Het bestuur van de stichting beschouwt de nieuwbouwplannen op de plaatst waar hotel de Toerist heeft gestaan als een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht. Wij voelen ons hierin gesteund door de zienswijze die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over dit bouwplan heeft ingediend en door het Inspectierapport van de Erfgoedinspectie over het beschermd stadsgezicht in Roermond.
 
Op grond daarvan is besloten een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen en een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter in Roermond aan te vragen. Daarmee kunnen er voorlopig géén activiteiten op het bouwterrrein plaatsvinden. De bijbehorende correspondentie treft U onderstaand aan.


Pleitnota commissie bezwaarschriften.


Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
www.stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 1 mei 2010

Commissie Bezwaarschriften.
Dinsdag 20 april 2010, tijd 18.45 uur.
Onderwerp: Bouwplan “de Toerist”.

Geachte voorzitter, leden van de commissie,

Het pro-forma bezwaarschrift met betrekking tot het bouwplan “De Toerist” dat wij op 17 februari 2010 hebben ingediend, is door secretaris en vice-voorzitter van de Stichting Ruimte ondertekend.     De onderbouwing is gezien als een uitwerking van het bezwaarschrift en is daarom alleen ondertekend door de secretaris.
Zekerheidshalve heeft het bestuur van de Stichting Ruimte besloten de secretaris een permanente algemene volmacht te verstrekken die op 8 april 2010 is verzonden.

In tegenstelling tot hetgeen de gemeente Roermond beweert in haar reactie op onze onderbouwing van het pro-forma bezwaarschrift, heeft niet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maar de Erfgoedinspectie op 13 en 14 juli 2009 een onderzoek ingesteld naar de instandhouding van het beschermd stadsgezicht in Roermond.
Er is onderzoek gedaan aan de hand van het bouwplan “De Steenen Trappen” aan de Neerstraat, het bouwplan “Sting” aan het Munsterplein, de “Natalinitoren” nabij de Maasbrug en het “Infocentrum” dat tegen de Kathedraal is aangebouwd.
Alle vier de bouwplannen komen in zoverre met elkaar overeen dat ze allemaal gelegen zijn binnen het beschermd stadsgezicht van Roermond. De plannen konden dan ook alleen gerealiseerd worden dankzij een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Alvorens daartoe over te gaan is volgens de gemeente een en ander getoetst aan de vigerende beleidsdocumenten. Welke dat in dit verband zijn wordt in het midden gelaten.

In het bestemmingsplan Binnenstad is een maximale hoogte van 12 meter vastgelegd die echter in dit bouwplan met een totale hoogte van 40,40 meter niet wordt gerespecteerd. In de ogen van de gemeente zou de woontoren een versterkend element zijn in de skyline van Roermond, maar waarom dat zo is ontgaat ons ten enen male, nog afgezien van de vraag of er behoefte is aan een versterkend element in die skyline.
In de Atlas voor de Ruimtelijke kwaliteitzorg is een kaart opgenomen waarop de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en straatwanden is weergegeven ( kaart 10 ). Op die kaart wordt de Schuitenberg getypeerd als een straat met een hoge kwaliteit wat betreft de straatwand. Het bouwplan “de Toerist” draagt wat ons betreft niet bij aan die hoge kwaliteit van de straatwand.

De Hoogbouwnota geeft een geclausuleerde maximale hoogte aan voor geclusterde hoogbouw in het beschermd stadsgebied van maximaal 35 meter. Deze woontoren overschrijdt die hoogte met zijn 40,40 royaal, nog afgezien van het feit dat er van clustering geen sprake is,

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in een zienswijze op 24 juli 2009 gefundeerde kritiek geleverd op dit bouwplan. Op grond daarvan hebben er werksessies plaats gevonden met alle betrokken partijen. Die werksessies hebben geleid tot de ruimtelijke onderbouwing zoals vastgelegd in het document “Roermond, de Toerist” van 5 januari 2010. Dat document wordt door de gemeente Roermond gezien als antwoord op de eerder door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de zienswijze verwoorde bezwaren. Dat standpunt verbaast ons zeer aangezien de werksessies geleid  hebben tot slechts drie als ondergeschikt omschreven ruimtelijke wijzigingen in het bouwplan. Deze ondergeschikte wijzigingen kunnen onmogelijk worden gezien als het wegnemen van de onderbouwde kritiek van de Rijksdienst zoals geformuleerd in de zienswijze van 24 juli 2009. In onze ogen staat de kritiek van de Rijksdienst dan ook nog steeds als een huis en is en blijft die kritiek in ieder geval ook     onze kritiek. Er is ons ook géén document overgelegd waarin is vastgelegd dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bezwaren zoals verwoord in de zienswijze heeft ingetrokken of herzien. De Rijksdienst heeft enkel aangegeven géén bezwaarschrift te zullen indienen.

De skyline van Roermond is in de Hoogbouwnota omschreven als een “platte koek met een drietal hoogteaccenten”. Die hoogteaccenten worden gevormd door de Kathedraal, de Munsterkerk en de Oranjerie. Deze hoogteaccenten hebben volgens het document “De Toerist ” een maatschappelijke functie. Wat de relevantie is van die opmerking ontgaat ons vooralsnog. Er wordt verder vastgesteld dat de binnenstad omringd is door een aantal hoge gebouwen. In dat verband worden genoemd de Natalinitoren, de Soleatoren, de toekomstige toren achter het station, de Casimirtoren en de hoogbouw op het Kazernevoorterrein. Nog afgezien van het gegeven dat de Natalinitoren gelegen is binnen het beschermd stadsgezicht van Roermond ontgaat ons volledig in welk opzicht er sprake is van een gat in de binnenring van de stad dat zo nodig door dit bouwplan moet worden opgevuld. Ook kennen wij geen enkel beleidsstuk waarin dit streven of voornemen is vastgelegd en in ieder geval zeker niet in de Hoogbouwnota. Kortom in onze ogen is hier geen sprake van een gat en al helemaal niet van een gat dat zo nodig moet worden opgevuld.

Dat er enig verband zou zijn tussen de herinrichting van het Zwartbroekplein en de bouw van deze woontoren op deze plaats zoals gesuggereerd wordt in de laatste alinea van bladzijde 13 van het document “de Toerist”, ontgaat ons.

Dat het bouwplan op een plint wordt gebouwd valt natuurlijk niet te ontkennen, maar daarmee is nog geen aansluiting gerealiseerd met de bestaande maatvoering in de Maria Gardestraat en de Schuitenberg. Zelfs de overgangsvolumes overschrijden de gemiddelde hoogte in genoemde straten.
Met name de  totale hoogte van het bouwplan zorgt voor een abrupte breuk met de karakteristieke bebouwingsopzet en de bebouwingsschaal in de omgeving. Daar doet een detail als qua kleurstelling goed gekozen steen helaas niets aan af.

De verwervingkosten van het inmiddels gesloopte gebouw zijn inderdaad hoog geweest. Voor zover ons bekend heeft de gemeente Roermond een substantieel deel daarvan bijgedragen. Het komt ons voor dat mede daardoor de gemeente al snel tot de conclusie is gekomen dat de investering alleen is terug te verdienen door hoogbouw toe te staan. Naar andere alternatieven wordt dan niet meer gezocht. Op de website van de Stichitng Ruimte staat een foto van het oorspronkelijke hotel. Dat is op een gegeven moment gesloopt om plaats te maken voor een hoger gebouw uitgevoerd in beton. Dit is inmiddels ook weer gesloopt en dreigt nu vervangen te worden door een vele malen hoger gebouw dat daardoor helemaal niet meer past in de omgeving. Wat zou er op tegen zijn geweest om het oorspronkelijke gebouw dat paste in de bestaande bebouwde omgeving te herbouwen?

De commissie beeldkwaliteit heeft gegeven de verslagen waarvan wij inmiddels kennis hebben kunnen nemen, 15 keer over dit bouwplan vergaderd tussen 25 juni 2007 en 18 januari 2010. In die verslagen lezen wij nergens dat de commissie heeft geworsteld met de vraag in hoeverre een dergelijk gebouw opgetrokken kan worden binnen het beschermd stadsgezicht van Roermond. Een gebouw dat volledig in strijd is met alle vigerende beleidsdocumenten. Voor ons is dat onbegrijpelijk.
Uiteindelijk gaat de commissie akkoord omdat zij blijkbaar van mening is dat het gebouw voldoet aan redelijke eisen van welstand. Nergens kunnen we echter lezen waarom zij van mening is dat het gebouw voldoet aan redelijk eisen van welstand en daarmee is het advies niet toetsbaar. Frappant vinden wij dat zelfs de discussie over het aantal bouwlagen zoals vastgelegd in het verslag van 20 augustus 2007 in ieder geval in de verslagen, géén vervolg krijgt!
In dat verband verwijzen wij graag naar het advies van de Erfgoedinspectie in het rapport “Instandhouding beschermd stadsgezicht Gemeente Roermond” om ook positieve adviezen te onderbouwen. Ook met de andere adviezen uit dat rapport kunnen wij ons volledig verenigen.

De stelling van de gemeente Roermond dat er met betrekking tot dit bouwplan sprake is geweest van een uitgebreide en zorgvuldige belangenafweging zien wij nergens terug of het zou moeten zijn in de grootte en omvang van het document “Roermond  “De Toerist” van 5 januari 2010. Voor ons is zonneklaar dat niet de vigerende beleidsdocumenten uitgangspunt van discussie zijn, maar dat de economische belangen de discussie hebben bepaald c. q. in een bepaalde richting hebben gestuurd. Daarmee is een onverantwoorde bijdrage geleverd aan de uitholling van het begrip beschermd stadsgezicht. Wij betreuren dat zeer en vrezen dat de gemeente Roermond op grond van het gelijkheidsbeginsel geen neen zal kunnen zeggen tegen andere projectontwikkelaars die elders in het beschermd stadsgezicht van Roermond hoogbouw wenselijk en/of noodzakelijk vinden. In dat opzicht maken wij ons ernstige zorgen over de ontwikkelingen aan de Roerkade. Daar bleek een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening onvoldoende om tegemoet te komen aan de wensen van de projectontwikkelaar en werd op zijn verzoek een zogenaamd postzegelbestemmingsplan opgesteld.

Bedankt voor uw aandacht!

Lucien Jansen,
secretaris Stichting Ruimte.


Op 16 april 2010 heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening. Meer lezen >>>>>>


 


Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
www.stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 25 februari 2010

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Onderwerp: pro forma bezwaarschrif de Toerist.

Geacht College

Uw College heeft op 20 januari 2010 een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met kantoorfunctie ( bouwplan de Toerist ). Op 19 januari 2010 heeft Uw college voor de realisatie van dit plan vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Stichting Ruimte kan zich met deze besluiten niet verenigen en heeft daartegen grote bezwaren, weshalve de Stichting Ruimte bezwaar wenst te maken, en wel op dit moment pro forma.
Wij verzoeken u ons ter onderbouwing van het bezwaar met voldoende relevante en adequate gronden een nadere termijn te verlenen. Deze termijn is nodig voor de verzameling en bestudering van alle relevante stukken. Die stukken hebben wij inmiddels bij uw gemeente opgevraagd.

Verder is het navolgende van belang. Het bouwplan is gelegen in het beschermd stadsgezicht van Roermond. Terzake van dit gebied heeft de Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een onderzoek ingesteld. Het betreffende rapport , getiteld “Instandhouding beschermd stadsgezicht Gemeente Roermond “, is gepubliceerd op 7 januari 2010.
Met verwijzing naar dit rapport hebben wij in ieder geval bezwaar tegen de abrupte breuk, vooral gelet op de toegestane bebouwingshoogte, met de aanwezige karakteristieke bebouwingsopzet en de schaal van de bestaande bebouwing in de historische binnenstad in de directe omgeving van het bouwplan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

L.Jansen                                                                                             L. Fortuin
secretaris                                                                                            vice-voorzitter


Zienswijze DE TOERIST


Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
www.stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 26 augustus 2009

College van Burgemeester & wethouders van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Onderwerp: zienswijze met betrekking tot appartementencomplex hoek Schuitenberg en Mariagardestraat.

Geacht College,

Het in de aanhef genoemde appartementencomplex is voor ons aanleiding u op het onderstaande te wijzen:

  1. De appartemten zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Het is in 2009 niet erg realistisch te veronderstellen dat deze bewoners ook allemaal starten met een fiets en/of scooter. De stelling dat er dus géén parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gebouwd is dus ook niet erg realistisch en in strijd met de parkeernorm die voor dit soort complexen geldt.
    Wij hebben nergens kunnen lezen hoe het parkeerprobleem van toekomstige bewoners zal worden opgelost.
  2. Het College heeft als beleidsuitgangspunt dat er in de binnenstad geen vergunning wordt afgegeven voor panden die zijn voorzien van kunsstof kozijnen. Toch geschiedt dat bij dit complex wel, ook al betreft het hier dan kozijnen voorzien van een aluminiumcoating met het oog op het onderhoud van die kozijnen. Ons inziens zou die aluminiumcoating ook aangebracht kunnen worden op houten kozijnen.
  3. Een gebouw van een dergelijke hoogte heeft beslist tot gevolg dat er sprake zal zijn van verminderde lichtinval in aangrenzende panden.
  4. De gevels van het complex sluiten op geen enkele wijze aan bij de bestaande klassieke gevels in de directe omgeving.
  5. De hoogte van het complex is meer dan de maximale 35 meter die in de Hoogbouwnota als maximale hoogte is gefomuleerd. Qua hoogte detoneert het gebouw dan ook met de directe omgeving en dat op een directe toegangsweg tot het historisch centrum van Roermond.
  6. In de Hoogbouwnota zijn destijds een aantal plaatsen in de stad Roermond aangegeven waar hoogbouw geconcentreerd zou kunnen worden gerealiseerd. De hoek Schuitenberg Mariagardestraat staat als zodanig niet aangegeven en wij zien geen enkele rede om daarvan af te wijken.
    Hoogbouw op dit punt in het Beschermd Stadsgezicht van Roermond is uitsluitend ingegeven door economische motieven en financiële haalbaarheid. Wij zijn van mening dat die op dit punt echter ondergeschikt zouden moeten zijn aan het Beschermd Stadsgezicht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

Lucien Jansen,
secretaris.