Stichting Ruimte Roermond
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond
Tel.: 0475-350367
Rabobank Roermond reknr.: 142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

Roermond, 30 juni 2009

College van B & W van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Onderwerp: Zienswijze omtrent Reconstructie Singelring

Geacht College,

De plannen voor de reconstructie van de Singelring, geven ons aanleiding tot de volgende opmerkingen:

 1. Nergens is in de stukken vastgelegd dat de singels onderdeel zijn van het Beschermd Stadsgezicht van Roermond. Op de consequenties daarvan wordt dan ook nergens ingegaan.Er is wel oog voor de historie van de Singelring, maar de nadruk ligt ons inziens veel te veel op de mobiliteit. Eén van die consequenties is dat er archeologisch onderzoek plaats zal moeten vinden.  Nergens is aangegeven wanneer, door wie en op welke manier  dat onderzoek zal worden uitgevoerd en wat er met de archeologische vondsten zal gebeuren.
 2. Talrijke doorslaggevende keuzes zijn nog niet gemaakt, zoals het wel of niet (in één richting) afsluiten van de Stationstunnel en het wel of niet afsluiten (in één richting) van de Roerkade. Ons is niet duidelijk wie op welk moment dat soort keuzes zal maken.
 3. Nergens in de plannen staat in welke volgorde de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Wel is vastgelegd in een recent Collegebesluit dat op verzoek van één projectontwikkelaar (!) de werkzaamheden aan de Roerkade als eerste zullen worden uitgevoerd, terwijl juist dat deel als het meest heikele en meest omstreden deel van de reconstructie kan worden getypeerd.
 4. De aanleg van een tweede Maasbrug lijkt ons wenselijk, maar dan niet tussen de N280 en de Roersingel en ook niet tussen de N280 en de rotonde op de Burgemeester Höppenerlaan. Nog afgezien van het feit dat de eerste variant dwars door een deel van het Beschermd Stadsgezicht van Roermond zou lopen, hebben beide varianten tot gevolg dat er veel extra verkeer naar een deel van de stad wordt geleid dat qua infrastructuur daarvoor niet is ingericht. Wij pleiten ervoor een tweede Maasbrug aan te leggen nabij de spoorwegbrug. Een brug op die plaats zou de N280 ontlasten, zeker wanneer deze weg zal worden opgewaardeerd tot autosnelweg Roermond-Weert.
 5. Voor aansluiting van de Bredeweg op de N280 hebben wij in 2003 al een pleidooi gehouden. Het zou ons inziens betekenen dat Roermond een rondweg zou krijgen die de singels substantieel zou ontlasten. Inmiddels is een begin gemaakt met de herinrichting van de Bredeweg. Deze herinrichting is echter niet gebaseerd op het idee van een te creëren rondweg rondom Roermond. In onze ogen dus een gemiste kans.
 6. De ondertitel van de variantenstudie “Verkeer op de Singelring” is “Weren, reguleren of faciliteren?” Helaas is er is duidelijk geen sprake van weren van verkeer – nog steeds veel parkeermogelijkheden aan de singels! – de nadruk ligt op faciliteren. De keuzes nodig voor de singelring, worden afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de lopende studies naar mobiliteit, met alle negatieve gevolgen voor het Beschermd Stadsgezicht van Roermond.
 7. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de conditie van een groot deel van de bomen langs de singels goed is. Dat men er voor kiest om één uniform beeld van de bomen rond de singels te creëren en op grond daarvan ook de gezonde bomen wil laten vellen, is verdedigbaar, maar er is natuurlijk wel sprake van een inconsistentie. In dat opzicht zou paragraaf 5.3.3 wel iets genuanceerder mogen worden geformuleerd.
 8. Opvallend in de literatuurlijst op bladzijde 47 is dat diverse studies nooit verder zijn gekomen dan de concept-fase. De vraag dringt zich op waarom er nooit definitieve versies zijn gemaakt.
 9. Op bladzijde 17 van de Achtergronden van de visie wordt beweerd dat Roermond middels spoor goed is ontsloten richting Venlo, Eindhoven, Maastricht en Heerlen. Het gaat ons wat ver om een enkelbaanse, niet geëlektrificeerde railverbinding met Venlo te typeren als een goede ontsluiting. Over de mogelijkheid van openbaar vervoer tussen Roermond en het Duitse achterland wordt wijselijk gezwegen. Dat deze mogelijkheid na zo veel jaar Europese Gemeenschap nog steeds minimaal is, is meer dan beschamend. In dit verband zouden wij er nogmaals op willen aandringen werk te maken van het doortrekken van de light rail-personenverbinding tussen Dalheim en Roermond.
 10. In de Visie op de reconstructie van de Singelring wordt – terecht! – uitgebreid stilgestaan bij de problematiek van en op de Wilhelminalaan, maar op de Noordelijke Vestingwerken parallel aan deze laan wordt totaal niet ingegaan. Destijds is toegezegd dat na de eerste fase van het Designer Outlet Center met deze reconstructie een begin zou worden gemaakt. Inmiddels worden de plannen gemaakt voor de derde fase van het DOC, maar planvorming van de Noordelijke Vestingwerken ontbreekt tot op dit moment grotendeels.
 11. De verkeersproblemen rond het Stationsplein zouden ons inziens aanzienlijk worden verlicht indien het station zou worden voorzien van de al jaren geplande oost-uitgang. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van die oplossing lezen wij in de nota weinig. In 2003 heeft een vergelijkbare nota ook ter inzage gelegen en de Stichting Ruimte heeft daar destijds middels een uitgebreide zienswijze op gereageerd. Wij geven u in overweging om ook die zienswijze te betrekken bij de besluitvorming over deze voor Roermond zo belangrijke reconstructie, waarbij wij u alle succes wensen!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

Lucien Jansen
secretaris