Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 25 februari 2010

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 AE Den Haag.

Ook verzonden per fax aan nummer 070-365138
De bijlagen worden per post verzonden.

Onderwerp: Pro Forma Beroepschrift.

Weledelgestrenge Dames en Heren,

De gemeenteraad van Roermond heeft bij besluit van 17 december 2009 het bestemmingsplan “Roerkade 11-11a en Roerkade 6/Koolstraat 17-19” vastgesteld. ( zie bijlage 1 ).

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan heeft de Stichting Ruimte een zienswijze ingediend.  ( zie bijlage 2 ).

Bij brief d. d. 18 december 2009, verzonden 21 december 2009 hebben Burgemeester en Wethouders van Roermond de Stichting Ruimte geïnformeerd over het ingenomen standpunt met betrekking tot de ingekomen zienswijze. De betreffende brief, alsmede de nota van zienswijzen, worden als bijlage 3 en bijlage 4 hierbij gevoegd.

De Stichting Ruimte kan zich met dit besluit niet verenigen en heeft daartegen grote bezwaren, weshalve de Stichting Ruimte beroep wenst in te stellen, en wel op dit moment pro forma. Wij verzoeken u ons ter onderbouwing van het beroep een nadere termijn te verlenen. Deze termijn is nodig voor de onderbouwing van het beroep met voldoende relevante en adequate gronden. Daarbij is onder andere het navolgende van belang.

Het onderhavige plangebied is gelegen in het beschermd stadsgezicht van Roermond. Terzake van dit plangebied heeft de Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek ingesteld. Het betreffende rapport getiteld “Instandhouding beschermd stadsgezicht Gemeente Roermond” is gepubliceerd in Den Haag op 7 januari 2010. Dit rapport is ons echter eerst onlangs ter hand gesteld door de gemeente Roermond en wij hebben onvoldoende tijd gehad dit rapport grondig te bestuderen, daarover binnen ons bestuur te overleggen en ter zake besluiten te nemen.
Daarbij komt ook nog dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 22 juli 2009 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond in een zienswijze kenbaar heeft gemaakt om elders in de stad – te weten de hoek Schuitenberg Maria Gardestraat, eveneens gelegen in het beschermd stadsgezicht van Roermond – bezwaren te hebben tegen vergelijkbare ontwikkelingen, vooral gelet op de toegestane bebouwingshoogte, de abrupte breuk met de aanwezige karakteristieke bebouwingsopzet en de schaal van de bestaande bebouwing in de historische binnenstad en de directe omgeving van het betreffende plangebied.
Deze zienswijze hebben wij eveneens pas recent bij toeval ontvangen van de gemeente Roermond.

Hoogachtend,

namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

L. Jansen                                                                                                Q. Lommen
secretaris                                                                                                voorzitter

Bijlage 1 : Besluit Roerkade 11/11a en Roerkade 6/Koolstraat 17-19
Bijlage 2 : Zienswijze van de Stichting Ruimte.
Bijlage 3 : Brief College van Burgemeester en Wethouders d. d. 21-12-2009.
Bijlage 4 : Nota van zienswijzen m. b. t. Bestemmingsplan Roerkade 11/11a en Roerkade 6 en Koolstraat 17-19.
Bijlage 5 : Statuten van de Stichting Ruimte.
Bijlage 6 : Inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de Stichting Ruimte.Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 25 februari 2010

 Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 AE Den Haag

Ook verzonden per fax naar nummer 070-3651380
De bijlagen worden per post verzonden.

Onderwerp: verzoek voorlopige voorziening.

Weledelgestrenge Mevrouw/Heer,

Heden heeft de Stichting Ruimte beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak tegen het besluit van de Gemeenteraad van Roermond d. d. 17 december 2009 inzake het Bestemmingsplan “Roerkade 11/11a en Roerkade 6/Koolstraat 17-19”.

Het betreffende beroepschrift en de daarbij behorende bijlagen gaan in kopie hierbij.

De aanwezige betrokken belangen maken het naar onze stellige overtuiging noodzakelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij uw voorzitter, teneinde te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt en mogelijk onomkeerbare ontwikkelingen gaan plaatsvinden ter plaatste en zulks in een gebied dat behoort tot het beschermd stadsgezicht van de gemeente Roermond.

Betreffende Roerkade 6/Koolstraat 17-19 is reeds een sloopvergunning door het College van Burgemeester en  Wethouders op 23 december 2009 afgegeven, waartegen door de Stichting Ruimte bezwaar is gemaakt. Op dat bezwaar is tot op heden nog niet beslist.
Gelet op de in het geding zijnde plannen alsmede gelet op de bij verwezenlijking van deze plannen abrupte breuk met de karakteristieke bebouwingsopzet en schaal van de historische binnenstad en de directe omgeving van het plangebied, verzoeken wij u een passende voorziening te treffen die tot gevolg zal hebben dat het onderhavige bestemmingsplan niet in werking zal treden en dat de bestaande bebouwing niet mag worden gesloopt vooraleer in de aanhangig gemaakte bodemprocedure door de Afdeling Bestuursrechtspraak zal zijn beslist.

Onverwijlde spoed vereist, gelet op de betrokken belangen, het treffen van de gevraagde voorziening.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

L. Jansen                                                                                                        Q. Lommen
secretaris                                                                                                        voorzitter

Bijlagen:- Pro Forma beroepschrift plus vier bijlagen.
– Statuten Stichting Ruimte.
– Inschrijving bij Kamer van Koophandel.


20 januari 2010

Requiem voor een stadsgezicht

Naast de formele prodedures die vanuit het bestuur van de Stichting Ruimte worden gevoerd, zijn er ook Roermondenaren die meer ludieke acties voeren.
De onderstaande tekst en de bijgevoegde cartoon zijn daar een goed voorbeeld van.
Remunj,20-01-2010

L.S
.
Ondergetekende heeft als liefhebber van het beschermd stadsgezicht van Roermond onlangs bezwaar aangetekend tegen de te hoge bouwplannen van projectontwikkelaar Victor Adams aan de Roerkade. Er waren drie bezwaarschriften ingediend, die alle drie door de gemeente afgewezen zijn (niet ontvankelijk verklaard). Momenteel mogen de drie bezwaarmakers gedurende de ter inzage legging van de plannen op het stadhuis nog in beroep gaan bij de Raad van State vóór 7 februari. Dat gaat ondergetekende niet doen. In plaats van door te procederen heb ik dit ‘Requiem voor een beschermd stadsgezicht…’ geschreven.
De top drie van Roermondse ansichtkaarten zijn in willekeurige volgorde een foto van het Munsterplein met kiosk en Munsterkerk; een foto van de markt richting kathedraal en een foto vanaf de Loesbleik van de oude stenen brug over de Roer richting stad en kathedraal. Dit laatste plaatje is aanleiding voor dit schrijven omdat dit stadsgezicht van Roermond binnenkort drastisch gaat veranderen.
Het is de meeste mensen ontgaan, maar op verzoek van projectontwikkelaar Victor Adams heeft de gemeente twee ‘postzegel’ bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd aan de Roerkade om het Adams mogelijk te maken flink de hoogte in te gaan met zijn nieuwbouwplannen. Het betreft nieuwbouw op de hoek St. Nicolaasgats-Roerkade waar nu nog de voormalige garage ligt van Op ‘t Broek. Daar moet een hotel verrijzen met een daknokhoogte van 17 meter. Voor liftschacht, trappenhuis en schoorsteen is 18 meter toegestaan. De huidige daknokhoogte van het huis boven de garage is 10 meter. Op de hoek van het Koolstraatje en de Roerkade verdwijnen twee huizen die in elkaars verlengde liggen. Ervoor in de plaats komt een diep en hoog gebouw met op de begane grond een horeca voorziening en op de vier verdiepingen erboven 8 appartementen. Ook hier wordt de daknokhoogte minstens 17 meter. Terwijl die nu 10 meter is.
Voor het mooie plaatje dat hierboven als derde genoemd werd zijn de gevolgen van met name het hotelplan op de hoek met de Nicolaasgats ingrijpend! De vier beeldbepalende elementen van dit gave stadsgezicht zijn de rivier, de brug, de stad en de kathedraal. Mooi is te zien, hoe de stedelijke bebouwing als het ware aankruipt tegen de hoogte waarop de kathedraal ligt. De kathedraal ligt op het hoogste punt van de binnenstad. We zien een stuk binnenstad waarvan de bebouwing van oudsher naar de Roer afloopt. Doordat de bebouwing van de Roerkade bescheiden van hoogte is kun je de rode daken en de achterkanten van de voormalige koopmanshuizen aan de hoger gelegen Kraanpoort mooi zien liggen. Naast de rivier, de brug en de kathedraal is dit oude deel van de stad van wezenlijk belang voor de schoonheid en de gaafheid van het plaatje. Als het hotel er komt behoort dit dakrijke doorkijkje tot het verleden want het 17 á 18 meter hoge hotel schuift ervoor. En beneemt daarmee het zicht op dit frappante hoogteverschil in de stedelijke bebouwing van het oudste stukje binnenstad.
De gemeenteraad heeft de bestemmingsplan wijzigingen inmiddels goedgekeurd in haar vergadering van 17 december. De projectontwikkelaar mag zijn gang gaan. De precedentwerking van deze facilitering door de gemeente van een projektontwikkelaar in een beschermd stadsgezicht laat zich raden. Waarom hij wel, en ik niet? Zal de volgende zeggen die zich bij de gemeente meldt met plannen die niet stroken met de regels van het beschermde stadsgezicht.
Misschien moet Roermond de status van beschermd stadsgezicht maar afgenomen worden. Dan is verantwoordelijk wethouder Jos van Rey van de regeltjes af en hoeft hij niets meer te roepen wat uit zijn daden niet blijkt. En bent U van mijn gezeur af.

O ja, u vroeg hoe ik het dan wilde? Nou heel simpel. Allebei de geplande gebouwen één verdieping lager. Over de aansluiting van de nieuwbouwplannen op de historisch gegroeide stad wil ik het nog niet eens hebben. Over het materiaal gebruik en de stijl evenmin. Tekst en uitleg daarover kunt U krijgen bij architect Maarten Engelman, veronderstel ik. Dat zijn kwesties van smaak. En daar valt over te twisten. Maar over de hoogte niet. Op die plek niet. In een beschermd stadsgezicht zijn zaken als hoogte en rooilijnen heilig. En bepaalde zichtlijnen wat mij betreft ook.

P.S. Los van deze twee nieuwbouwplannen aan de Roerkade staat er ook nog een op de rol op de plek van het voormalige sportwinkelpand Somers. Hier zijn 11 startersappartementen gepland met, hoe raad U het, een horecavoorziening op de begane grond. Maar deze plannen zijn van woningbouwvereniging Roer en Maas. Een ontwerptekening van Kernarchitecten stond al in een editie van City Life, een mede door de gemeente gesubsidieerd blad dat mag liegen want het is opgezet als een grote advertorial! Ofschoon de geplande nieuwbouw een verdieping hoger is dan die van het belendende horecapand op de hoek met de Kraanpoort is dat op de nieuwbouw impressie niet te zien. Kwalijker is dat gesuggereerd wordt in het artikel dat het om een verbouwing (‘transformatie’) van pand Somers gaat. Terwijl dat pand finaal gesloopt wordt. De laatmiddeleeuwse kelders, de oude eiken balken op de verdiepingen, de eeuwenoude houten dakconstructie, de oude muurankers, het moet allemaal weg. Ook al stond in het bouwhistorische onderzoek dat het de moeite van het behouden waard is. Wat dat betreft liegt de impressie weer niet. Die laat zien dat het nieuwe pand ook de belendende muur met poortje opslokt. Ook hier is mijn advies zonder een oordeel uit te spreken over de nietszeggende architectuur: een verdieping lager graag!
Dit gaat er gebeuren beste lezer in ons geliefd Roermond. Nu u het weet kunt u afscheid nemen van dit mooie stadsgezicht. Kijk met het ‘Bacchus drieve’ op vastelaovesdinsdag nog maar eens goed. Het kan de laatste keer zijn.

Met vriendelijke groet
Dennis Janssen


 

elskamp/BS cartoon.jpg


18 januari 2010

Vervolg procedures met betrekking tot de Roerkade.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 17 december 2007 het bestemmingsplan “Roerkade 11/11a en Roerkade 6/Koolstraat 17-19”, vastgesteld. Omdat wij naar aanleiding van dit voornemen een zienswijze hebben ingediend, staat voor de stichting de mogelijkheid open in beroep te gaan bij de Raad van State. Het bestuur overweegt van deze mogelijkehid gebruik te maken.
Ondertussen heeft het College besloten de grenswaarden van het geluid voor het pand Roerkade 6 te verhogen. Naar aanleiding van dit voornemen hebben wij een zienswijze ingediend.
Het College heeft op 23 december besloten een sloopvergunning af te geven voor de panden Roerkade 11 en11a en de panden Roerkade 6 en Koolstraat 17. Tegen de afgegeven sloopvergunning voor het laatst genoemde pand hebben wij een bezwaarschrift ingediend.


 

elskamp/roerkade.jpg