Brief aan de Fractievoorzitters.

 

Geachte fractievoorzitters,

In het kwartaalblad “Ruimtelijk” hebben Leonard Fortuin en ondergetekende een artikel gepubliceerd over de Alfonsusschool met als titel: “Regisserende gemeente maakt de verkeerde keuze”. Dit uiteraard gezien vanuit de doelstelling van de Stichting Ruimte. Voor zover u het artikel nog niet heeft gelezen voeg ik het als bijlage bij deze mail.

Op 28 juni a. s. zal het College u een krediet vragen van € 3.875.000,- voor de verbouw en aanbouw van de school aan het Lief Vrouweveld. Die verbouw en aanbouw hebben tot doel “De Balans” en de “Alfonusschool” in dat pand onder te brengen. Die mogelijkheid is er echter ook als het gebouw waarin de “Alfonsusschool” nu is ondergebracht zal worden gerenoveerd c.q. verbouwd. In dat opzicht zijn wij dus van mening dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt.

Een aantal punten willen wij graag onder uw aandacht brengen.

– Zowel de “Alfonsusschool” als de school aan het Lief Vrouweveld hebben een oppervlakte van ongeveer 2000 m2. Om beide scholen op één locatie onder te brengen moet er op beide plaatsen 500 m2 worden bijgebouwd.

– In de raadsinformatiebrief van 26 maart j.l. wordt gesteld dat  de “Alfonsusschool” van de 2000 m2 er maar 1100 m2 in gebruik heeft en er dus 900 m2  “over” zouden zijn. Als u gaat kijken zult u zien dat alle ruimte in gebruik is en zelfs meer dan dat!  Die 1100 m2 zijn dan ook uitsluitend gebaseerd op een berekening volgens de normen voor een school met 230 leerlingen.

– Niet dat de verkeerssituatie rond de “Alfonsusschool” nu als kindvriendelijk kan worden omschreven, maar de verkeerssituatie rond de school aan het Lief Vrouweveld is ronduit kindonvriendelijk! Veel kinderen worden gebracht en gehaald en dat zal in de nieuwe situatie alleen maar toenemen. Wel eens geprobeerd om van het Lief Vrouweveld links af de Kapellerlaan op te draaien? Levensgevaarlijk! Het Lief Vrouweveld is nu een doodlopende weg die wel zou kunnen worden aangesloten op het Schoolpad, maar dat is géén oplossing voor het autoverkeer.

– Het team van de “Alfonsusschool” heeft aangegeven graag in het huidige pand aan de Herkenbosscherweg te willen blijven werken.

– Door aan- c.q. verbouw is het mogelijk om het grootste manco van het pand aan de Herkenbosscherweg, te weten het ontbreken van een grote centrale hal, op te lossen.

– Het pand aan het Lief Vrouweveld heeft in onze ogen geen uitstraling en ligt ingeklemd tussen de IJzeren Rijn en de achterkant van woningen aan de Kapellerlaan. Het gebouw aan de Herkenbosscherweg is een monumentaal pand in een monumentale omgeving, ontworpen door Caspar Franssen in 1920. Diezelfde Caspar Franssen heeft in 1916 in Tegelen aan de Grotestraat de Sint Josefschool gebouwd, een school identiek aan het pand waarin nu de “Alfonsuschool “is ondergebracht. Deze school is recent gerenoveerd en het team van de “Alfonsusschool” is daar na die renovatie gaan kijken en is daarvan enthousiast teruggekeerd!

– In de raadsinformatiebrief staat dat er met het team en de ouders overleg zou plaatsvinden, maar wij hebben niet de indruk dat er tot nu toe veel overleg is gevoerd!

Kortom, niet alleen gezien vanuit monumentaal belang, maar ook gezien vanuit onderwijskundig belang adviseren wij u dringend het gevraagde bedrag van € 3.875.000 ter beschikking te stellen, maar daaraan de verplichting te koppelen dit te besteden aan de renovatie van het pand aan de Herkenbosscherweg 22 teneinde in dat pand zowel “De Balans”als de “Alfonsusschool”onder te brengen. Het schoolgebouw aan het Lief Vrouweveld zou dan gesloopt kunnen worden en de vrijkomende grond zou voor woningbouw verkocht kunnen worden. De opbrengst uit die grondverkoop stelt de gemeente in staat om de noodzakelijke bezuiniging op onderwijshuisvesting te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Lucien Jansen

secretaris Stichting Ruimte.

RIB-Alphonsus_800x1132RIB-Alphonsus-3_800x1132RIB-Alphonsus-2_800x1132