Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond

25-09-2015

Wereldberoemd Roermonds graf verwerkt in stripverhaal.

Wie aan monumentaal Roermond denkt, denkt al gauw aan de Munsterkerk, de kiosk of het stadhuis. Roermond biedt echter nog veel meer monumentaal erfgoed, dat niet altijd even goed te vinden is. Zo ligt in de Roermondse wijk Kapel in het Zand een monumentale begraafplaats. Deze dodenakker stamt uit 1785 en is de een-na-oudste begraafplaats van Nederland. De begraafplaats,  in de volksmond ook wel ‘Den Aaije Kirkhaof’ genoemd, is de afgelopen jaren flink opgeknapt. De afgelopen vijf jaar zijn er verschillende bekende objecten en graven op de dodenakker gerenoveerd, waaronder de ommuring, het lijkenhuisje, het graf van zouaaf Kuppers, het graf van Piërre Cuypers en het Graf met de Handjes. Dit laatste graf is ongetwijfeld het meest beroemde graf. Het graf, waarbij een katholieke jonkvrouw en een protestante kolonel, toch met elkaar verbonden blijven door middel van twee handjes, trekt toeristen van heinde en verre en stond ook op de voorpagina van het Amerikaanse maandblad ‘Time’. Het Graf met de Handjes is zelfs vertegenwoordigd in de stripwereld. Het monument is samen met de Munsterkerk verwerkt in een strip van Donald Duck. Om maar even aan te tonen hoe trots Donald op Limburg is……..

Donald

donaldlimburg


22 september 2015

Manege Thuserhof: gemeente Roermond moest al zeven keer een dwangsom betalen

Roermond-Thuserhof_verkleind

Bezwaren die betrekking hebben op de manege aan Thuserhof worden door de gemeente structureel te laat behandeld. Van de veertien bezwaren en verzoeken die sinds maart 2013 door de bezwaarmakers tegen de manege zijn ingediend, werden er slechts vier binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Door het te laat reageren werd de gemeente inmiddels al zeven keer gedwongen tot het betalen van een dwangsom. Dat blijkt uit een overzicht van de gevoerde procedures over de manege, dat op verzoek van de Stichting Ruimte door de bezwaarmakers is opgesteld.

Sinds 2009 hebben burgers in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Dit is geregeld in de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”.
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een zogenoemde beslistermijn van zes of acht weken waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. In bepaalde gevallen kan deze termijn worden verlengd tot twaalf of zestien weken. Als er dan nog geen voor beroep vatbare beslissing is genomen kunnen de indieners de gemeente in gebreke stellen. Daardoor wordt de termijn nogmaals met twee weken verlengd. De gemeente heeft dan dus in totaal veertien of achttien weken de tijd gehad om op het verzoek of bezwaar te reageren. Zodra deze laatste termijn overschreden wordt, is de gemeente een dwangsom verschuldigd. Daarnaast kan de indiener bij het uitblijven van een reactie een besluit afdwingen via de rechter.
Dat de bezwaren en verzoeken in relatie tot de bouw van de manege zo traag worden behandeld, is opmerkelijk omdat ze grotendeels betrekking hebben op relatief eenvoudige kwesties. De handhavingverzoeken hadden o.a. betrekking op het zonder vergunning stallen van paarden in containers, het zonder vergunning plaatsen van containers, het gebruik van de manege als hondenschool, het zonder vergunning stallen van caravans en het niet afronden van het landschapsplan.

Door het te laat reageren moest de gemeente Roermond inmiddels al 3480 euro aan dwangsommen betalen. Overigens kwam daar meestal een aanmaning aan te pas en werd er doorgaans pas een of twee maanden na deze aanmaning uitbetaald.

Voor de plaatsing hebben we de gemeente om een reactie gevraagd. Deze is onderstaand weergegeven.

Nadat een handhavingsverzoek is ontvangen vinden er controles plaats om vast te stellen of er sprake is van een strijdige situatie. Het kan dat er naar aanleiding van deze controle nader onderzoek noodzakelijk is. Vervolgens moet de mogelijk overtreder in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen.
Het zorgvuldig doorlopen van deze procedure kan leiden tot het overschrijden van de beslistermijn.
Ieder handhavingsverzoek wordt op dezelfde wijze behandeld, dit beleid is vastgelegd in de Uitvoeringsnota integraal toezicht en handhaving gemeente Roermond.


21 september 2015

Zoek de verschillen.

OP 22 april 2015 heeft het college besloten de bewegwijzering voor fietsers naar het stadskantoor te inventariseren en waar nodig verbeteringen aan laten brengen. Blijkbaar zijn er geen grote tekortkomingen vastgesteld door de deskundigen. Er is immers nog niet veel veranderd.
stadhuis oud-nieuw
Oud —-> Nieuw
Kruispunt
Oud —-> Nieuw
lift

Oud —-> Nieuw

Roltrappen oud - nieuw

Oud —-> nieuw

Markt oud - nieuw

Oud —–> Nieuw


10 september 2015

Kunst en ambacht tijdens open monumentendagen

Stichting Ruimte presenteert zich zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag in de kathedraal. Quint Lommen geeft dan aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over zijn restauratie van het Christoffelbeeld in 1985 (foto)

foto Quint

De aandacht voor deze restauratie past bij het thema van de 29e Open Monumentendagen: Kunst en Ambacht. Behalve de gebruikelijke openstellingen van de grote rijksmonumenten bevat de 29e editie van Monumentendag daarom (maar alleen op de zaterdag) verschillende bijzondere demonstraties in het kader van dit thema. De demonstraties worden gehouden op verschillende locaties, verspreid door de stad. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de ‘oude ambachten’ maar wordt ook getoond wat ambachtelijk werken vandaag de dag inhoudt. Demonstraties op zaterdag 12 september: Wilhelminasingel In de Cattentoren geeft Ton Lupak van restauratie-atelier Restaura uitleg over de beide laatste glasvondsten die in Roermond werden gedaan Abdijhof Demonstraties door leerlingen van de afdeling Elektro- en Metaaltechniek van Niekée. Jesuïtenstraat 9 (Koetshuis) Demonstraties door leerlingen van Niekée afdeling Art en Design (i.sm. Gilde Opleidingen), afdeling ‘Grafimedia’ en ‘Dienstverlening en Commercie’. Heilige Geeststraat Demonstraties door couturier Johnn van Dijk (H. Geeststraat 5), beeldhouwer Frans Jansen en glas-in-lood werken door Tiffany Shop Wim (H. Geeststraat 8) Lindanusstraat 12 Glaskunstenares Helma Brassé demonstreert de glas in lood techniek en het brandschilderen in het geboortehuis van glazenier Joep Nicolas. Wilhelminasingel 67 Bij Galerie Dick & Mariska van Wijk, gevestigd in het voormalige atelier van Joep Nicolas, wordt uitleg gegeven over de techniek en het werk van deze kunstenaar. Tevens geeft beeldhouwer Dick van Wijk demonstraties en uitleg over het werken met brons. Neerstraat 11-13 In de bibliotheek/historiehuis geeft Mariëlle Jereskens demonstraties kalligraferen. Harrie Knoors laat zien hoe boekbinden in zijn werk gaat en ook portretschilderes Gerda van Gijzel geeft hier acte de présence. Brugstraat 2A Marco van Hoof van Schoenmakerij Handmates geeft demonstraties schoenen produceren en repareren. Schuitenberg 17 Bij Potterie Camac Machi geeft Maarten Damen demonstraties pottenbakken. Grote Kerkstraat In de Rattentoren toont Meta van Appeven poppenspel én het maken van poppen. Ook worden daar verhalen verteld door Ton Hensen. Pierre Cuypersstraat 1 In het Cuypershuis is restauratie-atelier Tim Schoenmakers aanwezig. Hij adviseert over de restauratie en conservatie van het interieur van monumenten.


4 september 2015

Het septembernummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Cover Ruimtelijk 20-3

Het 3e nummer van 2015 is klaar.  Met de verspreiding zal naar verwachting in het komende weekend gestart worden. In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Kunst en ambacht tijdens de Open Monumentedagen.
 • Het stationsgebied, stadsdeel met potentie.
 • Glas van Hawinkels
 • Acht eeuwen bouwen in Roermond
 • De procedure rond het hotel aan de Loesbleik

Berichten en meer…


30 juli 2015

Provincie tikt de gemeente op de vingers.

artists_impression Hotel

Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons ook indruist tegen het provinciale beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, hebben wij het College van Gedeputeerde Staten onlangs geattendeerd op de bouwplannen en hun verzocht een zienswijze in te dienen. Aan dit verzoek heeft GS gevolg gegeven. Uit deze zienswijze blijkt dat er het e.e.a. mis is met de ontwerp-omgevingsvergunning. Zo ontbreekt een marktanalyse, is een onderzoek naar de mogelijkheid van herbestemming van leegstaande monumentale of beeldbepalende panden niet te vinden in de onderbouwing en ontbreekt een verwijzing naar het nieuwe provinciaal beleid in verband met  duurzame verstedelijking. Als klap op de vuurpijl geeft de gemeente zelfs aan dat het plan in het kader van het vooroverleg is beoordeeld door de provincie en dat de provinciale belangen goed en volwaardig zijn afgewogen. Niets blijkt echter minder waar. Het plan is nooit voor vooroverleg aangeboden. Omdat wij graag kennis wilden nemen van de argumenten van GS verzochten wij een aantal ambtelijke medewerkers van de gemeentelijke afdeling Plannen en Projecten ons een afschrift van dit openbare stuk toe te sturen. Er bleek echter niemand bereid aan ons verzoek te voldoen. Wij werden vriendelijk verzocht een verzoek in te dienen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur en/of het stuk bij de provincie op te vragen. Nadat we een vijftal gemeente-ambtenaren gesproken hadden maakten wij gebruik van de laatst genoemde mogelijkheid en een uur later was het stuk in ons bezit. Wellicht is de inhoud van de provinciale zienswijze de reden waarom het ambtenarenapparaat niet erg toeschietelijk was. Wilt u de gehele tekst van de provinciale zienswijze lezen klik dan >>>>hier<<<<.


11 juli 2015

Ruimte tegen bouw hotel aan Loesbleik

artists_impression Hotel

Stichting Ruimte is het niet eens met de voorgenomen bouw van een hotel aan de Loesbleik. We zijn niet tegen een verdere ontwikkeling van deze plek, maar menen dat dit op deze kenmerkende locatie tussen de beschermde stadsgezichten van de binnenstad en Voorstad Sint-Jacob terughoudender zou moeten gebeuren dan nu het geval is. Behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten zouden daarbij voorop moeten staan. En dan zowel wat betreft de historische bebouwing als wat betreft de ‘zeer beeldbepalende bomen’ – zoals het college van burgemeester en wethouders de bomen zelf noemt in het startbesluit. Het plan heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat enkele of alle 60 jaar oude bomen aan de oever van de Roer moeten verdwijnen, dat de mensen in de Voorstad rechtstreeks op het gebouw uitkijken en dat ook de bever zich moet aanpassen. De kwestie van het hotel moet gezien worden in een breder verband. De monumentenstad Roermond kampt met een alarmerende leegstand van gebouwen, waaronder monumentale en beeldbepalende gebouwen. Wij zijn van mening dat voordat er gebouwd gaat worden, eerst moet worden gezocht naar mogelijkheden van herbestemming van deze gebouwen. Er moet dus een samenhangend beleid komen waarbij herbenutting, herbouw en nieuwbouw tegen elkaar afgezet worden.

Loesbleik oudLoesbleik nieuw In die opvatting worden we gesteund door de provinciale Omgevingsverordening Limburg, die eerder dit jaar van kracht werd. Daarin staat letterlijk dat voordat er nieuwbouw kan plaatsvinden “de mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen” moeten worden onderzocht. Dat gaat verder dan de regeling in de wet. Schrijft de wettelijke regeling voor dat voor nieuwe functies of nieuwbouw eerst gezocht moet worden in bestaand stedelijk gebied, de provincie breidt dit uit naar bestaande gebouwen. Daarmee legt de provincie een duidelijke opdracht neer voor de gemeentebesturen gezamenlijk en ieder gemeentebestuur afzonderlijk: maak leegstandbeleid. In de ruimtelijke onderbouwing van de plannen aan de Loesbleik, ontbreekt een dergelijke toets. Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons indruist tegen het provinciaal beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, heeft Stichting Ruimte inmiddels het College van Gedeputeerde Staten geattendeerd op de bouwplannen aan de Loesbleik. Tevens is aan GS verzocht om een zienswijze in te dienen bij het Roermondse stadsbestuur. Ruimte zal deze week ook zelf een zienswijze indienen. De gemeente Roermond is het overigens niet eens met onze lezing van de nieuwe regels. Volgens de gemeente heeft de nieuwe regelgeving slechts betrekking op uitbreidingslocaties, en niet op inbreidingslocaties als de Loesbleik. Eerder meldden we al dat wij een zogenoemde zienswijze gingen indienen tegen de voorgenomen bouw.  Deze is op 10 juli verzonden aan het college. De complete tekst kunt u >>>>hier<<<< nalezen.


3 juli 2015

Ruimte-keurmerk voor het Arresthuis en het Wonen Limburg Huis

Tijdens de architectuurdag van 20 juni werd het “Ruimte-Keurmerk” uitgereikt aan de directie van het Wonen Limburg Huis (Woningcorporatie Limburg) en het Arresthuis. Daarmee werd een oude traditie in ere hersteld: tussen 1998 en 2007 viel die eer te beurt aan dertien panden. Het keurmerk, bestaande uit een schildje en een oorkonde, is een prijs waarmee initiatieven van particulieren of instellingen worden beloond die bijdragen aan het stadsschoon. Kijk >>>>hier<<<< welke panden eerder al het keurmerk kregen. Op de foto’s reikt voorzitter Dennis Janssen de oorkondes uit aan directeur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburgdirecteur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburg.

arresthuis

woning

Daarbij werden de volgende motivaties gegeven. Het Arresthuis Voor de stichting Ruimte was het al in 2011 al bij de oplevering duidelijk dat er voldoende aanleiding was om een Ruimte keurmerk te verlenen aan de opdrachtgever Luiten- van der Valk Monumentenbeheer. De transformatie van gevangenis naar hotel heeft het oude gebouw goed gedaan en dat is ook meteen een compliment voor architectenbureau Engelman dat deze klus zorgvuldig heeft geklaard. Want zowel binnen als buiten zijn bij de omvorming van het huis van bewaring tot hotel de kenmerken van de gevangenis behouden gebleven. De tralies voor de ramen zijn wat de buitenkant betreft natuurlijk het meest opvallende element dat gehandhaafd is. Maar ook het laten staan van de gevangenismuren rond het gevangenisterrein herinnert nog aan de vorige functie. Binnen is de gietijzeren constructie van de galerieën in de centrale hal onaangetast gebleven evenals de ijzeren deuren, de natuurstenen fonteintjes op de gang en zoveel mogelijk de gewelfde plafonds van de cellen. Met deze transformatie van het oude huis van Arrest in een comfortabel hotel is een belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar houden van de geschiedenis van de stad Roermond als hoofdstad van het Overkwartier met zijn hoofdstedelijke instellingen als een rechtbank en een huis van arrest. Het Wonen Limburg Huis Woningcorporatie Wonen Limburg heeft als opdrachtgever van het Wonen Limburg Huis een meer dan geslaagde poging gedaan om de oude meelfabriek uit 1870 en verbouwd in 1905, een nieuwe toekomst te geven. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor het zogenaamde ‘ doos in doos’ concept. In het gebouw is als het ware een glazen doos opgetrokken. Op deze wijze werd de historische erfenis van het gebouw behouden en bleven de oorspronkelijke gevels zichtbaar en intact. Maar het leverde ook een thermische schil op die er voor zorgt dat het gebouw bijna volledig energiekosten neutraal is en zo in aanmerking kwam voor een A-plus label. Het was architecten bureau Satijnplus dat dit concept heeft uitgewerkt voor het gebouw van zes verdiepingen. Ook binnen de doos constructie ziet het gebouw er bijzonder uit omdat er is gekozen voor een binnenhuisarchitectuur die gebaseerd is op de inrichting van een woonhuis. Niet vreemd natuurlijk als men bedenkt dat de opdrachtgever een woningcorporatie is. Er is een leefkeuken, er zijn woonkamers, werkkamers en vergader-en brainstormplekken. Alleen slaapkamers ontbreken. Op een zijgevel van een belendend pand aan de Singel zijn de logo’s en namen aangebracht van alle bedrijven die in de loop der tijden in het industrieel complex waren ondergebracht. In de voortuin herinneren beplanting en spoorrails aan de spoorlijn die ooit bepalend was voor de locatiekeuze van het fabrieksgebouw. Nog een verrassend extra is terug te vinden in het lagere gedeelte van de fabriek dat half afgebroken was. Daar is op de eerste verdieping een vlindertuin aangelegd die via een wenteltrap op het binnenterrein te bereiken is. Deze herbestemming van een overgeleverd gebouw is zeer geslaagd en een verrijking van het bouwkundig erfgoed van de stad Roermond uit de tijd van de industriële revolutie. Een Ruimte keurmerk is dan ook op zijn plaats.


2 juli 2015

Gemeente Roermond blijkt een slechte verliezer.

Roermond-Thuserhof_verkleind

Diverse keren hebben wij bericht over de perikelen rondom de manege met rijhal op Thuserhof in Asenray. Op 8 april dit jaar heeft de Raad van State de omwonenden weer in het gelijk gesteld; de gemeente had hun bezwaren tegen de  omgevingsvergunning van de rijhal onterecht afgewezen. Deze week heeft  de gemeente uiteindelijk de omgevingsvergunning van de rijhal ingetrokken. Dat besluit heeft 12 weken op zich laten wachten (hiermee werd nog net voldaan aan de wettelijke termijn). Het kan geen toeval zijn dat de gemeente ook precies deze week het nieuwe ontwerp- bestemmingsplan in procedure heeft gebracht. Dit is naast de omgevingsvergunning ook nodig om de rijhal weer legaal te krijgen. Het vorige bestemmingsplan was in september afgelopen jaar door de Raad van State vernietigd. Hiermee begint het hele planologische circus weer gewoon opnieuw. Een belangrijk verschil is dat de rijhal er intussen al vanaf juni 2013 staat en volgens de gemeente gewoon gebruikt mag worden. Voor de omwonenden lijkt het iets om moedeloos van te worden; tot nu zijn ze in iedere juridische procedure in het gelijk gesteld maar in feite zijn ze er totaal niets mee opgeschoten. De enige troost is dat zij inmiddels recht hebben op ruim 6800 euro aan dwangsommen en proceskosten. Hier toont de gemeente zich echter niet alleen een slechte verliezer maar ook een slechte betaler. Tot nu toe heeft de gemeente na diverse aanmaningen slechts 800 euro betaald. Zo wordt al vanaf april nog steeds gewacht op de 3000 euro aan proceskosten waar de Raad van State de gemeente toe heeft veroordeeld.


30 juni 2015

Winnaars fotowedstrijd architectuurdag zijn bekend.

Een deskundige jury bestaande uit Peter Wijnands, beroepsfotograaf; Maartje van Berkel, beroepsfotograaf en Joof Oosterbaan, kunstgaleriehouder heeft de winnaars van de fotowedstrijd uitgekozen. Allen hebben een geldprijs van €50,- (zegge: vijftig euro) gewonnen.

Mat Dieteren-Winnaar Interieur
Fotograaf Mat Dieteren, Winnaar Interieur

 

Monique Ingenhütt-Winnaar Exterieur
Fotograaf Monique Ingenhütt, Winnaar Exterieur

 

Timmy de Groot-Winnaar Selfie
Fotograaf, Timmy de Groot, Winnaar Selfie

16 juni 2015

Rechtbank doet uitspraak inzake het verduisteren van het archief en de financiële administratie door H.T. te R.

Rechtbank

Vanmiddag heeft de politierechter uitspraak gedaan in de procedure van de stichting tegen de voormalige voorzitter H.T. te R. Hoewel H.T. volgens de rechter een strafbare dader is werd hij ontslagen van rechtsvervolging. Ontslag van rechtsvervolging betekent in het strafrecht dat een verdachte niet veroordeeld kan worden, hoewel het ten laste gelegde strafbare feit wél wettelijk en overtuigend bewezen is. Dit is dus iets anders dan vrijspraak, waarbij het ten laste gelegde feit niet bewezen is. H.T. liet weten niet in hoger beroep te zullen gaan tegen het vonnis. Het bestuur beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen. Een uitvoerig verslag van het verloop van de zitting  is te lezen op >>>>Dichtbij.nl.<<<<<


15 juni 2015

Programma Architectuurdag Roermond 2015 bekend!

Architectuurdag

Zoals je wellicht al hebt vernomen, vindt aanstaande zaterdag 20 juni de eerste Architectuurdag Roermond plaats. Rondom het thema herbestemming worden tussen 11:00 en 18:00 uur talloze activiteiten georganiseerd waaronder leuke rondleidingen, interessante presentaties, een prikkelende discussie en een heuse architectuurmarkt. Ook kan je die dag met de fotowedstrijd meedingen naar mooie prijzen. Meer informatie kunt u vinden op www.architectuurdag.nl. Vanaf nu staat hier ook een folder met een compleet overzicht van alle activiteiten en tijden als download klaar! Tot zaterdag!


3 juni 2015

Stadskantoor verrijst op infozuilen

Op 1 mei jongleden publiceerde het college een raadsinformatiebrief waarin aangegeven werd dat de bewegwijzering naar het stadskantoor geïnventariseerd en waar nodig verbeterd zou worden. Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat op de in het voetgangersgebied geplaatste informatiezuilen het stadskantoor ontbrak. Hierover plaatsten wij op 3 mei jl. een bericht op deze site. Momenteel wordt de volgende serie zuilen geplaatst. Nu echter met stadskantoor.

zonder stadskantoor
Zonder stadskantoor
Infopaneel met Stadskantoor
Met stadskantoor

 


1 juni 2015

Het juninummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Cover Ruimtelijk Juni 2015

Het 2e nummer van 2015 is verzonden naar de drukker. Met de verspreiding zal naar verwachting in het weekend van 6 juni gestart worden. In dit nummer o.a. aandacht voor:

     • De middeleeuwse stadsvorming in Midden – Limburg.
     • Station Swalmen.
     • Bouwplannen uit de ijskast.
     • Architectuurdag 2015.
     • Het plein dat maar geen plein wil worden.

Berichten en meer…


Architectuurdag Roermond 2015

LogoArchitectuurdagRuimtelijkPoster Architectuurdag Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Architectuur wordt op zaterdag 20 juni in Roermond de eerste Architectuurdag georganiseerd. Het evenement dat wordt gedragen door vele enthousiaste vrijwilligers, heeft als doel om architectuur op een boeiende, prikkelende en vooral leuke manier onder de aandacht van het publiek te brengen. De eerste editie van de Architectuurdag heeft als thema “herbestemming” en leidt de bezoeker langs vijf binnen dit genre zeer actuele locaties die normaal gesproken niet of slechts deels publiek toegankelijk zijn. Alhier wordt men door architecten, eigenaren en gebruikers op boeiende presentaties en rondleidingen getrakteerd. Hebt u dus altijd al eens binnen willen kijken bij het Wonen Limburg Huis, het Cuypershuis en het Arresthuis of bent u misschien benieuwd naar de toekomst van de Veldstraat en Rura Nova, grijp dan nu uw kans en kom zaterdag 20 juni 2015 naar de Architectuurdag in Roermond. Deelname is gratis! 20 mei 2015. Kijk >>>>hier<<<< voor meer informatie.


Aangifte tegen ex-voorzitter i.v.m. het niet teruggeven van het archief en de financiële administratie.

rechter

In verband met het niet teruggeven van ons archief, bestaande uit 22 klappers en de financiële administratie, heeft het bestuur aangifte van verduistering gedaan tegen ex-voorzitter H.T. .

Aangezien de procedure nog niet afgerond is en de brede aandacht in de pers volgt pas nadere informatie na de zitting. Deze vindt plaats op 16 juni a.s. om 12.20 uur bij de politierechter te Roermond.


3 mei 2015

Nieuwe infozuilen zonder stadskantoor in voetgangersgebied.

Paneel voetgangers 3 paneel voetgangers 2

Op diverse plaatsen in de stad zijn onlangs op verzoek van de ondernemers grote informatiezuilen geplaatst.

In totaal zullen er 25 geplaatst worden. De zuilen worden bekostigd door een bijdrage van de BIZ Binnenstad, het mobiliteitsfonds, Gemeente Roermond, Citymanagement Roermond en Europese subsidie. Volgens informatie van BIZ binnenstad is deze vorm van bewegwijzering bijzonder omdat het zogenaamde “heads up” kaarten zijn.  In plaats van de standaard noord-zuid oriëntatie zijn de plattegronden geplaatst in de kijkrichting .

Paneel voetgangers 1

Op de plattegronden zijn zowel het Kazerneplein als het Designer Outlet en Yumble duidelijk aangegeven. Het stadskantoor ontbreekt daarentegen. Ons inziens zou een verwijzing naar het stadskantoor zeker niet misstaan. Wellicht kan het college deze zuilen nog meenemen in de inventarisatie van de bewegwijzering naar het stadskantoor.


1 mei 2015

College neemt besluit over bereikbaarheid stadskantoor.

stadskantoor

Blijkens een vandaag gepubliceerde concept- raadsinformatiebrief heeft het college een besluit genomen over de bereikbaarheid van het stadskantoor. Kort samengevat komt dit besluit op het volgende neer:

   • De ANWB-bewegwijzering voor fietsers wordt geïnventariseerd en waar nodig worden verbeteringen aangebracht.
   • De verkeerssituatie voor fietsers nabij de T-splitsing Buitenop/Arlo blijft voorlopig ongewijzigd. Een eventuele verbetering van de situatie wordt, over ‘n paar jaar meegenomen in de werkzaamheden in het kader van de N280.
   • Er wordt geen extra inloopbalie geopend voor spoedeisende zaken.

Ruimte vindt het positief dat de bewegwijzering die als een van de pijnpunten in de enquête naar voren werd gebracht en in eerste instantie door het College werd weggewuifd, nu aandacht krijgt. De verkeersveiligheid voor de fietsers daarentegen wordt op de lange baan geschoven en aan de bereikbaarheid voor mindervaliden wordt in het geheel geen aandacht geschonken. Gezien de aandacht die aan dit onderwerp besteed werd door alle politieke geledingen kan het resultaat niet anders omschreven worden als zeer mager. Wilt u de raadsinformatiebrief helemaal lezen dan kan dat >>>>hier<<<<.


10 april 2015

Manege zonder paarden nu ook zonder omgevingsvergunning .

Roermond-Thuserhof_verkleind

Op 10 september 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor de manege vernietigd.  In deze uitspraak was al aangegeven dat de rechtsgevolgen van de bestemmingswijziging niet in stand konden blijven. De voor de bouw verleende omgevingsvergunning is een rechtsgevolg van het bestemmingsplan en zou o.i. dus ook niet in stand kunnen blijven. De gemeente deelde deze mening niet en deed daarvoor een beroep op de z.g.n. Tegelen jurisprudentie.  Volgens deze jurisprudentie kan een omgevingsvergunning gehandhaafd blijven als deze op basis van een naderhand vernietigd bestemmingsplan verleend is.  Op 8 april jl. heeft de Raad van State echter uitgesproken dat deze aanname niet juist is. Tegen een uitspraak van de raad van state is geen hoger beroep mogelijk. Hiermee staan dus nu onomstotelijk vast dat de Tegelen jurisprudentie niet van toepassing is en de omgevingsvergunning niet in stand kan blijven.

De uitspraak is >>>>hier<<<<< na te lezen.

Ondanks de recente uitspraak blijft de gemeente, bij monde van wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD), op het standpunt staan dat de omgevingsvergunning niet vernietigd is. De uitspraak zou volgens haar interpretatie enkel betrekking hebben op de afwijzing van het bezwaar dat de omwonenden hadden tegen deze vergunning. Als deze wonderlijke redenatie door het college gevolgd wordt zal een nieuw besluit genomen moeten worden met inachtneming van de recente uitspraak van de Raad van State. De conclusie zal dan moeten zijn dat het bezwaar van de omwonenden gegrond is en dat  de bouwvergunning vernietigd moet worden.

De gemeente Roermond is tevens veroordeeld om alle kosten (ca. € 3000,–) die de omwonenden tot nu toe gemaakt hebben te vergoeden.


24 maart 2015

Commissie Bestuur en Middelen behandelt de enquête over de bereikbaarheid van het stadskantoor

leon CoenenDe KunderBig bennieChrit achten

Op 23 maart jl. werd onze enquête over de bereikbaarheid van de stadswinkel behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. In de commissievergadering bleek dat nagenoeg alle partijen van mening waren dat de bereikbaarheid voor met name fietsers, voetgangers en minder validen te wensen overlaat. Ook de onveilige situatie voor fietsers op de T-splitsing Buitenop – Maashaven – Looskade werd onderschreven. Dat is opvallend omdat het College van B en W eerder liet weten zich niet te herkennen in de uitkomsten van de Ruimte-enquête.

Jammer genoeg werd er niet ingegaan op de duidelijke voorkeur van de respondenten voor de oude locatie in het stadhuis aan de Markt.

Ruimte vindt het positief dat enkele pijnpunten die door deelnemers aan de enquête naar voren werden gebracht en in eerste instantie door het College werden weggewuifd, door de commissie wel serieus werden genomen, en reden zijn voor verder onderzoek. Uiteindelijk is besloten dat alle gestelde vragen door het college schriftelijk beantwoord worden en nadien voor zover noodzakelijk nogmaals behandeld worden in de eerstkomende Commissie Ruimte.

Overigens merkten enkele raadsleden merkten op dat onze enquête niet representatief was omdat deze enkel gericht was aan onze achterban. Inderdaad hebben we op de eerste plaats via onze eigen kanalen (ons tijdschrift Ruimtelijk, onze website, nieuwsbrief en Facebook-pagina) geattendeerd op de enquête. Daarnaast is er echter ook aandacht aan besteed door Dagblad de Limburger, nieuwssites als 1L, Roermond.Dichtbij en andere internetfora.

Wilt u de vergadering nogmaals bekijken dan kan dat >>>>hier<<<<, onder agendapunt 9.


8 maart 2015

Het maartnummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Cover Ruimtelijk 20_1

Het 1e nummer van 2015 is klaar voor verzending naar de drukker. Met de verspreiding zal naar verwachting in het weekend van 14 maart gestart worden. In dit nummer o.a. aandacht voor:

     • Verbannen naar het depot.
     • Kunstvlucht uit Roermond.
     • Tankgrachten en mijnenvelden in en om Roermond.
     • Zwanenzang van Sint-Ludwig.
     • 350 jaar geleden brandde Roermond af.

Berichten en meer…


8 maart 2015

Stadsbestuur herkent zich niet in enquête Ruimte.

stadskantoor 1

Het Roermondse college van B en W herkent zich niet in de uitkomsten van de enquête die Stichting Ruimte eind vorig jaar hield over de bereikbaarheid van het stadskantoor. Van de deelnemers aan de Ruimte-enquête vond een ruime meerderheid van 76,8 procent dat de bereikbaarheid niet is verbeterd. Juist een veronderstelde verbetering van de bereikbaarheid was twee jaar geleden voor de gemeente de aanleiding om de oude stadswinkel aan de Markt vaarwel te zeggen. Uit de enquête van Ruimte bleek echter dat veel Roermondenaren de nieuwe lokatie geen verbetering vinden. Met name veel fietsers beoordeelden de bereikbaarheid en verkeerssituatie zelfs als een achteruitgang. Over deze enquête werden vragen gesteld door Groen Links raadsleden Jos de Kunder en Max Tollenaar. Bij de beantwoording daarvan beroept het College zich op eigen onderzoek, waaruit blijkt dat een meerderheid vindt dat de stadswinkel prima bereikbaar is. De insteek van de Ruimte-enquête was echter een andere: in 2012 werd een investering van 14 miljoen beargumenteerd met een betere bereikbaarheid. De centrale vraag in de Ruimte-enquête was of deze situatie inderdaad is verbeterd. Dat wordt door de meeste bezoekers van het Stadskantoor ernstig betwijfeld, velen beschouwen de 14 miljoen als het verkwanselen van gemeenschapsgeld.

Verschillende deelnemers aan de Ruimte-enquête wezen ook op een gevaarlijke verkeerssituatie aan de Maashaven, met name voor fietsers die terug willen keren naar het stadscentrum. Fietsers die hier willen oversteken, moeten letten op achteropkomend verkeer, tegemoetkomend verkeer, automobilisten (vaak de weg zoekend) die vanaf de afrit Wilhelminasingel afbuigen richting het DOC, plus fietsers en brommers die uit het fietstunneltje komend af willen slaan in de richting van de Maasbrug.

De gemeente veegt de vloer aan met deze kritiek. “De verkeerssituatie is correct aangegeven (…) het uitzicht op de fietsers en voetgangers is goed.” Een technische en bureaucratische benadering, die volgens ons niet per se iets zegt over de veiligheid. Ook merkwaardig is dat de Gemeente er op blijft hameren dat de afstand tussen de bushalte en de ingang van de stadswinkel slechts 50 meter bedraagt. Volgens onze opmetingen zijn dat er ongeveer 150.

Op 23 maart wordt het onderwerp op initiatief van Leon Coenen (Stadspartij) ook behandeld in de Commissie Bestuur en Middelen. Daarna wordt het mogelijk nog in de Raad besproken. De beantwoording van de vragen van De Kunder en Tollenaar is na te lezen op: http://roermond.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=40859 onder punt 9.

Reageren kunt u op ons weblog.


11 februari 2015

Gemeente in hoger beroep tegen uitspraken inzake aanbesteding Alfonsusschool.

Alfonsusschool_voorgevel_5314

De gemeente Roermond gaat in hoger beroep tegen twee uitspraken van de rechtbank inzake de aanbesteding van de verbouwing van de Alfonssusschool.  Door deze procedures zal de oplevering  met ca. een jaar vertraagd worden. Dat betekent dat het schoolgebouw aan het Lief-Vrouwenveld een jaar langer dan gepland in gebruik blijft. In september haalde de rechtbank een streep door de gunning van de bouw aan Louis Schepers en bepaalde dat aannemersbedrijf Betsema de gunning moest krijgen. Ook verbood de rechtbank de gunning van de installatietechnische werkzaamheden aan elektrotechnisch bedrijf Nikkelen uit Groesbeek.. De installatietechniek moet van de rechtbank naar het Arnhemse bedrijf Instaan gaan. De gemeente is tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Bosch. Eind februari 2015 wordt een uitspraak verwacht ten aanzien van de installatietechnische werkzaamheden. Eind maart wordt een uitspraak verwacht ten aanzien van de bouwkundige werkzaamheden. >>>>Meer lezen<<<<<.


10 februari 2015

Gesloopte boerderij Wolfhagen vereeuwigd in 3D

Laserscan boerderij Wolfhagen

Boerderij Wolfhagen in Merum werd in 2014 gesloopt vanwege de nieuwbouw van een aantal woningen. Om ervoor te zorgen dat dit bijzonder stukje Limburgs cultureel erfgoed niet voorgoed verloren zou gaan – ook al betreft het dan geen officieel monument – is de boerderij op eigen initiatief van Constructiebureau H. Hagenaars uit Roermond door middel van 3D laserscanning geheel digitaal in beeld gebracht. In samenwerking met een architectenbureau is vervolgens een presentatietekening gemaakt, waardoor de boerderij nu voor altijd digitaal is vastgelegd. Over boerderij Wolfhagen verschenen in de afgelopen twee jaar verscheidene berichten op deze website. Stichting Ruimte wilde het pand, dat stamt uit 1764, laten behouden vanwege zijn karakteristieke kenmerken. Het betrof een van de laatst overgebleven boerderijen in de omgeving van Merum en Herten uit die tijd en vormde daarmee een laatste verwijzing naar het agrarische verleden in de omgeving. De boerderij was vooral bijzonder vanwege de kapconstructie; typerend voor de tijd waarin deze werd gebouwd. Door middel van een cultuurhistorische analyse op initiatief van de stichting werd getracht de boerderij op de lijst van gemeentelijke monumenten te krijgen, om zodoende de sloop van het pand te voorkomen. Deze poging had niet het gewenste resultaat en de boerderij werd alsnog gesloopt. Hoewel de sloop niet kon worden voorkomen, blijft de boerderij door de inzet van 3D laserscanning van Constructiebureau H. Hagenaars in elk geval gelukkig virtueel voor altijd bewaard – en wordt daarmee een stukje historie behouden. In theorie kan de boerderij door middel van de vastgelegde data ooit zelfs in zijn geheel weer worden nagebouwd. Wie weet wat de toekomst brengt… Constructiebureau H. Hagenaars voert met grote regelmaat 3D scanprojecten uit op basis van laserscanning om cultureel erfgoed en bijzondere gebouwen in beeld te brengen én digitaal vast te leggen voor de toekomst. Meer informatie over projecten op dit gebied, inclusief het scanproject van boerderij Wolfhagen, vindt u op de website van Constructiebureau H. Hagenaars (www.hagenaars.nl).


10 februari 2015

Waarom zou je in Roermond nog een vergunning aanvragen?

Roermond-Thuserhof_verkleind

Afgelopen week heeft de manege  op Thuserhof (Ponyhof Femke) in Roermond voor de 10e keer zonder vergunning een werk uitgevoerd. Dit keer ging het om de aanleg van een leiding tussen de openbare weg en de rijhal. Ook dit keer kwam de gemeente pas kijken toen het werk klaar was. De eerdere overtredingen varieerden van het storten van de fundering, het verhuren van de hal aan een hondenschool en het  bouwen in strijd met de vergunning. In geen van de gevallen heeft de gemeente opgetreden. In plaats daarvan werd niets gedaan omdat het werk toch al klaar was of is achteraf de zaak juridisch kloppend gemaakt. Sinds 2011 hebben een aantal omwonenden geprobeerd de rijhal tegen te houden. Zij vinden dat de hal door zijn grootte,  zijn uiterlijk en de overlast niet past in dit kleine buurtschap. De manier waarop de gemeente zich tot nu toe heeft opgesteld heeft er voor gezorgd dat er nu een rijhal staat terwijl het bestemmingsplan is vernietigd. Al die tijd heeft de gemeente niet met de bewoners  willen overleggen. Pas afgelopen december heeft er voor het eerst een goed gesprek plaatsgevonden met burgemeester Cammaert en wethouder Fick. In dat overleg gaf de wethouder drie keer aan dat containers waarin paarden worden gestald zouden verdwijnen. Voor de bewoners was dit goed nieuws omdat de paarden, vooral in de vroege ochtend, door hun gestamp om de metalen bodem veel geluidsoverlast veroorzaken. Toen een maand later de belofte niet was uitgevoerd bleek dat de gemeente haar huiswerk niet af had. Het was nog niet duidelijk of ze kon handhaven tegen de containers. Voor de bewoners is het vertrouwen in de gemeente tot een dieptepunt gedaald. Hun hoop is nu gericht op de Raad van State. Op 18 maart wordt het hoger beroep behandeld tegen de omgevingsvergunning voor de rijhal. Bij die vergunning is het nodige misgegaan. Zo zijn verkeerde tekeningen door de commissie Beeldkwaliteit beoordeeld, is er veel onduidelijkheid over archeologisch onderzoek en is er geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een das.


9 februari 2015

Gemeente weer in de fout bij aanbesteding Synergieschool

Voorgevel Alfonsus met skyboxen

Opnieuw heeft de rechter de gemeente Roermond een tik op de vingers gegeven vanwege het gunnen van de verbouwing van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg aan een Roermondse aannemer. De gunning aan deze aannemer is onterecht. Aannemer Betsema uit Balk mag de school gaan verbouwen, want hij heeft de aanbesteding gewonnen.  De letterlijke uitspraak is >>>>hier<<<< na te lezen. Opvallend is dat de uitspraak dateert van 25 september 2014 maar pas op 6 februari 2015 werd gepubliceerd.


7 januari 2015

Groenlinks stelt vragen over de bereikbaarheid van het stadskantoor.

stadskantoor

De uitslag van onze enquête heeft de nodige aandacht gekregen in de pers. Zowel op Dichtbij.nl als op 1L.nl werd hieraan aandacht besteed. Nog dagelijks krijgen wij reacties over dit onderwerp. Deze variéren van nieuwjaarskaarten met de tekst “Het stadskantoor moet terug naar de Markt” tot vragen om hulp van mindervaliden bij het vervoer naar deze locatie. Dergelijke vragen bereiken blijkbaar ook Groenlinks. Zij stelden dan ook vragen aan het college over dit onderwerp. Jammer genoeg hebben deze uitsluitend betrekking op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en niet op het nut en de kosten van deze verplaatsing. U kunt de vragen >>>>hier<<<< inzien. De overige partijen reageerden tot vandaag nog niet op onze enquête.


januari 2015

De definitieve resultaten van de enquête over de bereikbaarheid van het Stadskantoor zijn bekend.

enquete

In de afgelopen 3 weken hebben wij uw mening gevraagd over de bereikbaarheid van het stadskantoor. Vanaf heden 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om te reageren. De definitieve resultaten zijn onderstaand weergegeven.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, te voet?

Goed  27,7 % Matig    36,9 % Slecht    32,0 % Geen mening    3,4 %

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, per fiets?

Goed   17,1 %

Matig    23,4 %

Slecht    51,2 %

Geen mening   8,3 %

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein, met de auto?

Goed  22,9 %

Matig    23,9 %

Slecht    40,3 %

Geen mening   12,9 %

Vindt u dat de bereikbaarheid verbeterd is in vergelijking met de oude locaties in het stadhuis en aan de Looskade?

Ja   14,8 %

Nee   76,8 %

Gelijk  7,4 %

Geen mening    1,0 %

Bij het besluit om te verhuizen is aangenomen dat in de oude stadswinkel in het stadhuis een hoogwaardige retailfunctie (b.v. een meubeltoonzaal o.i.d.) moest komen. Vindt u het oude stadhuis een logische en geschikte locatie voor een hoogwaardige retailfunctie?

Ja    15,0 %

Nee   75,2 %

Geen mening   1,0 %

Welke locatie heeft uw voorkeur, de oude locatie op de markt en aan de Looskade of de nieuwe locatie op het Kazernevoorplein?

De oude locatie 80,6 %

De nieuwe locatie 16,0 %

Geen mening  3,4  %

De enquête levert ook een groot aantal opmerkelijke reacties op. Deze kunt u >>>>hier<<<< nalezen.

U kunt reageren op de uitslag op >>>ons weblog<<<<.

Blog Kleiner


9 december 2014

Enquête over bereikbaarheid Stadskantoor

stadskantoor

Medio 2012 kocht de gemeente Roermond het nieuwe stadskantoor aan voor een bedrag van 14 miljoen euro. Na een korte verbouwing werd het stadskantoor dat voorheen gevestigd was op twee locaties t.w. het Aureool (Looskade) en het stadhuis, verhuisd naar het Kazernevoorplein. Het resultaat van deze verhuizing is dat zowel de oude stadswinkel als het Aureool op dit moment leeg liggen.

Belangrijke argumenten voor deze verhuizing waren destijds de betere bereikbaarheid en economische aspecten. De economische overwegingen zijn op dit moment onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. Met betrekking tot het andere argument leek ons dat nu, twee jaar na de verhuizing, het moment is aangebroken om te peilen hoe de inwoners van Roermond oordelen over de bereikbaarheid. Graag zouden wij dan ook uw mening daarover vernemen. 

Bij de ondertekening wordt gevraagd naar uw naam en e-mailadres. De bedoeling daarvan is alleen om te kunnen zien of iemand de enquête meerdere keren invult, omdat dit het resultaat zou kunnen beïnvloeden.


23 december 2014

Wonen boven winkels: wat vindt de gemeente ervan?

zeeman Ruimte maakt zich zorgen over de leegstaande etages boven winkelpanden in de binnenstad. Vaak zijn dit monumentale panden, die door langdurige leegstand dreigen te verkrotten. Het probleem speelt natuurlijk in heel Nederland. In veel steden zijn daarom initiatieven genomen om het wonen boven winkels te stimuleren. Met name in Deventer en Maastricht is een redelijk succesvolle formule ontwikkeld waarbij de gemeente participeert in een NV die de etages opkoopt, opknapt en vervolgens verhuurt. In het decembernummer van Ruimtelijk publiceerden wij over dit onderwerp een uitgebreid artikel. De vakwethouder Angely Waayen reageerde op dit artikel. Haar reactie kunt u >>>> hier<<<< integraal nalezen.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

  2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van ons bestuur en de redactie zijn wij op zoek naar:

- adviseurs

- vormgevers

- bestuursleden

- redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


webshop

In onze webshop kunt U zich aanmelden als donateur,  een verzamel-CD met 16 jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer uit september 1996 tm 2012, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.


Hit Counter provided by orange county divorce attorney