Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 9 april 2009

Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Onderwerp: Zienswijze op het bestemmingsplan Buitengebied Roerdal.

Geacht College,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van een visie zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied Roerdal.

Zoals u zelf constateert op bladzijden 26 en 27, maakt Roermond deel uit van een van de oudste cultuurgebieden van Nederland. Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan bevindt zicheen grote rijkdom aan cultuurhistorische waarden, zowel landschappelijk als archeologisch en architectonisch in de vorm van gebouwde monumenten.

De archeologische monumenten in het noordoosten van het plangebied betreffen een terrein met sporen van bewoning uit het Neolithicum en mogelijk een weg uit de Romeinse tijd of deMiddeleeuwen. Het is een terrein met middelhoge tot hoge verwachtingswaarden. Aan het gebied is de bestemming “agrarisch met waarden” toegekend, vanwege het huidige agrarische gebruik in combinatie met aanwezige landschapswaarden. Deze waarden hangen veelal samen met de aanwezigheid van zichtrelaties, reliëf, waardevolle landschapselementen en kenmerkende open akkerbouwcomplexen. De gemeente Roermond beoogt deze waarden te behouden. Binnen de gebiedsbestemming is extensief, recreatief medegebruik zoals wandelen en fietsen toegestaan. Met het oog op het behoud van de aanwezige waarden geldt een aanlegvergunningstelsel voor de diverse werken en werkzaamheden. Het gebied is bovendien Belvédèregebied.

Het bestemmingsplan Buitengebied Roerdal is een beheersplan waarin nieuwe ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Er spelen weliswaar een aantal initiatieven, maar die zijn in uw optiek op dit moment onvoldoende concreet en onvoldoende uitgewerkt om ze mee te nemen in dit bestemmingsplan. De onderbouwing en de noodzakelijke onderzoeken die de haalbaarheid moeten aantonen zijn immers nog niet uitgevoerd en afgerond, zo is uw stelling. Echter, u kondigt wel aan dat in de meeste oostelijke punt van het plangebied zal worden onderzocht of EDCO zich daar kan vestigen! Met het oog daarop is de POL-aanvulling “Bedrijfslocatie De Meer (Roermond)”op 3 juli 2008 vastgelegd. Deze POL-aanvulling zal worden doorvertaald in een bestemmingsplan om de vestiging van dit bedrijf mogelijk te maken. Al deze ontwikkelingen zullen middels een artikel 19-procedure of een aparte bestemmingsplanprocedure gerealiseerd worden. In deze afzonderlijke procedures worden de belangen per project afgewogen, volgens uw voornemen.

Onze conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat de aankondiging van een onderzoek naar de mogelijkheid of EDCO zich op deze plaats kan vestigen een schijnvertoning is. Dat onderzoek is niet nodig want het besluit is al genomen: uit wat er inmiddels is vastgelegd kunnen wij alleen maar concluderen dat EDCO zich hier zal vestigen. Wij maken daar ernstig bezwaar tegen op grond van hetgeen wij op bladzijde 1 van deze brief hebben vastgelegd.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

 

Lucien Jansen
secretaris