Actuele ontwikkelingen Minderbroederstraat 3: wachten op vervolg rechtszaak!

Victor Adams BV heeft een verbouwplan ingediend bij de gemeente en daarvoor een omgevingsvergunning gekregen. Ruimte had ernstige bezwaren tegen de vormgeving van dit plan. Daarom heeft Ruimte conform haar beleid in een vroeg stadium 5x geprobeerd om in overleg met de projectontwikkelaar en architect gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dat heeft voor beide partijen het voordeel dat de procedure veel korter wordt. Dit weigerde hij echter telkens. Er restte dan ook niets anders dan de officiële procedure te volgen. Dat hield in dit geval in: eerst een zienswijze, dan bezwaarschrift indienen, deze werden beide afgewezen dan wachten tot de wettelijke beslistermijn voorbij is en na de verlening van de vergunning, bij de rechtbank, een voorlopige voorziening aanvragen en tenslotte nog een bodemprocedure volgen. Nu de voorlopige voorziening en het bezwaarschrift is afgewezen blijft dus enkel de bodemprocedure over. Het kan echter 6 a 12 maanden duren alvorens deze behandeld wordt. Dit heeft tot gevolg dat de herbouw van De Zeester tegen die tijd ver of geheel gereed zal zijn.
Onze bezwaren komen in het kort op het volgende neer:
– Er is door de comm. beeldkwaliteit geen rekening gehouden met de monumentale bebouwing in de omgeving.
– De dakconstructie wordt met een verdieping verhoogd waardoor de verhouding tussen de voorgevel en het dakvlak niet meer in balans is.
– In de gevel worden in afwijking van het bepaalde in de nota beeldkwaliteit niet slechts één maar 7 grote dakkapellen aangebracht. De plaatsing van de set-backs op de derde verdieping wijkt eveneens af van hetgeen in die nota bepaald is.
– De dakbedekking, in zink, wijkt af van de voorgeschreven dakpannen.
– De nok van het dak is niet zoals voorgeschreven zichtbaar.
– De historische trap en kelder worden ernstig bedreigd.
– Volgens de zienswijze van de gemeente, ingediend bij de procedure bij de rechtbank werd als volgt door de gemeente verklaard:
“De kelder blijft in het bouwplan behouden. Met de wijziging van het plan is het onmogelijk gebleken om de trap in de huidige staat te behouden, daarom zal daarvoor helaas geen creatieve oplossing mogelijk zijn. Tot slot zal bij het gebruik van funderingsmethoden voor de nieuwbouw rekening gehouden worden met het behoud van de kelder.”

– Onderstaand 2 mooie dronefoto’s van de huidige staat van de kelders.

De verdere gang van zaken bij de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening is beschreven in het zomernummer van Ruimtelijk. Op de omslag van dit nummer is een foto geplaatst van de achterzijde van de voorgevel. Spijtig is dat in een publicatie in De Limburger onlangs werd geínsinueerd dat Ruimte de projectontwikkelaar bespioneert door dronefotos te maken. Victor Adams vond het noodzakelijk om in dit artikel ook te vermelden dat hij daarvan aangifte zou gaan doen bij de politie en tenslotte ook nog een civiele procedure zou opstarten.