NATALINITOREN ALS RECLAMEZUIL

De bouw van de omstreden kantoortoren van de hand van de Italiaanse architect Adolfo Natalini in Roermond vordert gestaag. De 65 meter hoge reus die de skyline van Roermond definitief zal veranderen, doet vooralsnog dienst als reclamezuil. Lees meer >>>>


Ruimte dient zienswijze in over Natalinitoren

natalini Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, werd het gezicht op Roermond al jarenlang gedomineerd door de toren van de Christoffelkathedraal, toen nog gewoon ‘de grote kerk’ genoemd. Toen de kerk in het begin van de vijftiende eeuw werd gebouwd, had men de keus tussen een paar bouwgronden. Niet voor niets werd gekozen voor de huidige lokatie direct achter de stadsmuur en op het hoogste punt van de stad. De kerk had immers niet alleen een godsdienstige functie, ze was ook een symbool van de stad, een monument van zelfbewustzijn van kerk én burgerij. Reizigers die Roermond vanuit het westen en noorden naderden, zagen al van grote afstand de hoge toren met daarop het beeld van de stadspatroon St.Christoffel. Dat was zo in de vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Maar nu gaat dat veranderen. Ook aan de huidige Roermondse magistratuur kan zelfbewustzijn (sommigen zeggen “megalomanie”) niet worden ontzegd. Pal voor de kathedraal, op Buitenop, wordt een 61 meter hoge toren gebouwd die is ontworpen door de Italiaanse architect Adolfo Natalini. Ruimte is verre van gelukkig met de ‘Natalinitoren’ en diende een ‘zienswijze’ in bij de gemeente.

 

 

 


Zienswijze Natalinitoren

College van B & W van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond.

Onderwerp: Zienswijze Natalinitoren.
Geacht college,
In De Trompetter van 22 juli 2008 stond het voornemen van uw college aangekondigd om vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan om de bouw van een kantoortoren genaamd “Natalinitoren” aan de Looskade mogelijk te maken. Wij merken naar aanleiding daarvan het onderstaande op:

  1. De toren op zich telt 10 verdiepingen. Daarnaast komen er nog drie verdiepingen in de twee punten die de toren bekronen. Totaal dus 13 verdiepingen. Het bestemmingsplan “Maasoever“ staat een gebouw van 5 verdiepingen toe. Voor deze “afwijking“dient uw college dus vrijstelling te verlenen.
  2. Het bestemmingsplan vermeldt voor dit terrein als bestemming gemengde doelen, deze toren past niet in die categorie. Er is daarom een verklaring van geen bezwaar van de Provincie nodig.
  3. De Hoogbouwnota geeft aan dat op deze plaats tot een hoogte van maximaal 35 meter zou mogen worden gebouwd. De Natalinitoren steekt de draak met deze norm: niet alleen met zijn totale hoogte van maar liefst 61 meter, maar ook met zijn goothoogte van 44 meter.
  4. De toren wordt gebouwd in het beschermd stadgezicht van Roermond, maar doet daaraan totaal geen recht. De in de directe nabijheid gelegen toren van de Kathedraal is al vanaf medio vijftiende eeuw een oriëntatiepunt voor bewoners en bezoekers van Roermond. Blijkbaar vindt de projectontwikkelaar het nodig om in dat opzicht de concurrentie aan te gaan met dit eeuwenoude symbool.
  5. Volgens de huidige parkeernorm van 1,6 auto’s per 100 m2 bruto vloeroppervlak zou de in totaal 5232 m2 kantoorruimte 83 parkeerplaatsen moeten opleveren. Er kunnen er vanwege de gemaal “De Oude Stad “slechts 80 worden gerealisserd. Het worden weliswaar kantoren in de hogere prijsklassen en zonder directe baliefunktie, maar ons lijkt het aantal parkeerplaatsen desondanks aan de ( te ) lage kant.
  6. Het genoemde gemaal, dat 20-25 % van het Roermondse afvalwater naar de zuiveringsinstallatie in Leeuwen wordt gepompt, voldoet volgens de stukken die ter inzage liggen, niet aan het gewenste veiligheidsniveau Hoogwatermaas 1:250. Dit impliceert dat de kans op overstroming van het gemaal groter is dan elders langs de Maas wettelijk is toegestaan.
  7. Op 5 januari 2005 is de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten met de bouw van de toren akkoord gegaan. Op 17 augustus 2005 is de Commissie Beeldkwaliteit akkoord gegaan. Er ligt ongeveer drie jaar tussen de akkoordverklaring van de RACM en de commissie. Wij zijn van mening dat er wel erg veel tijd zit tussen akkoordverklaring en begin van de bouw, gezien de bouwprojecten die inmiddels in de directe omgeving worden gerealiseerd.

Resumerend stellen wij vast dat ongeveer alles wat er aan regelgeving is met betrekking tot deze kantoortoren, ter zijde wordt geschoven. Wij vinden dat een zorgelijke tendens, te meer daar er op een ander punt in Roermond hetzelfde dreigt te gebeuren. Er is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd voor een 41 meter hoog appartementencomplex op de hoek Schuitenberg- Maria Gardestraat, daar waar tot voor kort hotel “De Toerist“ stond. Ook wij zijn blij dat het voormalige hotel inmiddels is gesloopt, maar stellen vast dat de Hoogbouwnota deze plaats niet aangeeft als een plaats voor hoogbouw. Bovendien wordt de maximale hoogte van 35 meter weer overschreden. Daarmee wordt in onze ogen het Beschermd Stadsgezicht opnieuw ernstig aangetast.
In het verleden heeft u ons vaker het verwijt gemaakt dat de Stichting Ruimte overal tegen is. Dat verwijt vinden wij niet terecht. De stichting is niet tegen de vooruitgang, maar is op grond van de doelstelling van de stichting verplicht de achteruitgang tegen te gaan. Wij zijn niet tegen een hoogteaccent, maar zouden graag een slankere toren hebben gezien, zonder levensgrote dakkapellen en bekroond met slechts één spits zoals ook de “Rattentoren“ die kent, omgeven door veel meer ruimte dan op dit punt mogelijk is. Verder zijn we niet tegen de regelgeving van de gemeente, maar willen we die nu juist gehandhaafd zien, terwijl de gemeente steeds haar eigen regels overtreedt.
Meer dan zorgelijk tenslotte vinden wij dat zowel de bouw van de “Natalinitoren“ als de hoogbouw op de plaats van het voormalige hotel “De Toerist” al door de Roermondse politiek zijn geaccordeerd terwijl de inspraakprocedures nog moeten beginnen!
Dat maakt niet alleen de inspraak van burgers en belangenorganisaties tot een farce, het roept ook de vraag op in hoeverre de regelgeving die de Roermondse gemeenteraad heeft goedgekeurd in de praktijk van invloed is op bouwprojecten in Roermond. Op grond daarvan hebben wij dan ook een afschrift van deze brief verzonden aan de RACM, het Monumentenoverleg, de fractievoorzitters in de gemeenteraad en Dagblad de Limburger.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Ruimte,

Quint Lommen, voorzitter
Lucien Jansen, secretaris.