Home


Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

10 april 2015

Manege zonder paarden nu ook zonder omgevingsvergunning .

Roermond-Thuserhof_verkleind

Op 10 september 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de manege vernietigd.  In deze uitspraak was al aangegeven dat de rechtsgevolgen van de bestemmingswijziging niet in stand konden blijven. De voor de bouw verleende omgevingsvergunning is een rechtsgevolg van het bestemmingsplan en zou o.i. dus ook niet in stand kunnen blijven. De gemeente deelde deze mening niet en deed daarvoor een beroep op de z.g.n. Tegelen jurisprudentie.  Volgens deze jurisprudentie kan een omgevingsvergunning gehandhaafd blijven als deze op basis van een naderhand vernietigd bestemmingsplan verleend is.  Op 8 april jl. heeft de Raad van State echter uitgesproken dat deze aanname niet juist is. Tegen een uitspraak van de raad van state is geen hoger beroep mogelijk. Hiermee staan dus nu onomstotelijk vast dat de Tegelen jurisprudentie niet van toepassing is en de omgevingsvergunning niet in stand kan blijven.

De uitspraak is >>>>hier<<<<< na te lezen.

Ondanks de recente uitspraak blijft de gemeente, bij monde van wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD), op het standpunt staan dat de omgevingsvergunning niet vernietigd is. De uitspraak zou volgens haar interpretatie enkel betrekking hebben op de afwijzing van het bezwaar dat de omwonenden hadden tegen deze vergunning. Als deze wonderlijke redenatie door het college gevolgd wordt zal een nieuw besluit genomen moeten worden met inachtneming van de recente uitspraak van de Raad van State. De conclusie zal dan moeten zijn dat het bezwaar van de omwonenden gegrond is en dat  de bouwvergunning vernietigd moet worden.

De gemeente Roermond is tevens veroordeeld om alle kosten (ca. € 3000,–) die de omwonenden tot nu toe gemaakt hebben te vergoeden.


24 maart 2015

Commissie Bestuur en Middelen behandelt de enquête over de bereikbaarheid van het stadskantoor

leon CoenenDe KunderBig bennieChrit achten

Op 23 maart jl. werd onze enquête over de bereikbaarheid van de stadswinkel behandeld in de commissie Bestuur en Middelen.
In de commissievergadering bleek dat nagenoeg alle partijen van mening waren dat de bereikbaarheid voor met name fietsers, voetgangers en minder validen te wensen overlaat. Ook de onveilige situatie voor fietsers op de T-splitsing Buitenop – Maashaven – Looskade werd onderschreven. Dat is opvallend omdat het College van B en W eerder liet weten zich niet te herkennen in de uitkomsten van de Ruimte-enquête.

Jammer genoeg werd er niet ingegaan op de duidelijke voorkeur van de respondenten voor de oude locatie in het stadhuis aan de Markt.

Ruimte vindt het positief dat enkele pijnpunten die door deelnemers aan de enquête naar voren werden gebracht en in eerste instantie door het College werden weggewuifd, door de commissie wel serieus werden genomen, en reden zijn voor verder onderzoek.
Uiteindelijk is besloten dat alle gestelde vragen door het college schriftelijk beantwoord worden en nadien voor zover noodzakelijk nogmaals behandeld worden in de eerstkomende Commissie Ruimte.

Overigens merkten enkele raadsleden merkten op dat onze enquête niet representatief was omdat deze enkel gericht was aan onze achterban. Inderdaad hebben we op de eerste plaats via onze eigen kanalen (ons tijdschrift Ruimtelijk, onze website, nieuwsbrief en Facebook-pagina) geattendeerd op de enquête. Daarnaast is er echter ook aandacht aan besteed door Dagblad de Limburger, nieuwssites als 1L, Roermond.Dichtbij en andere internetfora.

Wilt u de vergadering nogmaals bekijken dan kan dat >>>>hier<<<<, onder agendapunt 9.


8 maart 2015

Het maartnummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Cover Ruimtelijk 20_1

Het 1e nummer van 2015 is klaar voor verzending naar de drukker.
Met de verspreiding zal naar verwachting in het weekend van 14 maart gestart worden.
In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Verbannen naar het depot.
 • Kunstvlucht uit Roermond.
 • Tankgrachten en mijnenvelden in en om Roermond.
 • Zwanenzang van Sint-Ludwig.
 • 350 jaar geleden brandde Roermond af.

Berichten en meer…


8 maart 2015

Stadsbestuur herkent zich niet in enquête Ruimte.

stadskantoor 1

Het Roermondse college van B en W herkent zich niet in de uitkomsten van de enquête die Stichting Ruimte eind vorig jaar hield over de bereikbaarheid van het stadskantoor.
Van de deelnemers aan de Ruimte-enquête vond een ruime meerderheid van 76,8 procent dat de bereikbaarheid niet is verbeterd. Juist een veronderstelde verbetering van de bereikbaarheid was twee jaar geleden voor de gemeente de aanleiding om de oude stadswinkel aan de Markt vaarwel te zeggen.
Uit de enquête van Ruimte bleek echter dat veel Roermondenaren de nieuwe lokatie geen verbetering vinden. Met name veel fietsers beoordeelden de bereikbaarheid en verkeerssituatie zelfs als een achteruitgang.
Over deze enquête werden vragen gesteld door Groen Links raadsleden Jos de Kunder en Max Tollenaar. Bij de beantwoording daarvan beroept het College zich op eigen onderzoek, waaruit blijkt dat een meerderheid vindt dat de stadswinkel prima bereikbaar is.
De insteek van de Ruimte-enquête was echter een andere: in 2012 werd een investering van 14 miljoen beargumenteerd met een betere bereikbaarheid. De centrale vraag in de Ruimte-enquête was of deze situatie inderdaad is verbeterd. Dat wordt door de meeste bezoekers van het Stadskantoor ernstig betwijfeld, velen beschouwen de 14 miljoen als het verkwanselen van gemeenschapsgeld.

Verschillende deelnemers aan de Ruimte-enquête wezen ook op een gevaarlijke verkeerssituatie aan de Maashaven, met name voor fietsers die terug willen keren naar het stadscentrum. Fietsers die hier willen oversteken, moeten letten op achteropkomend verkeer, tegemoetkomend verkeer, automobilisten (vaak de weg zoekend) die vanaf de afrit Wilhelminasingel afbuigen richting het DOC, plus fietsers en brommers die uit het fietstunneltje komend af willen slaan in de richting van de Maasbrug.

De gemeente veegt de vloer aan met deze kritiek. “De verkeerssituatie is correct aangegeven (…) het uitzicht op de fietsers en voetgangers is goed.”
Een technische en bureaucratische benadering, die volgens ons niet per se iets zegt over de veiligheid. Ook merkwaardig is dat de Gemeente er op blijft hameren dat de afstand tussen de bushalte en de ingang van de stadswinkel slechts 50 meter bedraagt. Volgens onze opmetingen zijn dat er ongeveer 150.

Op 23 maart wordt het onderwerp op initiatief van Leon Coenen (Stadspartij) ook behandeld in de Commissie Bestuur en Middelen. Daarna wordt het mogelijk nog in de Raad besproken. De beantwoording van de vragen van De Kunder en Tollenaar is na te lezen op: http://roermond.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40859 onder punt 9.

Reageren kunt u op ons weblog.


11 februari 2015

Gemeente in hoger beroep tegen uitspraken inzake aanbesteding Alfonsusschool.

Alfonsusschool_voorgevel_5314

De gemeente Roermond gaat in hoger beroep tegen twee uitspraken van de rechtbank inzake de aanbesteding van de verbouwing van de Alfonssusschool.  Door deze procedures zal de oplevering  met ca. een jaar vertraagd worden. Dat betekent dat het schoolgebouw aan het Lief-Vrouwenveld een jaar langer dan gepland in gebruik blijft. In september haalde de rechtbank een streep door de gunning van de bouw aan Louis Schepers en bepaalde dat aannemersbedrijf Betsema de gunning moest krijgen. Ook verbood de rechtbank de gunning van de installatietechnische werkzaamheden aan elektrotechnisch bedrijf Nikkelen uit Groesbeek.. De installatietechniek moet van de rechtbank naar het Arnhemse bedrijf Instaan gaan.

De gemeente is tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Bosch. Eind februari 2015 wordt een uitspraak verwacht ten aanzien van de installatietechnische werkzaamheden. Eind maart wordt een uitspraak verwacht ten aanzien van de bouwkundige werkzaamheden. >>>>Meer lezen<<<<<.


10 februari 2015

Gesloopte boerderij Wolfhagen vereeuwigd in 3D

Laserscan boerderij Wolfhagen

Boerderij Wolfhagen in Merum werd in 2014 gesloopt vanwege de nieuwbouw van een aantal woningen. Om ervoor te zorgen dat dit bijzonder stukje Limburgs cultureel erfgoed niet voorgoed verloren zou gaan – ook al betreft het dan geen officieel monument – is de boerderij op eigen initiatief van Constructiebureau H. Hagenaars uit Roermond door middel van 3D laserscanning geheel digitaal in beeld gebracht. In samenwerking met een architectenbureau is vervolgens een presentatietekening gemaakt, waardoor de boerderij nu voor altijd digitaal is vastgelegd.

Over boerderij Wolfhagen verschenen in de afgelopen twee jaar verscheidene berichten op deze website. Stichting Ruimte wilde het pand, dat stamt uit 1764, laten behouden vanwege zijn karakteristieke kenmerken. Het betrof een van de laatst overgebleven boerderijen in de omgeving van Merum en Herten uit die tijd en vormde daarmee een laatste verwijzing naar het agrarische verleden in de omgeving. De boerderij was vooral bijzonder vanwege de kapconstructie; typerend voor de tijd waarin deze werd gebouwd. Door middel van een cultuurhistorische analyse op initiatief van de stichting werd getracht de boerderij op de lijst van gemeentelijke monumenten te krijgen, om zodoende de sloop van het pand te voorkomen. Deze poging had niet het gewenste resultaat en de boerderij werd alsnog gesloopt.

Hoewel de sloop niet kon worden voorkomen, blijft de boerderij door de inzet van 3D laserscanning van Constructiebureau H. Hagenaars in elk geval gelukkig virtueel voor altijd bewaard – en wordt daarmee een stukje historie behouden. In theorie kan de boerderij door middel van de vastgelegde data ooit zelfs in zijn geheel weer worden nagebouwd. Wie weet wat de toekomst brengt…

Constructiebureau H. Hagenaars voert met grote regelmaat 3D scanprojecten uit op basis van laserscanning om cultureel erfgoed en bijzondere gebouwen in beeld te brengen én digitaal vast te leggen voor de toekomst. Meer informatie over projecten op dit gebied, inclusief het scanproject van boerderij Wolfhagen, vindt u op de website van Constructiebureau H. Hagenaars (www.hagenaars.nl).


10 februari 2015

Waarom zou je in Roermond nog een vergunning aanvragen?

Roermond-Thuserhof_verkleind

Afgelopen week heeft de manege  op Thuserhof (Ponyhof Femke) in Roermond voor de 10e keer zonder vergunning een werk uitgevoerd. Dit keer ging het om de aanleg van een leiding tussen de openbare weg en de rijhal. Ook dit keer kwam de gemeente pas kijken toen het werk klaar was. De eerdere overtredingen varieerden van het storten van de fundering, het verhuren van de hal aan een hondenschool en het  bouwen in strijd met de vergunning. In geen van de gevallen heeft de gemeente opgetreden. In plaats daarvan werd niets gedaan omdat het werk toch al klaar was of is achteraf de zaak juridisch kloppend gemaakt.

Sinds 2011 hebben een aantal omwonenden geprobeerd de rijhal tegen te houden. Zij vinden dat de hal door zijn grootte,  zijn uiterlijk en de overlast niet past in dit kleine buurtschap. De manier waarop de gemeente zich tot nu toe heeft opgesteld heeft er voor gezorgd dat er nu een rijhal staat terwijl het bestemmingsplan is vernietigd. Al die tijd heeft de gemeente niet met de bewoners  willen overleggen. Pas afgelopen december heeft er voor het eerst een goed gesprek plaatsgevonden met burgemeester Cammaert en wethouder Fick. In dat overleg gaf de wethouder drie keer aan dat containers waarin paarden worden gestald zouden verdwijnen. Voor de bewoners was dit goed nieuws omdat de paarden, vooral in de vroege ochtend, door hun gestamp om de metalen bodem veel geluidsoverlast veroorzaken. Toen een maand later de belofte niet was uitgevoerd bleek dat de gemeente haar huiswerk niet af had. Het was nog niet duidelijk of ze kon handhaven tegen de containers. Voor de bewoners is het vertrouwen in de gemeente tot een dieptepunt gedaald. Hun hoop is nu gericht op de Raad van State. Op 18 maart wordt het hoger beroep behandeld tegen de omgevingsvergunning voor de rijhal. Bij die vergunning is het nodige misgegaan. Zo zijn verkeerde tekeningen door de commissie Beeldkwaliteit beoordeeld, is er veel onduidelijkheid over archeologisch onderzoek en is er geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een das.


9 februari 2015

Gemeente weer in de fout bij aanbesteding Synergieschool

Voorgevel Alfonsus met skyboxen

Opnieuw heeft de rechter de gemeente Roermond een tik op de vingers gegeven vanwege het gunnen van de verbouwing van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg aan een Roermondse aannemer. De gunning aan deze aannemer is onterecht. Aannemer Betsema uit Balk mag de school gaan verbouwen, want hij heeft de aanbesteding gewonnen.  De letterlijke uitspraak is >>>>hier<<<< na te lezen.

Opvallend is dat de uitspraak dateert van 25 september 2014 maar pas op 6 februari 2015 werd gepubliceerd.


7 januari 2015

Groenlinks stelt vragen over de bereikbaarheid van het stadskantoor.

stadskantoor

De uitslag van onze enquête heeft de nodige aandacht gekregen in de pers. Zowel op Dichtbij.nl als op 1L.nl werd hieraan aandacht besteed.

Nog dagelijks krijgen wij reacties over dit onderwerp. Deze variéren van nieuwjaarskaarten met de tekst “Het stadskantoor moet terug naar de Markt” tot vragen om hulp van mindervaliden bij het vervoer naar deze locatie. Dergelijke vragen bereiken blijkbaar ook Groenlinks. Zij stelden dan ook vragen aan het college over dit onderwerp. Jammer genoeg hebben deze uitsluitend betrekking op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en niet op het nut en de kosten van deze verplaatsing. U kunt de vragen >>>>hier<<<< inzien. De overige partijen reageerden tot vandaag nog niet op onze enquête.


januari 2015

De definitieve resultaten van de enquête over de bereikbaarheid van het Stadskantoor zijn bekend.

enquete

In de afgelopen 3 weken hebben wij uw mening gevraagd over de bereikbaarheid van het stadskantoor.
Vanaf heden 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om te reageren.
De definitieve resultaten zijn onderstaand weergegeven.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, te voet?

Goed                         27,7 %
Matig                        36,9 %
Slecht                       32,0 %
Geen mening            3,4 %

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, per fiets?

Goed                         17,1 %
Matig                        23,4 %
Slecht                       51,2 %
Geen mening           8,3 %

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, met de auto?

Goed                         22,9 %
Matig                        23,9 %
Slecht                       40,3 %
Geen mening           12,9 %

Vindt u dat de bereikbaarheid verbeterd is in vergelijking met de oude locaties in het stadhuis en aan de Looskade?

Ja                               14,8 %
Nee                            76,8 %
Gelijk                           7,4 %
Geen mening              1,0 %

Bij het besluit om te verhuizen is aangenomen dat in de oude stadswinkel in het stadhuis een hoogwaardige retailfunctie (b.v. een meubeltoonzaal o.i.d.) moest komen. Vindt u het oude stadhuis een logische en geschikte locatie voor een hoogwaardige retailfunctie?

Ja                                 15,0 %
Nee                              75,2 %
Geen mening               1,0 %

Welke locatie heeft uw voorkeur, de oude locatie op de markt en aan de Looskade of de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein?

De oude locatie          80,6 %
De nieuwe locatie      16,0 %
Geen mening               3,4  %

De enquête levert ook een groot aantal opmerkelijke reacties op. Deze kunt u >>>>hier<<<< nalezen.

U kunt reageren op de uitslag op >>>ons weblog<<<<.

Blog Kleiner


9 december 2014

Enquête over bereikbaarheid Stadskantoor

stadskantoor

Medio 2012 kocht de gemeente Roermond het nieuwe stadskantoor aan voor een bedrag van 14 miljoen euro. Na een korte verbouwing werd het stadskantoor dat voorheen gevestigd was op twee locaties t.w. het Aureool (Looskade) en het stadhuis, verhuisd naar het Kazernevoorplein. Het resultaat van deze verhuizing is dat zowel de oude stadswinkel als het Aureool op dit moment leeg liggen.

Belangrijke argumenten voor deze verhuizing waren destijds de betere bereikbaarheid en economische aspecten. De economische overwegingen zijn op dit moment onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. Met betrekking tot het andere argument leek ons dat nu, twee jaar na de verhuizing, het moment is aangebroken om te peilen hoe de inwoners van Roermond oordelen over de bereikbaarheid. Graag zouden wij dan ook uw mening daarover vernemen. 

Bij de ondertekening wordt gevraagd naar uw naam en e-mailadres. De bedoeling daarvan is alleen om te kunnen zien of iemand de enquête meerdere keren invult, omdat dit het resultaat zou kunnen beïnvloeden.


23 december 2014

Wonen boven winkels: wat vindt de gemeente ervan?

zeeman

Ruimte maakt zich zorgen over de leegstaande etages boven winkelpanden in de binnenstad. Vaak zijn dit monumentale panden, die door langdurige leegstand dreigen te verkrotten. Het probleem speelt natuurlijk in heel Nederland. In veel steden zijn daarom initiatieven genomen om het wonen boven winkels te stimuleren. Met name in Deventer en Maastricht is een redelijk succesvolle formule ontwikkeld waarbij de gemeente participeert in een NV die de etages opkoopt, opknapt en vervolgens verhuurt. In het decembernummer van Ruimtelijk publiceerden wij over dit onderwerp een uitgebreid artikel. De vakwethouder Angely Waayen reageerde op dit artikel. Haar reactie kunt u >>>> hier<<<< integraal nalezen.


7 december 2014

Decembernummer Ruimtelijk is bijna gereed.

Ruimtelijk Cover_19_4-page-001

Het decembernummer van Ruimtelijk ligt op dit moment bij de drukker en de verspreiding wordt voorbereid.
Het hoofdthema is deze keer het wonen in de binnenstad. In dit nummer o.a. aandacht voor

 • Het voormalig Jezuietenklooster wordt weer bewoond.
 • Wonen boven winkels.
 • Wonen in de binnenstad is niet altijd een pretje.
 • Meinlijn gaat verkeersdruk op Roermond verminderen.
 • ‘t Roermondseveld 100 jaar jong.
 • Berichten en meer …

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom gevestigd op de Neerstraat. De verkoop bij Plantage boekhandel is tot onze spijt gestaakt.


7 november 2014

Pand maasniel

Naast dit pand ligt aan de Dominicushof de bovenbouw van basisschool “Neel”.
Voorheen was hier de basisschool “De Schakel”ondergebracht.
Basisschool “De Schakel” is met de “Laurentiusschool” gefuseerd tot basisschool “Neel”.
Het pand aan de Dominicushof is te klein om er de boven- en de benedenbouw in onder te brengen.
Daarom wil de gemeente het pand waarin de bovenbouw van de basisschool “Neel” nu is ondergebracht uitbreiden door er rechts richting Kerkeveldlaan een stuk aan te zetten.

Voor ons is niet duidelijk waarom de gemeente Roermond dit pand niet koopt en de uitbreiding van de school in dit voormalige klooster realiseert.

 


27 oktober 2014

Laagdrempelige horeca of niet?

Stuy

Enkele jaren geleden heeft het toenmalige college laten nagaan hoeveel fritures e.d. Roermond telt. Het waren er in totaal 56 en zelfs voor de (toenmalige) VVD was dat aan de hoge kant. Er zou dan ook paal er perk worden gesteld aan deze laagdrempelige horeca.

Onze verbazing was dan ook groot toen er onlangs door de firma Stuy op het adres Steenweg 2 een verkooppunt voor ijs, wafels en een voor ons onduidelijk Spaans gerecht werd geopend. Tot voor kort vormde Steenweg 2 te toegang tot de damesmode-zaak van Thomassen op de eerste verdieping. Die zaak is inmiddels verdwenen en er zijn plannen om de eerste verdieping te verbouwen tot een appartement. Wonen boven winkels dus en daar houden we al jarenlang een pleidooi voor.

Onze veronderstelling was dat voor de vestiging van de firma Stuy de bestemming van het pand was veranderd van detailhandel in horeca. Dat zou dan niet passen in het beleid dat destijds is afgesproken. Uit navraag bij het College is ons echter gebleken dat de bestemming van het pand helemaal niet is gewijzigd, maar dat de verkoop van wafels in de ogen van de gemeente onder detailhandel valt en niet onder horeca. Daarvoor worden twee argumenten aangedragen. Op de eerste plaats omdat er géén gelegenheid wordt geboden om al die lekkernijen die te koop worden aangeboden ter plaatse te consumeren, dat geschiedt hier namelijk op de openbare weg. Maar er is nog een argument. Het deeg voor de wafels wordt ter plaatse gemaakt en die productie is qua aard en omvang ondergeschikt aan de verkoop van wafels. Het bereiden van deeg kan in de ogen van de juristen niet worden gezien als een afzonderlijke bedrijfsmatige activiteit die op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan. De productie van deeg is namelijk niet de hoofdactiviteit want dat is de verkoop van wafels. De juristen vergelijken deze activiteit met de bakker en de slager die ook gevestigd zijn in een deel van de stad met als bestemming detailhandel. De productie die daar geschiedt zou ook qua aard en omvang ondergeschikt zijn aan de detailhandel die er plaats vindt.

Blijft natuurlijk de vraag waar de automatiek van Ratelband en de friteszaak naast Claudia Sträter aan de Varkensmarkt onder vallen.


23 oktober 2014

Vlotter en veiliger naar het station!

Plaatje stadstraverse

Het is niet de eerste keer dat Bas Pennings de trom roert op verkeersgebied in en rondom de binnenstad van Roermond. Zijn voorstel om met een traverse het station toegankelijk te maken vanaf de achterkant (oostzijde) kan hopelijk rekenen op veel instemming. Niet alleen autogebruikers profiteren hiervan ook voetgangers en fietsers. En het milieu!

wist u dat…

   •  Roermond de enige grote stad is waar het station maar aan één zijde een ingang heeft en
   • de meeste inwoners achter het station wonen en het voor hen dus lastiger te bereiken is,
   • deze toestand verslechterd is door de invoering van eenrichtingsverkeer op de Singelring,
   • de veiligheid voor voetgangers en fietsers nog aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden,
   • de prijs van een taxiritje van het station naar Roermond Zuid/Oost flink lager zou kunnen.

Als dat u intrigeert lees dan hier verder >>>>


20 september 2014

College informeert de raad over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de “manege zonder paarden”.

Roermond-Thuserhof_verkleind

Met haar raadsinformatiebrief van 11 september jl. informeert het college van B&W de gemeenteraad over de gevolgen van de vernietiging van het bestemmingsplan Thuserhof. Dit bestemmingsplan was vastgesteld om de realisatie van een manege mogelijk te maken en diende als basis voor de verleende omgevingsvergunning. Met haar uitspraak van 10 september jl. heeft de Raad van State de bezwaarmakers tegen de wijziging van bestemmingsplan in het gelijk gesteld. Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan is vernietigd.

Volgens de interpretatie van het college heeft de vernietiging van het besluit in het geheel geen gevolgen voor de manege. Daarbij verwijst de raad naar de z.g.n. “Tegelen jurisprudentie”.
In de betreffende uitspraak is vastgelegd dat een onherroepelijke bouwvergunning in stand blijft als het onderliggende bestemmingsplan vernietigd wordt. Deze uitspraak dateert echter van 1999 en er is sindsdien het nodige gewijzigd in de wetgeving, zo werd de bouwvergunning b.v. vervangen door een omgevingsvergunning.
Opvallend in de interpretatie van het college is vooral het feit dat er geen woord gerept wordt over het feit dat de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is en een belangrijke zin in de uitspraak van de Raad van State. Deze bepaalde namelijk ook dat de rechtsgevolgen van het besluit van het college niet in stand kunnen blijven. Daarbij valt ook nu weer op dat B&W er alles aan doen om de initiatiefneemster voor de bouw te steunen. Tot op heden werd nog geen enkel verzoek of bezwaar van de omwonenden gehonoreerd. Wat hier aan ten grondslag ligt blijft een raadsel.


19 september 2014

Septembernummer Ruimtelijk gereed.

voorpagina sept 2014

Vanaf komend weekend wordt het septembernummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

   • Tussen dorp en stadsdeel.
   • Maasniel en de Roermondse landhonger.
   • Raken Leeuwen en Asenray straks hun bus kwijt?
   • Het boerendorp Maasniel.
   • Natuurlijk Maasniel.
   • De Galgenberg meer dan een plooi in het landschap.
   • Berichten en meer…

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.


17 september 2014

Kaleidos: een plan om van het Melickerveld een woonwijk te maken.

melickerveld

De actiegroep ‘Behoud Melickerveld’ verzet zich tegen de bouwplannen van de gemeente Roermond om het agrarische natuurgebied Melickerveld vol te bouwen met 468 woningen. De groep kan rekenen op brede steun onder de bevolking.

Ook in politieke kringen groeit de support. Zo heeft de VVD-fractie van de gemeenteraad onlangs vragen gesteld aan het college van B en W. Daaruit blijkt dat de fractie er voorstander van is dit uitbreidingsplan van tafel te halen. Gezien de demografische ontwikkelingen en de problematische huizenmarkt is het beter om te kiezen voor inbreidingsplannen en afbouwen van lopende projecten als Roerdelta en Oolderveste, aldus de VVD-fractie.

Begin september presenteerde de actiegroep zich ten stadhuize aan de lokale politici  tijdens het eerste sprekersplein van het nieuwe seizoen. Ze deed dat met een powerpointpresentatie en met een gloedvol betoog om dit gebied te sparen. Ofschoon de stichting Ruimte verzuimd heeft in juni een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, moge duidelijk zijn dat Ruimte achter de zienswijze van de actiegroep staat. Dat standpunt hebben we alsnog kenbaar gemaakt in onze reactie op het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg).

>>>>>Wilt U de presentatie zien dan kan dat hier.<<<<<


11 september 2014

Eerste vonnis m.b.t. aanbesteding Alfonsusschool is bekend.

Alfonsusschool_voorgevel_5314

Op 4 september jl. heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen in een zaak die een van de partijen in de aanbesteding van de Alfonssusschool had aangespannen tegen de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Het betreffende bedrijf had ingeschreven voor de realisatie van de installatietechnische werkzaamheden.

De gemeente stelt bij deze aanbesteding de eis dat een bepaald percentage van de aanneemsom besteed moet worden aan zgn. social return. Met social return wordt beoogd de arbeidsdeelname van werkzoekenden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Volgens de door de gemeente gehanteerde regels diende dit percentage 0 – 5% te bedragen. De betreffende aannemer had op het inschrijfformulier echter geen percentage maar een bedrag genoemd. Door deze omissie scoorde de aannemer 0 punten op dit aspect. De rechtbank is echter van mening dat een dergelijke fout met een eenvoudig rekensommetje verholpen had kunnen worden. Bij toepassing van dit rekensommetje zou de inschrijving 75 punten in plaats van 0 punten scoren op dit aspect. De betreffende aannemer verhuist daarmee van plaats 3 of 4 naar de eerste plaats in de rangorde.  Conform de uitspraak wordt de gemeente nu verboden de opdracht te gunnen aan een andere partij dan de betreffende aannemer.

U kunt >>>>de uitspraak<<<<  hier inzien.


10 september 2014

Raad van State vernietigt bestemmingsplan t.b.v. de “Manege zonder paarden”.

Roermond-Thuserhof_verkleindMet haar uitspraak van 10 september heeft de Raad van State de bezwaarmakers tegen de wijziging van bestemmingsplan in het gelijk gesteld.
Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan is vernietigd.

In een eerdere tussenuitspraak, van 15 januari, had deze de raad opgedragen om aan te tonen dat het niet kunnen stallen van paarden niet van invloed is op de volwaardigheid van het bedrijf.  De raad heeft hierop gereageerd door te stellen dat er nieuw beleid is vastgesteld waarin de volwaardigheid van een bedrijf geen toetsingscriterium meer is. De Raad van State deelt deze mening echter niet aangezien de vestiging getoetst moet worden aan het zgn. LKM (Limburgs kwaliteitsmenu). Het Limburgs Kwaliteitsmenu stelt regels voor het bouwen in het buitengebied in Limburg. Hierin is uitdrukkelijk bepaald dat die toetsing wel moet plaatsvinden.
Interessant is verder dat ook de rechtsgevolgen van het besluit van het college niet in stand blijven. Daardoor vervalt tevens de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning).  Er is dus nu sprake van een manege zonder paarden welke gebouwd is in strijd met het bestemmingsplan, zonder omgevingsvergunning.

De bezwaarmakers zijn dan ook voornemens het college z.s.m. te verzoeken om tot handhaving over te gaan. Het zal ons benieuwen op welke manier het nieuwe college hierop zal reageren.

De volledige uitspraak kunt U >>> hier<<<<  inzien.


4 juli 2014

Gemeente gedagvaard i.v.m. aanbesteding Alfonsusschool

Alfonsusschool_voorgevel_5314In het aanbestedingsproces worden de aanbiedingen van de leveranciers beoordeeld in hoeverre ze in het aanbod voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daar wordt ook Social Return bij meegewogen. Social Return is een regeling die bedoeld is voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap.
Naar nu blijkt hebben een drietal aannemers de gemeente gedagvaard omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop hun bijdrage aan dit aspect gewaardeerd is bij de beoordeling van hun offerte.


28 juni 2014

Ruimte dient zienswijze in tegen het POL2014, het provinciaal omgevingsplan Limburg.

POL 2014 kleinOp 6 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp POL2014, met bijbehorend Plan- MER, de ontwerp omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma vastgesteld.

Het POL bevat de provinciale visie op het toekomstige beleid t.a.v. onder andere ruimtelijke ordening, milieu, en waterhuishouding. Volgens Ruimte zou de provincie o.a. meer in het werk moeten stellen om hoger onderwijs naar Roermond te halen. Daarbij zou de focus moeten liggen op HBO-onderwijs dat aansluit bij de herwaardering van ambachten en het tekort in de technische sector.

Een digitale versie van het plan kan hier ingezien worden. Onze zienswijze kan ingezien worden op ons weblog, daar kunt u eventueel ook reageren.


10 juni 2014

Juninummer Ruimtelijk gereed.

Voorblad Ruimtelijk 19-2Op dit moment wordt het juninummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

- De groeiende leegstand van monumentale gebouwen,
- De nieuwe man op monumenten,
- DOC, Een globaal bedrijf met lokale binding,
- Een barbaarse afbraak,
- De manege zonder paarden (deel 2),
- Liet hertog Karel de grafbeelden in de Munsterkerk restaureren?
- en nog veel meer.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.


2 juni 2014

Studie factory Outlet Centers

DOC-FotoStadsgeograaf Chris Frencken uit Roermond studeerde in 2012 af aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Onderwerp van zijn masterscriptie was het verschijnsel van de Factory Outlet Centers.

In het juninummer van Ruimtelijk schreef Chris een artikel over deze zogenoemde FOC’s. Hij vergelijkt het Roermondse Design Outlet Centers onder meer met soortgelijke concepten, elders in Nederland en Vlaanderen. Door zijn ligging in de nabijheid van het stadcentrum blijkt het Roermondse Design Outlet Center toch een beetje een vreemde eend in de bijt.

Voor dit verhaal zul je echt Ruimtelijk moeten lezen. De masterscriptie is echter >>>hier<<< te downloaden.


26 mei 2014

Technische onderzoek bruggetje Klein Hellegat volgende week gereed.

De Stichting Ruimte heeft -samen met de stichting Roerdelta Open- de nodige juridische procedures gevoerd om te voorkomen dat de gemeente Roermond dit bruggetje zou slopen. In de ogen van de gemeente had het bruggetje een opstuwend effect op het water dat van de waterkrachtcentrale terug naar de Roer stroomt via het Groot Hellegat. De stichting heeft kunnen aantonen dat van een opstuwend effect nauwelijks sprake is, waarmee het argument voor sloop kwam te vervallen.

Hoewel het niet is gelukt om het bruggetje op de lijst van rijksmonumenten geplaatst te krijgen, is het bruggetje inmiddels wel op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst.

Bruggetje klein hellegatIn mei 2013 heeft wethouder IJff toegezegd dat er een technisch onderzoek uitgevoerd zou worden. Daar was echter in november 2013 nog niet veel van terecht gekomen. Niemand wist b.v. iets van de staat van het fundament.

Nu een jaar na het persbericht waarin wij melding maakten van de slechte staat waarin het bruggetje verkeerde, is het technisch onderzoek bijna gereed. Dat betekent echter niet dat er dan met het herstel gestart kan worden. Er volgt nog een heel traject van ambtelijke advisering tot raadsbesluit. Dat dat het bruggetje (of wat daar van over is) niet goed doet, blijkt wel uit de staat waarin het nu verkeert.


9 mei 2014

Ruimte benoemt nieuwe voorzitter.

DennisDennis Janssen (64) is de nieuwe voorzitter van de Stichting Ruimte. Hij werd gisteren gekozen tijdens een vergadering van het voltallige bestuur, de redactie en de adviseurs van de stichting. Hij volgt de vorige maand opgestapte Hein Tilborghs op.

Dennis is geen onbekende in het Roermondse monumentenwereldje. In 1997 was hij met Bert Thomassen, Willem Cartigny en Henriette Jansen-Klaar een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Stichting Ruimte. In 2002 legde hij die functie wegens gezondheidsproblemen neer, maar bleef wel betrokken bij het wel en wee van de stichting. In de afgelopen jaren schreef hij diverse artikelen voor ons blad Ruimtelijk. Daarnaast schreef hij ook regelmatig bijdragen in de jaarboeken van de Heemkunde Vereniging Roerstreek (HVR).

 

 


15 april 2014

Tilborghs voorzitter af.

Hein Foto gesneden

Hein Tilborghs is niet langer voorzitter van Stichting Ruimte. Het bestuur nam dat besluit in haar vergadering van 10 april en Tilborghs meldde vandaag in een persbericht dat hij zelf ontslag heeft genomen.

Tilborghs is vertrokken omdat er binnen het bestuur al geruime tijd onvrede was over zijn functioneren. Met name zijn soms solistische optreden en gebrekkige manier van communiceren bleken een voortdurende bron van onrust.

Wat bij de andere bestuursleden met name in het verkeerde keelgat schoot, was dat hij regelmatig de media zocht met controversiële standpunten.  Zo pleitte hij voor de sloop van het Rijksmonument St.Ludwig  en stuurde hij recentelijk een ingezonden stuk aan Dagblad de Limburger waarin hij het ronselen van stemmen door politieke partijen beoogde te nuanceren.

Zijn opbloeiende liefde voor de partij van oud-wethouder van Rey,  met wie Ruimte jarenlang overhoop lag,  droeg niet bij aan de goede interne relaties en werd ook door veel donateurs niet begrepen.

Toch is onder het voorzitterschap van Tilborghs ook veel bereikt door de Stichting Ruimte.  Zo werd succesvol actie gevoerd voor het behoud van de St.-Alfonsusschool en voor herstel en herplaatsing van Het meisje met de Meeuwen.  Uiteraard was dit niet alleen de verdienste van de oud-voorzitter.

Ruimte is al in gesprek met een nieuwe kandidaat-voorzitter. Ook hebben zich al nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld.

REAGEREN >>>>>


26 maart 2014

In memoriam boerderij Wolfhagen.

Wolfhagen_sloop verkleindVanmorgen in alle vroegte is de gemeente Roermond gestart met de sloop van de historische boerderij Wolfhagen. De boerderij uit 1764 is een van de laatste panden die verwijzen naar het agrarische verleden van Merum.

Ruimte probeerde sloop te vermijden door het pand op de monumentenlijst te krijgen. Dat is dus duidelijk mislukt.

In en na overleg met de gemeente is het exterieur en het interieur van de boerderij op video vastgelegd. Daarnaast zal er op de plaats waar de boerderij heeft gestaan te zijner tijd een bord met foto worden geplaatst waarop is vastgelegd welk monumentaal pand hier tussen 1764 en 2014 heeft gestaan.

In de wet is overigens vastgelegd dat de vleermuizen welke in de boederij hun intrek hebben genomen niet mogen worden gestoord in de periode tussen 15 maart en 15 mei.
REAGEREN>>>>>


16 maart 2014

Maartnummer Ruimtelijk gereed.

Omslag Ruimtelijk 2014_1 verkleindOp dit moment wordt het maartnummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

- De Alfonsusschool,
- Roermondse aanloopstraten,
- De nieuwe singelring,
- Roermond: let op u saeck!,
- Een vroege Cuypers op de Swalmerstraat,
- Hotel in de Munsterstraat,
- Legaal bouwen in strijd met het bestemmingsplan,
- Wederopbouw stenen,
- Boerderij Wolfhagen in memoriam en nog veel meer.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.

 

 


20 februari 2014

Ruimte: geen zienswijze Alfonsusschool

Voorgevel Alfonsus met skyboxenRuimte heeft zijn bezwaren tegen de verbouwingsplannen van de Alfonsusschool laten vallen na een gesprek met onder andere Ben Wolters van Kern Architecten.
Het belangrijkste bezwaar van Ruimte gold de gekleurde boxen die verspreid aan de voorgevel zouden worden aangebracht. Niet alleen omdat die een te grote inbreuk zouden vormen op de monumentale voorgevel, maar ook omdat die het “ensemble” met het Oude Kerkhof aan de overkant van de weg zouden verstoren. De boxen blijven gehandhaafd maar worden een stuk minder kleurig dan aanvankelijk getoond in een zogenoemde Artists Impression. De onder- en bovenkant is bovendien niet van glas. Doel van de skyboxen is de voorbijganger er op te attenderen dat er achter de strenge klassieke gevel een moderne aanbouw schuil gaat.
Wij waren en zijn géén voorstander van dit opleuken, maar kunnen er mee leven omdat de skyboxen minder opvallen dan oorspronkelijk gedacht.

Een tweede bezwaar gold het hek, dat zou worden verwijderd. Daarvan is nu gezegd dat het blijft, al is de kans aanwezig dat het naar achteren moet worden verplaatst om meer parkeerruimte te creëren. Ook is de huidige toegang tot de speelplaats te beperkt voor fietsers. Dit zou kunnen worden ondervangen door één of twee extra poortjes te maken.

Een derde bezwaar gold de sloop van de binnenmuren. Vanwege het gekozen onderwijsconcept kreeg de architect opdracht om interne onderwijsruimtes te creëren van om en nabij de 500 vierkante meter. Dit is gedaan door de bestaande klassikale indeling te doorbreken. Er blijven op de kopse kant van het gebouw wel nog enkele klassikale instructieruimtes over.

Oud-secretaris Lucien Jansen van Ruimte: “We hebben nu detailtekeningen mogen zien en daaruit blijkt dat men daar heel zorgvuldig mee omgaat. In ieder geval zijn er weer gemakkelijk klaslokalen van te maken.”

Om het pand voor het onderwijs te behouden, had Ruimte zich eerder al neergelegd bij de sloop van een groot deel van de achterzijde.

Uit het persbericht van Ruimte: “Wij hebben met genoegen vastgesteld dat tot op detailniveau rekening wordt gehouden met het bestaande monument en zullen dan ook afzien van het indienen van een zienswijze met betrekking tot dit ontwerp.”


14 februari 2014

Boerderij Wolfhagen wordt geen Gemeentelijk Monument.

foto_kap_wolfhagenDat heeft het college van B&W besloten na bestudering van de cultuurhistorische analyse die op initiatief van Ruimte was opgesteld. In een brief aan Ruimte laat het College weten dat de boerderij volgens haar weliswaar “een hoge, maar geen unieke cultuurhistorische waarde” vertegenwoordigt.

Anders gezegd: de boerderij is waardevol, maar om een monumentale status te verwerven moet ze ook uniek zijn in de omgeving. En dat is ze niet.
Uit de brief: “Bovendien wordt in het monumentenbeleid gestreefd naar een staalkaart, waarbij het beste van elke periode wordt beschermd. Van de zogenaamde hof- of carréboerderijen zijn reeds betere voorbeelden beschermd met een monumentale status. In de nabije omgeving betreft dit Merumerbroekweg 2, een rijksmonument van voor 1850.” Wij vinden dat een vreemde redenatie want daar zou je dan uit kunnen concluderen dat we genoeg hebben aan één gotische gevel, één maaslands renaissancegebouw, één jugendstilpand enz..
Zoals bekend was al eerder een sloopvergunning voor de boerderij Wolfhagen afgegeven. Ruimte probeerde sloop te vermijden door het pand op de monumentenlijst te krijgen. Dat is mislukt. We zitten nog te broeden op wat we nu nog zouden kunnen doen. Suggesties zijn welkom.

REAGEREN>>>>


8 februari 2014

Waardestelling Boerderij Wolfhagen is gereed.

Voorblad Waardestelling WolfhagenRuimte ontdekte enige tijd geleden dat er plannen waren om de boerderij Wolfhagen in Merum te slopen. De boerderij was enige tijd in beeld om te worden gepromoveerd tot de rangen van de Gemeentelijke Monumenten, maar werd om onduidelijke redenen van de groslijst afgehaald. Ten onrechte, concludeerden wij na een eerste oppervlakkige inspectie van het pand. Om haar te behoeden voor sloop stelde Ruimte een poging in het werk om de boerderij (bouwjaar 1764) alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Daartoe lieten we een onderzoek instellen door Coen Eggen van de Boerderijenstichting. Het rapport van Coen Eggen kun je hier raadplegen.

 REAGEREN >>>>>

 


6 februari 2014

Defintief ontwerp Alfonsusschool/Synergieschool gepresenteerd.

Voorgevel Alfonsus met skyboxen
Foto: de Limburger 1 feb. 2014

Op maandag 27 en dinsdag 28 januari 2014 zijn de ouders van de leerlingen van de Alfonsusschool geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de verbouwing en aanbouw van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22. Al eerder was de medezeggenschapsraad geïnfomeerd. Op donderdag 30 januari 2014 heeft er een informatieavond voor de wijkbewoners plaats gevonden.

De gemeente Roermond wil de procedures voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, zeg maar de bouwvergunning, zo snel mogelijk opstarten want men wil in juni 2014 beginnen met de bouw. In de Trompetter maar ook digitaal zal dus op korte termijn worden aangekondigd dat de tekeningen ter inzage liggen op het stadhuis.
Die tekeningen liggen zes weken ter inzage en in die periode kan iedereen een zogenaamde zienswijze indienen. Kritiek op de plannen die ter inzage liggen en voorstellen om die te verbeteren kunnen in een zienswijze worden vastgelegd. Eventueel kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingediend.
De gemeente is na die zes weken wettelijk verplicht om op iedere zienswijze te reageren.

Wij zullen onze zienswijze te zijner tijd op onze site plaatsen. Zoals al eerder aangegeven maken wij bezwaar tegen het verwijderen van het hek rond de speelplaats, het opleuken van de voorgevel met “skyboxen” en het slopen van zo goed als alle tussenwanden van de klaslokalen.

Als de zienswijzen door de gemeente zijn beoordeeld en de indiener géén gelijk heeft gekregen van de gemeente, kan de indiener van de zienswijze bij de bestuursrechter van de rechtbank in Roermond in beroep gaan. Is ook de bestuursrechter het niet met de indiener eens dan kan men naar de Raad van State stappen.
Zowel bij de bestuursrechter als bij de Raad van State dienen griffierechten te worden betaald.

Omdat wij nog geen toestemming hebben gekregen om de gedetailleerde tekeningen hier op onze site te plaatsen moeten wij U daarvoor doorverwijzen naar de site van Kernarchitecten.

REAGEREN >>>>


29 januari 2014

Heeft de binnenstad van Roermond toekomst?

leegstand 5leegstand 11leegstand 7

Eén van de besluiten die op 21 januari 2014 door het Roermondse College zijn genomen is het besluit om de bestemming van het pand op de hoek van de Pollartstraat-Leliestraat te veranderen. Hier was tot voor kort het Luzac-College gevestigd, daarvoor de Nederlandse Middenstands Bank.
Door de bestemmingsplanwijziging kan hier een damesmodezaak in maart 2014 haar deur openen.

leegstand 12Op zich is met een wijziging van de bestemming van dit pand niet zo veel mis omdat het pand in het verlengde ligt van één van de hoofdwinkelstraten van Roermond.
In iets breder perspectief gezien geeft het te denken dat het College deze wijziging toestaat. Immers wie een half uurtje door de binnenstad van Roermond loopt wordt geconfronteerd met een veelheid aan leegstaande winkelpanden. Een aantal daarvan hebben wij op bijgaande foto’s vastgelegd.
Tot voor kort waren het vooral panden in de aanloopstraten naar het centrum toe, maar nu begint de leegstand ook op de hoofdwinkelstraten een zorgwekkende omvang aan te nemen. Natuurlijk, er is sprake van een al jarenlang durende economische crisis en de invloed van het internetwinkelen laat ook zijn sporen na.
Maar er is ook nog zo iets als beleid ten aanzien van de binnenstad door het gemeentebestuur. En op dat beleid valt wel wat af te dingen al is dat beleid in Roermond nog steeds niet in een nota vastgelegd.

leegstand 8Onlangs stelde Ronald van Zetten topman van de Hema met alleen al in Nederland 600 vestigingen, dat Nederland overbewinkeld is. Hij maakte zich in het Financieel Dagblad ernstige zorgen over de opkomst van steeds meer retailparken en outlets buiten steeds meer steden in ons land. Gevolg daarvan is dat de binnenstad van steeds meer steden op een geitenkaas gaat lijken en dat beeld is in Roermond niet anders.
Dagelijks staat het parkeerterrein van het Roermondse Outlet en van het Retailpark vol met auto’s van klanten die op zoek zijn naar de laagste prijs voor een product. Natuurlijk, daar levert het werkgelegenheid op, maar de keerzijde is dat het in de binnenstad in toenemende mate werkgelegenheid kost. Bovendien doet met name het Outlet er alles aan om de klanten langer vast te houden. Was het tot voor kort zo dat ongeveer 40 % van de bezoekers van het Outlet de binnenstad van Roermond bezochten, inmiddels is dat percentage gedaald tot 30 %.

leegstand 10Omdat het absolute aantal bezoekers van het Outlet nog steeds stijgt, neemt het absolute aantal bezoekers van de binnen stad nog steeds toe.
De Roermondse Raad moet op korte termijn een oordeel vellen over de plannen met betrekking tot Jazz City, de volgens uitbreiding van het Outlet. Dit plan zal het aantal m2′s winkeloppervlakte verder doen toenemen.
Met betrekking tot het attractiepark Yumble is men inmiddels al zo ver dat investeerders, banken en het Liof gezamenlijk een bedrag van 22 miljoen willen investeren. Leuk voor de werkgelegenheid in de bouw natuurlijk, maar een attractiepark van een dergelijke omvang zou het aantal bezoekers van de binnenstad zowel absoluut als relatief wel eens kunnen doen teruglopen omdat de bezoekers domweg geen tijd meer hebben om die binnenstad te bezoeken. De plannen om op de zuidelijke Stadsrandzone supermarkten te vestigen gaan ongetwijfeld op het Retailpark en de Tuin- en Woonboulevard klanten kosten want die zijn en blijven op zoek naar de laagste prijs. Verder mag het gemak van gratis parkeren niet worden onderschat!
Voor de Roermondse VVD is een en ander aanleiding om het oor te luister te leggen bij de Roermondse ondernemers want de VVD organiseert op 10 februari 2014 een bijeenkomst in het Ondernemershuis aan de Steegstraat. Of u het gelooft of niet maar op die bijeenkomst willen de dames en heren politici vooral luisteren naar de Roermondse ondernemers in de detailhandel. Blijkbaar hebben die ondernemers weinig woorden nodig want de bijeenkomst begint om 19.00 uur en is uiterlijk om 20.30 uur afgelopen. In hoeverre deze avond is ingegeven door de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zal moeten worden afgewacht.

REAGEREN>>>>

Reacties in de pers>>>


28 januari 2014

St.Alfonsusschool wordt Synergieschool.

alfonsusschool
fotoatelier harrysegers.nl

In de Collegebesluiten van 14 januari 2014 is onder punt 13 vastgelegd dat het definitief(!?) ontwerp voor de verbouwing en aanbouw van de St.Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22 is afgerond. Het nieuwe complex wordt aangeduid als Synergieschool.

De term Synergieschool is ons onbekend en je zou verwachten dat je hier op de site van de Alfonsuschool en/of op de site van de Stichting Swalm en Roer waar deze school onder valt het een en ander over zou kunnen lezen. Helaas is dat (nog?) niet het geval.
Nu is een onderwijsconcept van waaruit een school is opgezet natuurlijk géén zaak van de Stichting Ruimte en zelfs niet van de gemeente Roermond want die faciliteert alleen maar. Het onderwijsconcept moet natuurlijk primair worden gedragen door de ouders van de leerlingen van de school en door het schoolteam worden gepraktiseerd. Voor zo ver ons bekend zijn de ouders nog niet geïnformeerd en dat vinden wij een vreemde zaak als het definitieve ontwerp al gereed wordt gemeld.
Waar wij als Stichting Ruimte wél een oordeel over wensen uit te spreken zijn de consequenties van het gekozen onderwijsmodel voor het monument aan de Herkenbosscherweg 22. Dat monument heeft namelijk een aantal elementen die kenmerkend zijn voor dat monument en dit pand tot een monument maken.
Wij hebben de tekeningen mogen inzien en daarbij is ons opgevallen dat de indeling in klaslokalen is verdwenen doordat alle tussenmuren worden gesloopt en worden vervangen door schuifwanden en verplaatsbare kastenwanden. Die indeling in klassen is echter kenmerkend en als zodanig in de redengevende omschrijving vastgelegd en dient dus in onze optiek te worden gehandhaafd. Natuurlijk kun je de tussenwanden weer opmetselen maar het gaat hier wel om een verbouwing c.q. aanbouw waardoor de school weer 40 jaar als school kan functioneren.
Ook met andere aanpassingen zoals het opleuken van de voorgevel en het verwijderen van het hekwerk aan de Herkenbosscherweg zijn wij het niet eens omdat dit ook kenmerkende elementen van het monument zijn die als zodanig dienen te worden gehandhaafd.
In het Collegebesluit is verder vastgelegd dat er op 30 januari 2014 een openbare voorlichtingsbijeenkomst is. Uw eerste c.q. laatste kans om uw (eventuele) ongenoegen over de verbouwing en aanbouw van de St.Alfonsusschool kenbaar te maken!

Andere locatie.

Naar ons nu pas is gebleken vindt de informatieavond over de Alfonsusschool NIET in de Tuinzaal van het Stadhuis plaats, maar in ‘t gemeenschapshuis ” ‘t Sjoolpaad” gevestigd aan het Schoolpad 55a. De informatieavond begint om 19.30 uur.

REAGEREN >>>>>

Reacties in de pers >>>


15 januari 2014

Sfeervol afscheid van secretaris Lucien Jansen

Lucien 1_300x230 Lucien 2_300x225

Op 14 januari 2014 is Lucien Jansen feestelijk uitgeluid als secretaris van Stichting Ruimte.

Bijna twaalf jaar lang heeft hij met volle overgave gewijd aan het bescherming van het gebouwd cultureel erfgoed van Roermond. Dat in het afgelopen jaar de Alfonsusschool werd gered is sterk te danken aan zijn tomeloze inzet.

Hij kreeg een oorkonde waarmee de waardering voor zijn werk tot uitdrukking werd gebracht (zie foto).
Hij kreeg ook een e-reader als afscheidscadeau aangeboden.

Lucien Jansen:’mijn motto was “een dag niet geschreven, is een dag niet geleefd”; dat wordt nu “een dag niet gelezen is een dag niet geleefd”.
Wij wensen hem en zijn vrouw Alice nog heel veel fijne jaren toe, in goede gezondheid!


5 januari 2014

Ruimte uitvoerig geprezen tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester

Cammaert_nieuwjaar

Het centrale thema in de toespraak van burgemeester Cammaert was het bevorderen van de binding tussen de inwoners van Roermond. Onderstaand enkele fragmenten uit de toespraak.

“Wim Kemp heeft er een lied over gemaakt, dat gepresenteerd is bij de herplaatsing van het beeld het meisje met de meeuwen. Een beetje vrij vertaald is het refrein:

Roermond strek je vleugels uit. Laat zien wat van je geworden is.
Roermond strek je vleugels uit. Jij bent in volle pracht opnieuw geboren.
Roermond strek je vleugels uit, neem me mee en vlieg me naar de zon.
Alle warmte die ik krijg stuur ik uit.
Roermond je bent mijn stad.
Je hebt mijn leven tot bloei gebracht.

Het geeft weer hoe goed Roermond zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Het vernoemen  ervan geeft mij ook de gelegenheid een omissie bij de onthulling recht te zetten namelijk de rol benoemen die de stichting Ruimte daarbij heeft gespeeld.
Het meisje met de meeuwen: te midden van veel gewoel en verkeer is ze volledig geconcentreerd op waar ze mee bezig is. Het voeren van de meeuwen.  Zorgzaam. Met aandacht voor de meeuwen die zich om haar heen verzamelen en zo een band krijgen met elkaar. Voor mij is dit meisje een prachtige metafoor voor de zorgzame, betrokken, weloverwogen gemeentebestuurder”.

Wilt U de hele toespraak lezen klik dan hier.


31-12-2013

Gemeente verleent subsidie voor uitvoering waardestelling boerderij Wolfhagen

boerderij_wolfhagen
fotoatelier harrysegers.nl

Op 17 december j.l. heeft de gemeente een subsidie verleend voor de waardestelling van Boerderij Wolfhagen.

Het toegezegde bedrag is € 425,- d.w.z. 50 % van de kosten.

Blijkbaar is er haast bij want het rapport moet voor 21 januari 2014 bij de gemeente zijn.

Gelet op de gestelde termijn is de opdracht tot het opstellen van een cultuurhistorische analyse met waardestelling direct verleend aan de Boerderijenstichting Limburg.

Meer lezen >>>>>


17 december 2013

Decembernummer Ruimtelijk is gereed.

Omslag_Verkleind  Enveloppen_Verkleind

Een mooie foto die Harry Segers maakte van het vernieuwde winkelcentrum Donderberg  siert de cover van de nieuwe Ruimtelijk. Hij is net gedrukt en de verspreiding wordt voorbereid.

In dit nummer o.a. een stuk over:

    • De Donderberg
    • Veilig achter de landweer
    • Boerderij Wolfhagen
    • Voogdijstraat 18
    • Wederopbouw architectuur
    • en deel II van “Roermond onder de grond”.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom gevestigd op de Neerstraat. De verkoop bij Plantage boekhandel is tot onze spijt gestaakt.


11 december 2013

Overdracht Alfonsusschool heeft plaatsgevonden.

alfonsusschool
fotoatelier harrysegers.nl

Lange tijd circuleerden in de wijk de Kapel hardnekkige geruchten dat de formele overdracht van de St.Alfonsusschool aan de gemeente Roermond nog steeds niet had plaatsgevonden. Wel werd via Dagblad De Limburger bekend gemaakt dat er overeenstemming was bereikt over de verkoopprijs.

Wethouder F.J. Pleyte bevestigde ons maandag 9 december jl. dat de formele overdracht van de Herkenbosscherweg 22 en 22a (Sint Alfonsusschool ) heeft plaatgevonden op 15 november 2013.

 


5 december 2013

Aantal monumenten in Roermond in één jaar met 80% toegenomen ???

Voorkant_blad HeemschutIn het laatste nummer van het blad “Heemschut” (jaargang 90, nr. 4 van december 2013), hetgeen onlangs verscheen,  staat de uitslag van de enquete die de Bond heeft gehouden naar het gemeentelijk monumentenbeleid in heel Nederland. Uit de uitslag blijkt dat Roermond het goed doet. Zo zouden er in Roermond welgeteld 938 monumenten aanwezig zijn.

Volgens de officiële gemeentelijke monumentenlijst van 2013 telt Roermond 292 rijksmonumenten en 234 gemeentelijke monumenten.  Samen zijn dat er dus slechts 526. Volgens onze interpretatie, die gesteund wordt door de opgaven van de Rijksdienst, telt Roermond ca. 245 Rijksmonumenten en ca. 200 gemeentelijke monumenten.

De opgave welke Heemschut gebruikt zou volgens haar woordvoerder afkomstig zijn van de gemeente zelf.

Het onderzoek zou een indicatie moeten geven van het monumentenbeleid in de Limburgse gemeenten. In de totale waardering scoort Roermond met 2 sterren. Dat is een gemiddelde waardering. In deze waardering wordt o.a. meegewogen dat in bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met monumenten. Dit staat echter in schril contrast met de sloopplannen voor b.v. boerderij Wolfhagen. Deze 250 jaar oude boerderij zou volgens de bepalingen van het bestemmingsplan gesloopt worden.

Het onderzoek geeft o.i. dan ook geen indicatie maar een verkeerd beeld.

Meer lezen>>>>>


2 december 2013

Nog meer belangstelling voor boerderij Wolfhagen.

boerderij_wolfhagen
FotoAtelier harrysegers.nl

Al eerder hebben L1 radio en Dagblad de Limburger aandacht besteed aan de poging van de Stichting Ruimte om de boerderij Wolfhagen voor sloop te behoeden en alsnog op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen. Dit met name vanwege de houten kap van het pand waarvan u elders op deze pagina een foto aantreft. Verder is de boerderij uit 1764 een van de laatste panden die verwijzen naar het agrarische verleden van Merum.

Op dinsdag 3 december a.s. zal Olaf Simons van TV Ellef (kanaal 46), Luciën Jansen, secretaris van de stichting, een interview afnemen over en nabij boerderij Wolfhagen. Wanneer het interview zal worden uitgezonden is op dit moment nog niet bekend.


23 november 2013

Aandacht van L1 radio voor boerderij Wolfhagen.

boerderij_wolfhagen
FotoAtelier harrysegers.nl

foto_kap_wolfhagen

 

L1 radio heeft gisteren in het ochtendprogramma kort aandacht besteed aan de actie van de Stichting Ruimte om de boerderij Wolfhagen aan de Gerbergaweg 2 in Merum op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen.

Secretaris Luciën Jansen van Ruimte ging met L1-verslaggever Frans Pollux een kijkje nemen  in Merum. De boerderij uit 1764 is volgens deskundigen zonder meer de moeite van het behouden waard, maar staat op de nominatie om gesloopt te worden: er is op die plaats nieuwbouw gepland. Luciën legt Frans ook uit waarom Ruimte daar niet eerder bezwaar tegen maakte. De moeite waard om het even te beluisteren.

Dit korte fragment van ongeveer 3 minuten is in feite een vóóraankondiging van een langer item dat vandaag uitgezonden wordt in het programma L1 Cultuurcafé rond 11.30 uur. Beide fragmenten kunt u terugluisteren op de site van L1.


22 november 2013

€ 485.000,– subsidie voor herstel Alfonsusschool

Alfonsusschool_voorgevel_5314
FotoAtelier harrysegers.nl

Vandaag werd bekend dat de provincie een subsidie verleent van  bijna een half miljoen voor het herstel van de Alfonsusschool.

Tijdens de restauratie komen er stageplaatsten voor restaurateurs in opleiding.

“Het mooie van dit restauratieproject is dat restauratievaklieden in opleiding er een stageplek kunnen krijgen en dat het gebouw weer volledig als basisschool en trefpunt voor de buurt kan fungeren. Dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede”, zei gedeputeerde Noël Lebens in een toelichting


30 september 2013

RAAD UNANIEM AKKOORD MET SUBSIDIEVOORSTEL COLLEGE.

In de raadsvergadering van donderdag 26 september j.l. is (o.a) het voorstel van het College besproken en unaniem aangenomen om 100.000,- gemeentelijke subsidie ter beschikking te stellen voor de restauratie van zowel de boerderij Genoenhof als Syperhof. Daarnaast is € 50.000,-  toegekend voor de restauratie van het dak van de Minderbroederskerk.
Met dit voorstel heeft het College uitvoering gegeven aan de ook unaniem door de Raad op 27 juni j.l aangenomen motie waarin het College werd opgeroepen aan te geven welke monumenten voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking komen. Voor diezelfde monumenten heeft ook de Provincie inmiddels subsidie toegezegd zoals u elders op deze site kunt lezen.
Het gemeentelijke beleid is primair gericht op het financieel ondersteunen van onderhoudsprojecten aan gemeentelijke monumenten. De eigenaar kan daarvoor 25 % van de kosten gesubsidieerd krijgen, echter met een maximum van €5500,- In totaal is daarvoor jaarlijks € 95.000,- beschikbaar.  Alleen voor niet-rendabele gemeentelijke en rijksmonumenten zoals de H. Hartkerk, het voormalige Bisschoppelijke Paleis, het Ursulinnenklooster en de Kathedraal zijn in het verleden hogere gemeentelijke subsidies toegekend, die dan echter wel uit een ander potje werden gefinancierd. Dat potje is momenteel echter uitgeput.

26 september 2013

“De Gats” gedeeltelijk open!

gats_3
Foto J.J.Grouls

 

Eind november 2012 leek het erop dat de Gats tussen Roerkade en Marktstraat binnen enkele weken open zou gaan voor publiek.

In Ruimtelijk van maart 2013 werd vermeld dat de eigenaren van de kledingzaak naast de Gats graag zouden zien dat er vaart wordt gezet achter de opening. Sinds ‘n paar dagen staat de poort in de Marktstraat inderdaad open.
De bestrating is helemaal aangelegd. Op twee derde van de Gats is echter een stalen poort aangebracht die helaas dicht is. Het enige wat vooralsnog ontbreekt is de verlichting.

 

 


19 september 2013

Boerderij Wolfhagen wordt gesloopt.

Boerderij_Wolfhagen
Boerderij Wolfhagen

In het septembernummer van “Ruimtelijk”(2013) heeft Jo Schreurs een artikel gepubliceerd over met name de bewonersgeschiedenis van boerderij Wolfhagen aan de Gerbergaweg 2 in Merum met als titel “Geen plaats meer voor markante boerderij”.
Bij een aantal donateurs heeft dat artikel de (terechte) vraag opgeworpen waarom die boerderij niet op de lijst van gemeentelijke monumenten is of wordt geplaatst.  Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn de navolgende gegevens van belang.
De boerderij ligt in het bestemmingsplan Gerbergaweg-Schepersweg in Herten-Merum.
Over dat bestemmingsplan vindt u onder het hoofdstuk “bestemmingsplannen” alle informatie op de site ruimtelijke plannen.gemeente Roermond.
Op die site is vastgelegd dat het bestemmingsplan op 20 oktober 2011 definitief is goedgekeurd.
Er is voor dit pand een sloopmelding gedaan en afgegeven op 17 juli 2013.
Sloopmeldingen worden niet meer op de site van de gemeente gepubliceerd en er is ook geen bezwaar mogelijk.
Het pand ligt (helaas) niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht op grond waarvan het bescherming zou genieten.
Kortom, de sloop is op grond van het bovenstaande niet te voorkomen.

Toch zijn er wellicht nog mogelijkheden om het pand met hulp en steun van de schrijver van het artikel en de “Boerderijenstichting” alsnog op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen.

Aan ons zal het niet liggen.


18 September 2013

Hoorzitting bezwarencommissie “Manege zonder paarden”.

manege zonder paardenOp 17 september jl.  is de hoorzitting van de bezwarencommissie gehouden m.b.t. het bezwaar van de omwonenden tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek (i.v.m. bouwen zonder vergunning) en het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwwerk. Bij de zitting waren de bezwaarmakers (omwonenden Thuserhof) , vertegenwoordigers van de gemeente en de opdrachtgeefster aanwezig. Door de omwonenden werden o.a. een aantal “eigenaardigheden” die zich voordeden tijdens het hele gemeentelijke traject aan de orde gesteld.

   • In het verweerschrift van de gemeente op het bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek werd een heel stuk tekst uit het bestemmingsplan geciteerd en werd verwezen naar een afwijkingsbevoegdheid in de planregels. Zowel de tekst als de afwijkingsbevoegdheid bestaan niet.
   • In het gemeentelijke verweerschrift op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de rijhal wekt de gemeente de indruk dat er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de  Dienst Regelingen over de aanwezigheid van een vluchtpijp van een das. Dat dit overleg pas heeft plaatsgevonden nadat de omwonenden een handhavingsverzoek hadden ingediend wordt niet vermeld.
   • In het verweerschrift op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning verklaart de gemeente dat informatie uit het archeologisch onderzoek bij de besluitvorming op 30 mei bekend was. Die dag zou een email zijn verstuurd. Uit de overlegde stukken blijkt echter  dat dit e-mailbericht pas op 31 mei ontvangen is, dus nadat de vergunning al verleend was.
   • Er is is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een manege zonder ramen. de gebouwde loods heeft echter in de rechter zijgevel een raampartij van ca. 20 m lang. Volgens de gemeente zou dit veroorzaakt zijn door het feit dat 2 tekeningen verwisseld zijn.

De omwonenden zijn van mening dat hier sprake is van bewuste misleiding. De gemeentelijke vertegenwoordigers wijten alles aan een aantal vergissingen.


18 september 2013

Provincie geeft meer geld.

Genoenhof
Genoenhof

In de raadsvergadering van 27 juni j.l. heeft de Raad unaniem een voorstel aangenomen om het overschot van de begroting 2012 – ongeveer 1,5 miljoen – voor een deel te besteden aan het behoud van monumentale gebouwen in Roermond. De Raad heeft het College in die motie de opdracht gegeven voor de raadsvergadering van 26 september a.s. een voorstel voor te bereiden.

Inmiddels is bekend dat de gemeente Roermond 100.000 voor zowel de boerderij Genoenhof als voor de boerderij Syperhof heeft uitgetrokken.Deze boerderijen worden momenteel gerestaureerd. Daarnaast ontvangt de Minderbroederskerk 50.000 voor reparatie van het dak.
Normaliter zou de Provincie dezelfde bedragen ter beschikking stellen. Wethouder IJff heeft gedeputeerde Lebens van de Provincie Limburg er echter van kunnen overtuigen dat de genoemde bedragen de maximumbedragen zijn die de gemeente momenteel kan bijdragen. Gegeven het feit dat de gemeente Roermond de afgelopen jaren 6 miljoen in monumenten heeft geinvesteerd heeft de Provincie besloten meer geld voor de monumentale boerderijen ter beschikking te stellen. Voor zowel Syperhof als Genoenhof wordt nu door de Provincie 500.0000 aan subsidie ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvangt de Minderbroederskerk van de Provincie € 50.000 aan subsidie.

15 september

Gemeente Roermond verleent bouwvergunning voor een manege zonder paarden.

Roermond-Thuserhof_verkleindHoe lelijk mag lelijk zijn van de commissie beeldkwaliteit? Je vraagt het je af als je deze loods aan Thuserhof (Asenray) bekijkt. Veel lelijker kan het toch nauwelijks.
Sinds kort strekt deze hal van beige betonplaten en golfplatendak zich over een lengte van vijftig meter uit in het buitengebied. Hoezo verrommeling van het landschap? Hoezo landschapsvervuiling?
De nieuwbouw aan Thuserhof is overigens een manege. Paarden mogen er echter niet permanent worden gestald: wie er wil paardrijden, zal er eerst met zijn paard naartoe moeten. Een manege zonder paarden, dus.
Omwonenden zijn op zijn zachtst gezegd “not amused”. Niet alleen omdat in de buurt zo’n brok lelijkheid is verrezen. Wat vooral veel ergernis wekte, is dat de gemeente voorafgaande aan de procedure niet met hen in gesprek wilde gaan. Evenals eerder bij andere zaken, stelt de gemeente zich daarbij op het standpunt dat men daar nou eenmaal procedures voor heeft.
Juist de procedurele route liep echter allerminst vlekkeloos. Bij het verlenen van de bouwvergunning ging ongeveer alles fout wat er maar fout kon gaan.
Zo staat in de Nota Beeldkwaliteit dat in het buitengebied de voorkeur uitgaat naar het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, en dat terughoudend moet worden omgegaan met plaatmateriaal en panelen. Van die terughoudendheid is weinig terug te zien in deze manege.
Ook zou de hal groter zijn uitgevallen dan het bestemmingplan toelaat.
Het archeologisch onderzoek dat gedaan moet worden, als er meer dan veertig centimeter diep gegraven wordt, kon niet tijdig plaatsvinden. Het graafwerk was immers al verricht, de funderingen gestort en de grond was daarbij zodanig omgewoeld dat onderzoek geen zin meer had.
De vereiste natuurcompensatie zou voorafgaande aan de bouw moeten plaatsvinden, maar lijkt in de vergeethoek te zijn beland.
Protesten van buurtbewoners hebben tot nu toe niets uitgehaald. Er werd nog gewezen op de das die hier huist, maar die moet dan maar elders een onderkomen zoeken. Wethouder IJff tijdens een gesprek met buurtbewoners: “Die dassen worden een eind verderop, in Duitsland, toch doodgeschoten.”
Om de ondernemer ter wille te zijn, heeft de gemeente het bestemmingsplan fluks gewijzigd en de bouwvergunning in recordtempo verleend. De bezwaarprocedure daartegen loopt nog, en wordt binnenkort behandeld bij de Raad van State.
Of de bezwaren kans hebben? Op grond van argumenten zou je zeggen van wel. Van de andere kant is die hal intussen al (in no time) gebouwd. De ervaring leert dat het niet vaak voorkomt dat de Raad zich dan nog achter de bezwaarmakers opstelt.


10 augustus 2013

Meisje met de meeuwen (opnieuw) onthuld.

Onthulling_Wong_9-8-2013_005_verkleindOnthulling_Wong_9-8-2013_025_verkleind

 

 

 

 

 

 

Na de diefstal van een aantal meeuwen in 2011 zijn zeven meeuwen beschadigd teruggevonden.  Deze meeuwen zijn niet hergebruikt bij de restauratie van het beeld: alle meeuwen zijn opnieuw ontworpen door Dolf Wong en er is er zelfs één toegevoegd. De meeuwen zijn ook anders gegroepeerd waardoor de stabiliteit van het beeld is toegenomen.  Dolf Wong zelf ziet het huidige beeld als een perfectie van het oorspronkelijke beeld.  Van de zeven teruggevonden meeuwen wordt momenteel nagegaan of een vorm van hergebruik mogelijk is. Als dat zo is zouden deze meeuwen wellicht per opbod verkocht kunnen worden.

Het oorspronkelijke beeld werd in 1967 onthuld door prinses Beatrix bij gelegenheid van de opening van de Willem Alexanderhaven. Een kleiner exemplaar van het oorspronkelijke beeld siert de tuin van de prinses. Het gerestaureerde beeld werd op vrijdag 9 augustus 2013 onthuld door de dochters van Dolf Wong, Li en Fleur.  Die onthulling geschiedde symbolisch door het loslaten van een aantal duiven.  Daaraan voorafgaande hield Daniëlle Danker een voordracht, getiteld “Het kind”. Deze voordracht ging gepaard met toepasselijke achtergondmuziek: “Arrival of the birds”.  Sabine van Cruchten-Huyskens droeg vervolgens het gedicht “Meisje met de meeuwen” van Pierrre Huyskens voor.

Als laatste mocht spreekstalmeester Lodewijk Imkamp een kort optreden van “Op Good Gelök” aankondigen. Voor deze gelegenheid was gekozen voor het lied “Sjtrek dien vleugels oet, mien Sjtad Remunj”.

Onthulling_Wong_9-8-2013_004_verkleindHet laatste woord op deze sfeervolle bijeenkomst was voor Quint Lommen die niet alleen samen met René Roosjen van de gemeente Roermond deze onthulling had georganiseerd, maar die ook op een voortreffelijke wijze het geluid heeft verzorgd. Geen gemakkelijke opgave bij een rotonde waar het verkeer onophoudelijk blijft passeren. Quint Lommen bood mevrouw Wong een prachtige bos bloemen aan en wees de aanwezigen op de mogelijkheid een CD te kopen waarvan de opbrengst is bestemd voor de restauratie van het beeld, want nog lang niet alle kosten zijn gedekt!  Deze CD is o.a. via de webshop van de “Stichting Ruimte”te koop.  Oh ja, de plaatsvervangend burgemeester Peter Cammaert heeft ook nog een welkomstwoord gesproken. Ook hij slaagde er in om de animator van de actie om het beeld te restaureren NIET te noemen.  Het waarom daarvan zal wel altijd een raadsel blijven.


16 juli 2013

Ruimte vreest dat het verkeer steeds meer schade zal toebrengen aan het BRUGGETJE OVER HET KLEIN HELLEGAT.

brug klein HellegatDe Stichting Ruimte heeft -samen met de stichting Roerdelta Open- de nodige juridische procedures gevoerd om te voorkomen dat de gemeente Roermond dit bruggetje zou slopen. Hoewel het niet is gelukt om het bruggetje op de lijst van rijksmonumenten geplaatst te krijgen, is het bruggetje inmiddels wel op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst.
Op verzoek van de stichting heeft de gemeente borden geplaatst bij het bruggetje waarop is aangegeven dat de maximale asdruk niet meer dan 2 ton mag zijn. Er wordt echter niet handhavend opgetreden. Verder is de weg een tijd lang versmald geweest, maar deze versmalling is inmiddels weer weggehaald.  Inmiddels wordt het bruggetje in toenemende mate gebruikt door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Een en ander is het gevolg van het feit de het waterschap Roer en Overmaas de brug bij de ECI-waterkrachtcentrale voor gemotoriseerd verkeer heeft afgesloten.  Omdat de brug die toegang geeft tot de ECI-cultuurfabriek is afgesloten zoeken steeds meer chauffeurs een alternatieve route en gebruiken het bruggetje over het Klein Hellegat. De Stichting Ruimte vreest dat dit verkeer steeds meer schade zal toebrengen aan dit bruggetje.  Meer lezen >>>>


30 juni 2013

Meisje met de meeuwen herplaatst.

Aankondiging herplaatsing_klein
Fotoatelier harrysegers.nl

Onder het toeziend oog van Dolf Wong werd zondagochtend het beeld “Het meisje met de meeuwen” terug geplaatst op de rotonde aan de Roersingel.

Met hulp van een aantal vrijwilligers en de belangeloze inzet van Takel en bergingsbedrijf van Cruchten BV en CGM Services BV werd het beeld in Neer opgeladen en getransporteerd naar Roermond. De afdeling Stadstoezicht verzorgde de begeleiding door het centrum en regelde het verkeer rond de rotonde. Omstreeks 12.30 uur was de klus geklaard. Voor een uitgebreide fotoreportage (verzorgd door Fotoatelier Harry Segers) kunt U op de afbeelding klikken.

Op de Facebookpagina van CGM Services BV zijn nog meer foto’s te vinden

Het moment suprème is te zien op onze Facebookpagina.

Ook de pers was bij de operatie aanwezig.  Zowel L1 (ZIGGO kanaal 30) als TVELLEF (ZIGGO kanaal 46) verzorgden een reportage.


28 juni 2013

Deel overschot begroting wordt ingezet voor het behoud van monumentale gebouwen.

Syperhof2007 klein
Syperhof
genoenhof_2_klein
Genoenhof

Wij hebben in een brief aan de raadsleden gevraagd om een deel van het overschot op de begroting 2012 in te zetten voor het behoud van monumentale gebouwen in Roermond.
In zijn vergadering van 27 juni is, in een samenwerking van coalitie en oppositie, een motie ingediend om daar werk van te maken en daarvoor ook zoveel mogelijk aanvullende provinciale bronnen aan te boren.
Die motie is unaniem aangenomen. In september moet het college met voorstellen komen. Voor een dergelijke motie geldt: uitvoeren, anders….

Dat is goed nieuws in deze tijden van bezuinigingen!


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren.
Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

 

2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van ons bestuur en de redactie zijn wij op zoek naar:

   • adviseurs
   • vormgevers
   • bestuursleden
   • redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst.
Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470
U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


webshop

In onze webshop kunt U zich aanmelden als donateur,  een verzamel-CD met 16 jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer uit september 1996 tm 2012, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.


Hit Counter provided by orange county divorce attorney