Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond.nl

Fiscaalnr.: 8139.75.013

Hier kunt u inloggen bij ons MonumentenMeldpunt om klachten over het onderhoud van monumenten te melden.

Door meer te kijken
ga je het beter zien!


Omdat wij binnenkort overstappen op een nieuwe website is onze webwinkel tijdelijk gesloten. Wilt u iets bestellen stuur dan een mailtje naar info@stichtingruimteroermond.nl.


11 september 2021

Renovatie Coöp Hendriklaan krijgt vorm.

De renovatie van het pand van de voormalige Coop-supermarkt aan de Hendriklaan is in volle gang. De afgelopen tijd is er gewerkt aan het realiseren van een nieuw dak en hebben er binnen diverse verbouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Inmiddels zijn ook de nieuwe kozijnen geplaatst en is het pand voorzien van een nieuwe dakgoot.

Langzaam maar zeker krijgt dit monumentale pand weer het aanzien dat het verdient en begint ook dit deel van de Hendriklaan een behoorlijke kwaliteitsimpuls te krijgen. Dat doet ons uiteraard deugd.

We houden u op de hoogte van de voortgang.


3 september 2021

Uitreiking Ruimte-keurmerken.

 

Twee pandeigenaren in de binnenstad van Roermond ontvingen afgelopen woensdag het Ruimte-keurmerk van de Stichting Ruimte. Het betreft Dan Derks van Galanterie Dandé aan de Heilige Geeststraat 1 en Frits Pellemans van de Ambachtelijke Schoenmaker aan de Hamstraat 40. Beide ondernemers gaven hun panden, beide aangewezen als gemeentelijk monument, een aanzienlijk kwaliteitsimpuls en brachten historische waarden terug in het straatbeeld die in het verleden verloren zijn gegaan. Beide plannen hebben een kwaliteitsimpuls teweeggebracht voor de Roermondse binnenstad en voor de Stichting Ruimte was dit aanleiding om beide ondernemers te belonen met dit keurmerk.

Het Ruimte-keurmerk wordt sinds 1998 door Ruimte uitgegeven aan initiatieven van particulieren of bedrijven die bijdragen aan het stadsschoon en het behoud en versterking van het historische karakter. Verschillende Roermondse initiatieven ontvingen reeds een dergelijk schildje, zoals de voormalige stadsherberg aan de Marktstraat 8, de Synergieschool aan de Herkenbosscherweg 22 en Apotheek Haan aan de Neerstraat 22. Het doet ons deugd dat de lijst met keurmerken sinds deze week weer is uitgebreid met twee monumentale panden die weer in ere zijn hersteld.

Wij feliciteren de ondernemers maar ook de stad Roermond met deze twee nieuwe aanwinsten.


17 mei 2021

Renovatie Coöp Hendriklaan van start.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk komt het er dan toch van: De renovatiewerkzaamheden aan het pand van de voormalige Coöpsupermarkt aan de Hendriklaan in Roermond zijn van start gegaan.

Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument, maar kwam in het verleden leeg te staan, zonder het nodige onderhoud. Wind en weer kregen vrij spel, waardoor het verval toesloeg. Ruimte heeft bij de gemeente aangedrongen op handhaving en ingrijpen. Met enige moeite is dat ook gelukt en uiteindelijk is het pand van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar wil het pandje in oude staat herstellen en er nieuwe bedrijvigheid in vestigen. Hierdoor blijft een monumentaal pand behouden voor het straatbeeld en het nageslacht. Dat doet ons uiteraard deugd en om die reden alle lof voor de nieuwe eigenaar, maar ook voor de gemeente Roermond. De renovatiewerkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. We houden u op de hoogte van de voortgang.


31 januari 2021

Grafnissen gevonden bij opgravingen in de Lindanusstraat

Medio januari maakte dagblad De Limburger bekend dat op de plek in de Roermondse binnenstad waar bouwproject De Rekenkamer moet verrijzen, een bijzonder gedecoreerd stuk leistenen vloer aangetroffen was. Vermoed wordt dat die onderdeel uitmaakte van een in het derde kwart van de zeventiende eeuw gebouwd pand, maar de kans bestaat ook dat deze vloer er reeds eerder lag.

Foto S. Lamers

Onlangs werd bekend dat er in een van de blootgelegde kelders op hetzelfde terrein ook 11 grafnissen zijn aangetroffen. Aan deze ontdekking werd echter geen bekendheid gegeven. De betreffende kelder is kort na de vondst nagenoeg direct met zand afgedekt.

Foto S. Lamers.

Op de foto zijn in totaal 11 grafnissen en links daarvan een kaarsnis zichtbaar.

Navraag bij de gemeente en de archeoloog leverde slechts summiere informatie op :

 • dat het bij nader inzien toch geen wijnkelder is
 • dat de graven deels geruimd zijn
 • dat het onderzoek nog niet afgerond is

Op deze locatie stond in de periode 1698 – 1783 het klooster van de Karmelietessen uit Brussel. De Karmelietessen werden in 1783 gedwongen het klooster te sluiten.  Naderhand werd het klooster in delen gesplitst en tenslotte in 1819 verkocht aan Roermondenaar Charles Bongaerts. Hij liet vervolgens alle gebouwen slopen. Gezien de voorgeschiedenis ligt het voor de hand dat de graven gelinkt kunnen worden aan het klooster.

Na de eerste vondsten verklaarde wethouder Angely Waajen dat onderzocht wordt hoe deze in het bouwplan geïntegreerd kunnen worden. Wij zijn erg benieuwd.


15 januari 2021

Stichting Ruimte gaat in hoger beroep na uitspraak Rechtbank Limburg m.b.t. bouw wintertuin Markt 10.

Op 15 december 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan over een door de Stichting Ruimte aangespannen rechtszaak over een door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van een wintertuin aan de Markt 10 in Roermond. De Stichting Ruimte heeft deze rechtszaak aangespannen omdat het College van Burgemeester en wethouders (Groen Links, CDA, DS Swalmen en D66) van de Gemeente Roermond de regels in het bestemmingsplan verkeerd interpreteert. De Stichting ruimte gaat nu naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Raad van State. Een uitspraak hierover is niet eerder te verwachten dan de
zomer van 2021.
Op 26 juli 2020 heeft de Gemeente Roermond vergunning verleend aan Cox Horeca Roermond BV voor het bouwen van een glazen wintertuin voor het pand Markt 10. Tegen het verlenen van deze vergunning heeft de Stichting Ruimte eerder al bezwaar aangetekend maar dit bezwaar is door het College van B&W ongegrond verklaard. Het pand waarvoor deze wintertuin inmiddels staat is een rijksmonument en de historische gevel wordt ondanks een glazen uitvoering voor een groot deel aan het zicht onttrokken. Daarnaast heeft de gehele Markt de monumentale status van ‘Beschermd Stadsgezicht’ en heeft daardoor extra bescherming om haar historische waarde te behouden. Inmiddels heeft de bouw van deze wintertuin geleid tot meer aanvragen van wintertuinen voor andere, historische, gevels. Uit verder onderzoek blijkt dat nog meer initiatieven te verwachten zijn. En dat is nu juist het punt waarover de Stichting Ruimte zich grote zorgen maakt. Het eindresultaat van al deze verzoeken zal vermoedelijk zijn dat vele horecazaken een wintertuin voor hun gevel hebben. Met natuurlijk alle gevolgen voor de historische waarde.
Het perspectief op termijn is een glazen plint zowel aan de westzijde als de noordzijde. Een groot gedeelte van de openbare ruimte zal hierdoor onttrokken worden aan de huidige markt. De historische belevingswaarde zal hierdoor stevig aangetast worden. Het College van B&W slaat nu, door het goedkeuren van elke individuele aanvraag, voor een omgevingsvergunning een weg in zonder oog te hebben voor het totaalbeeld. Daarom is de Stichting Ruimte van mening dat eerst gewerkt moet worden aan een onderzoek naar het effect op de gehele markt. Vervolgens kunnen via een visie goed onderbouwde besluiten worden genomen. De Stichting Ruimte pleit al langere tijd voor deze procedure, maar vindt geen hiervoor geen gehoor. Willekeur en afwijzingen van vergunningen liggen door de huidige werkwijze van de gemeente op de loer. Belangrijk aspect is dat het college bevoegd is om in deze zaken zelfstandige besluiten te nemen zonder de gemeenteraadsleden hierin te betrekken.

De Stichting Ruimte wil in deze zaak nadrukkelijk aanduiden dat zij geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van tijdelijke voorzieningen tegen de gevels van de horecazaken aan de Markt. Wij ondersteunen wat dat betreft initiatieven van horecazaken in deze moeilijke tijd i.v.m. corona.


30 december 2020

Decembernummer Ruimtelijk uitgebracht.

Ons decembernummer bevat weer 28 pagina’s met interessante artikelen en berichten over Roermond met haar historische karakter en hoe dit het best te behouden.

Verder aandacht voor oa:

 • De opgravingen in de Lindanusstraat
 • Het draaien van omzet in de openbare ruimte
 • De Thooren, het oudste profane bouwwerk van Roermond
 • De droog- en klimkoren van de brandweer.
 • De opgespoorde rails van Maasniel
 • En nog veel meer…

Donateur worden?   Klik dan in de rechter kolom op het vakje [Webshop]

Voor slechts € 16 per jaar ontvangt u dan 4x per jaar ons tijdschrift Ruimtelijk?


31-12-2020

Een bewogen 2020

De Stichting Ruimte Roermond kijkt terug op een bewogen 2020 waarin de nodige resultaten zijn geboekt voor monumentaal Roermond. We kijken dan ook tevreden terug. Een klein overzicht van de belangrijkste resultaten waaraan wij hebben bijgedragen:
 
Financiële middelen monumentenzorg
In de begrotingsbehandeling voor het jaar 2021 was volop aandacht voor monumentenzorg. Aandacht die ontstaan is nadat wij als Ruimte een brief aan de Raad hebben gestuurd om ook het erfgoedaspect in de begroting niet uit het oog te verliezen. Dit heeft ertoe geleidt dat er drie moties zijn aangenomen om (1) extra middelen beschikbaar te stellen voor erfgoed en een beleidsvisie voor erfgoed op te stellen, om (2) de erfgoedverordening te vereenvoudigen en (3) om tot een actualisatie van de lijst met monumentale bomen.
Hendriklaan 38
De voormalige Coöp-super aan de Hendriklaan 38 staat aan de vooravond van een ingrijpende renovatie. De vorige eigenaar liet het na om noodzakelijk onderhoud te plegen aan dit gemeentelijke monument. Samen met de gemeente Roermond zijn we erin geslaagd om het pand over te laten dragen aan een nieuwe eigenaar, die het pand graag wil renoveren en herbestemmen. De vergunnings-aanvraag hiervoor is inmiddels ingediend en wordt door de gemeente behandeld. De verwachting is dat het pand medio 2021 in de steigers gaat.
Café Braam
Café Braam aan de Dokter Leurszijstraat blijft behouden in de nieuwbouwplannen die ontwikkelaar John Geelen heeft voor het gebied. Samen met Rob Verstappen, diverse omwonenden en de architect hebben we een compromis kunnen bereiken waarbij het café zelf behouden blijft en de beugelbaan naar de achterkant van het pand verplaatst wordt. De voorbereidingen voor het plan zijn in volle gang.
Ruïne Oudeborg
Het landgoed Oudeborg wordt deels ingericht als zorgcomplex met circa 35 zorgwoningen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden die ertoe geleidt hebben dat ook de ruïne die op het landgoed staat, bij de herontwikkelingsplannen betrokken wordt. De ontwikkelaar heeft deze toezegging gedaan. Op korte termijn zullen hiervoor de eerste gesprekken gaan plaatsvinden.
Stationsomgeving
De gemeente heeft ons bij de planvorming in een vroegtijdig stadium betrokken, hetgeen ertoe geleidt heeft dat het karakteristieke bijgebouw bij het stationsgebouw, dat momenteel dienst doet als kantine voor de buschauffeurs, behouden blijft en in de toekomst zal worden herbestemd. Daarnaast worden ook het stationsgebouw zelf en de monumentale locomotievenloods gerenoveerd.
We zijn zeer tevreden met het resultaat en zullen ook het komend jaar de vinger aan de pols houden om op te komen voor monumentaal Roermond.
Voor nu wensen wij u een goede jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2021.
 
Bestuur en redactie Stichting Ruimte Roermond

12-11-2020

Volop aandacht voor erfgoed in begrotingsbehandeling gemeente Roermond

Gisteren heeft de gemeenteraad van Roermond de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Opvallend hierbij is dat de Raad veel aandacht heeft gegeven aan het aspect Erfgoed. Aandacht die niet vanzelf is ontstaan.

Begin vorige maand hebben wij als Stichting Ruimte een brief aan de gemeenteraad gezonden. Aanleiding hiervoor was de bekendmaking van de conceptbegroting die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. In deze begroting zou monumentenzorg in de gemeente nagenoeg volledig uitgekleed worden. De afgelopen jaren is het budget voor monumentenzorg al met 30% afgenomen en is het aantal medewerkers op de afdeling monumentenzorg uitgedund. In de conceptbegroting zou ook het laatste deel van het monumentenbudget nagenoeg volledig komen te vervallen. We hebben vervolgens een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin we onze zorgen over de toekomst van het erfgoed in Roermond hebben geuit en waarin we verzocht hebben om ook het monumentaal erfgoed in de begroting een passende plek te geven. Deze brief blijkt haar vruchten te hebben afgeworpen. De Raad besteedde vandaag volop aandacht aan de toekomst van het erfgoed in Roermond. Een drietal moties die betrekking hebben op erfgoed werden vandaag nagenoeg raadsbreed aangenomen en hadden betrekking op het volgende:

 • Een motie die het college opdracht geeft om een beleidsvisie “Zorg voor erfgoed” voor te bereiden en daarnaast instrumenten in te richten voor permanente beoordeling van de toestand van het in Roermond aanwezige monumentaal erfgoed en handhaving bij verwaarlozing van monumenten. Daarnaast roept de Raad het college middels de motie op om in de begroting aanvullende middelen op te nemen voor de subsidiëring van erfgoedzorgprojecten tot een totaalbedrag van €125.000,00 voor zowel grote als kleine erfgoedprojecten en bovendien te onderzoeken of de provincie Limburg bereid is bij monumentale panden in het kernwinkelgebied aanvullende middelen ter beschikking te stellen ter versterking van de aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad;
 • Een motie die het college opdracht geeft om de geldende Erfgoedverordening 2018 te evalueren en de werking en de leesbaarheid te vereenvoudigen, door waar mogelijk aansluiting te zoeken op de regelgeving en werkwijze van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Limburg;
 • Een motie die het college opdracht geeft om de lijst met waardevolle/monumentale bomen te laten actualiseren teneinde meer bomen op een goede manier te kunnen beheren en behouden en deze lijst periodiek te actualiseren.

De Raad heeft hiermee nadrukkelijk ervoor gekozen om het erfgoed in onze stad een prominente plek te geven in de begroting en ziet daarmee in wat de toegevoegde waarde is van het erfgoed. Dit ons als hoeder van het monumentaal erfgoed uiteraard deugd en complimenteren de Raad dan ook met de keuzes die zij gemaakt heeft op het gebied van monumentenzorg.


10-11-2020

Maakt dit Roermond aantrekkelijk voor bezoekers?

De Markt, het Munsterplein, de Roerkade en het Stationsplein zijn vooral ‘s-zomers een en al bedrijvigheid. Bewoners van de stad, bezoekers van het Outlet en fietsers van heinde en verre creëren samen met de vele gemeentelijke- en rijksmonumenten een bijzondere sfeer. De aanwezigheid van terrassen ondersteunt daarbij de positieve belevingswaarde. 

Het plaatsen van nieuwe glazen wintertuinen heeft o.i. een negatieve invloed op de historische belevingswaarde. Het resultaat is bijvoorbeeld een plint van glas langs zowel de hele noordzijde als hele westzijde van de Markt. Een belangrijk deel van de historische gevels verdwijnt daarbij achter glas. En glas is natuurlijk wel gedeeltelijk transparant, maar afhankelijk van de lichtinval ook spiegelend. De hele omgeving weerspiegelt in het glas: gebouwen, wolken en vooral zonnestralen. Van de historische gevels is dan weinig meer te zien.

Diverse ondernemers hebben al een wintertuin geplaatst. De centrale vraag is of de gemeente doorgaat op de nu ingeslagen weg door elke aanvraag voor een wintertuin separaat en positief te honoreren. Zorgelijk is dat onvoldoende wordt bekeken naar een totaalbeeld. Dat totaalbeeld, de lange termijn visie, krijgt geen aandacht! Gaat de gemeente op de nu gehanteerde werkwijze door dan is er geen weg meer terug. Dan zullen naar verwachting op korte termijn beide zijden van de Markt en de overige gevels in de horecaclusters voorzien zijn van glazen wintertuinen. De horeca kan immers relatief goedkoop hun zaak met een groot aantal m2 uitbreiden op het terrein dat is bestemd als openbare ruimte.

Volgens Stichting Ruimte staan we als Roermondse samenleving op een historisch kantelpunt. Een kantelpunt dat onomkeerbaar is en dat is onder deze omstandigheden zeer zorgelijk. De enige keuze die nu nog mogelijk is, en waarbij het ontwikkelingsproces van nieuwe wintertuinen nu nog in de hand kan worden gehouden, is door onderbouwde besluiten te nemen die gebaseerd zijn op een visie.

Binnen een half jaar kan er ons inziens een visie of beleidsader gereed zijn. In die visie is aandacht voor architectuur, te gebruiken bouwmaterialen, kwaliteit en onderhoud onontbeerlijk. Er dient vooral aandacht te zijn voor de gevolgen van plaatsing van wintertuinen voor rijks- of gemeentelijke monumenten.


10-11-2020

Een vlucht boven de Rekenkamer

Eerder berichtten we al over de archeologische vondsten die recent aan het licht kwamen tijdens sloopwerkzaamheden aan de Lindanusstraat.
Het zal niet lang meer duren voor er weer zand overheen gaat.
Maar inmiddels zijn er beelden van de vondsten gemaakt met een drone. Zeer de moeite waard om dit stukje historie vanuit de lucht te kijken!
 

 


28-10-2020

Archeologische vondsten onder nieuwbouwproject De Rekenkamer.

Gedurende de sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige daklozenopvang en kantorencomplex tussen de Lindanusstraat, Bethlehemstraat en Heilige Geeststraat zijn diverse (kelder?)restanten blootgelegd. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de resten momenteel worden onderzocht en in kaart worden gebracht, voordat het nieuwbouwproject ‘De Rekenkamer’ hier gerealiseerd gaat worden.
Het blijft toch iedere keer weer indrukwekkend als er weer een onbekend stuk historie in onze stad opduikt. Nu is het het onderzoek naar de restanten afwachten en hopen op een goede conservering waar mogelijk…!

26-10-2020

Geen gemeentelijk budget meer voor monumentenzorg??

 
 
In november wordt de gemeentebegroting voor 2021 door de Raad behandeld. Tot onze grote verbazing en zorg is er geen specifiek budget meer in de begroting gereserveerd voor monumentenzorg. De afgelopen jaren is het budget voor monumentenzorg al met 30% afgenomen en is het aantal medewerkers op de afdeling monumentenzorg uitgedund. We hebben geen signalen waargenomen dat de komende jaren het huidige beperkte budget wordt verhoogd om de noodzakelijk zorg voor monumenten in onze stad te realiseren. Een jaarlijks groei van 10 % van het budget is noodzakelijk om achterstanden in de monumentenzorg in te halen. Reden te meer voor ons om een brief aan de leden van de gemeenteraad te sturen waarin we onze zorgen hebben geuit en opgeroepen hebben om alsnog middelen ter beschikking te stellen.
De afgelopen jaren stelde de gemeente subsidie beschikbaar ter ondersteuning voor de eigenaren van monumentale panden en objecten. De subsidie dient als stimulans om eigenaren te motiveren om hun monumentaal eigendom te onderhouden en leidt ertoe dat de collectie monumenten binnen de gemeente Roermond er over het algemeen goed bij ligt. Maar willen we dit zo houden, dan is behoud van de subsidie absoluut noodzakelijk om eigenaren te blijven stimuleren. De komende jaren ligt er een grote opgave op het gebied van monumentenzorg. In het kader van digitalisering, ontkerkelijking en andere maatschappelijke ontwikkelingen is het de verwachting dat vele monumentale panden, zoals kantoorpanden, winkelpanden, kerken en boerderijen, leeg komen te staan en een herontwikkeling moeten ondergaan. We zijn van mening dat ook de gemeente Roermond een pro-actieve rol in moet nemen om leegstand en verpaupering tegen te gaan, zoals dat eerder voorkwam bij panden op de Hendriklaan en op Straat.
Niet onbelangrijk daarbij is dat de Roermondenaren bij het opstellen van de Toekomstvisie Roermond 2030 hebben laten blijken dat ze de aandacht voor monumentenzorg als zeer belangrijk achten. Een vijftal thema’s werden door de inwoners als topprioriteit gekozen, waaronder “Roermond 2030 met alle aandacht voor de historische binnenstad aan het water”. Met het schrappen van de onderhoudssubsidie wordt hetgeen dat door vele inwoners van Roermond als prioriteit wordt gezien terzijde geschoven.
We hebben de Raad dan ook opgeroepen om in de begroting het reguliere budget van de afgelopen jaren te behouden en te continueren en in verband met realisering/uitvoering van de Toekomstvisie Roermond 2030 elk jaar een substantiële (10%) uitbreiding van budget plaats te laten vinden om het monumentale karakter van de binnenstad te kunnen behouden en te verbeteren middels subsidies voor onderhoud en herstel.

21-10-2020

Herfstnummer Ruimtelijk uitgebracht.

Ons herfstnummer bevat weer 28 pagina’s met interessante artikelen en berichten over Roermond met haar historische karakter en hoe dit het best te behouden. Ditmaal met EXTRA BIJLAGE de historische omgevingskaart van 1786.

Verder aandacht voor oa:

 • Bomen op de Markt?
 • Sloop van St. Joep
 • Verval van de Ursulinenwal
 • En nog veel meer…

Donateur worden?   Klik dan in de rechter kolom op het vakje [Webshop]

Voor slechts € 16 per jaar ontvangt u dan 4x per jaar ons tijdschrift Ruimtelijk?


27 mei 2020

Coronavirus en Ruimteschildjes.

Volgens onze planning hadden wij in het voorjaar willen starten met de uitreiking van de nieuwe schildjes en het vervangen van de oude exemplaren. Maar ook hier gooit het Coronavirus roet in het eten.

De uitreiking aan de eigenaren van nieuwe panden is verplaatst naar de maand september.

Indien het weer en het virus het toelaten zal binnenkort wel gestart worden het vervangen van de oude kunststof schildjes door de nieuwe roestvrij stalen exemplaren.

Wij rekenen op uw begrip.


12-03-2020

Stichting Ruimte opent Meldpunt Monumenten.

Het bijzondere monumentale karakter van de stad Roermond met haar prachtige historisch gebouwen moet volgens de Stichting Ruimte in goede staat behouden blijven. Het levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van de stad en trekt jaarlijks vele bezoekers die het historisch centrum van de stad willen bezoeken. Deze economische impuls is belangrijk en houdt de stad levendig.

Er vinden echter in Roermond nog steeds illegale verbouwingen, vernielingen of beschadigingen aan monumenten plaats. Met illegaal wordt hier bedoeld een activiteit zonder een verleende omgevingsvergunning. Dat is voor de wet een overtreding en van de gemeente kan verwacht worden dat deze dan handhavend optreedt.

De stichting Ruimte als hoeder van de rijks- en gemeentelijke monumenten in Roermond ontvangt regelmatig meldingen van illegale verbouwingen of beschadigingen aan monumenten.
Als stichting hebben we besloten om hiervoor een speciaal meldpunt in het leven te roepen: Monumenten Meldpunt.

Een ernstig gebrek zoals achterstallig onderhoud, vernieling of andere illegale activiteiten aan een monument kan gemeld worden op de website van de stichting Ruimte: www.stichtingruimteroermond.nl.  Bovenaan deze pagina kan de noodzakelijke informatie doorgegeven worden.

De stichting Ruimte neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de melder. Als de melding heel duidelijk is wordt deze direct doorgestuurd naar de toezichthoudende instantie. Dat zal meestal de gemeente Roermond zijn. De gegevens van de melder worden daarbij niet meegestuurd. De melder blijft dus anoniem. Wel zal deze een reactie ontvangen over het resultaat van de melding.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer