aandacht vooral op de oplegger op Loesbleik.

Een discussie over dit onderwerp is te volgen op onze Facebookpagina.

Reclame DUX


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer

 


25 mei 2018

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen en stichtingen, groot en klein. Al deze organisaties hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet. Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan klik dan >>>>hier<<<<<.


Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-DVD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van onze redactie zijn wij op zoek naar:

– adviseurs

– redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.