Home


Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail: info@stichtingruimteroermond.nl
KvK nr. 41068537

7 november 2014

Pand maasnielNaast dit pand ligt aan de Dominicushof de bovenbouw van basisschool “Neel”.
Voorheen was hier de basisschool “De Schakel”ondergebracht.
Basisschool “De Schakel” is met de “Laurentiusschool” gefuseerd tot basisschool “Neel”.
Het pand aan de Dominicushof is te klein om er de boven- en de benedenbouw in onder te brengen.
Daarom wil de gemeente het pand waarin de bovenbouw van de basisschool “Neel” nu is ondergebracht uitbreiden door er rechts richting Kerkeveldlaan een stuk aan te zetten.

Voor ons is niet duidelijk waarom de gemeente Roermond dit pand niet koopt en de uitbreiding van de school in dit voormalige klooster realiseert.

 


27 oktober 2014

Laagdrempelige horeca of niet?

StuyEnkele jaren geleden heeft het toenmalige college laten nagaan hoeveel fritures e.d. Roermond telt. Het waren er in totaal 56 en zelfs voor de (toenmalige) VVD was dat aan de hoge kant. Er zou dan ook paal er perk worden gesteld aan deze laagdrempelige horeca.

Onze verbazing was dan ook groot toen er onlangs door de firma Stuy op het adres Steenweg 2 een verkooppunt voor ijs, wafels en een voor ons onduidelijk Spaans gerecht werd geopend. Tot voor kort vormde Steenweg 2 te toegang tot de damesmode-zaak van Thomassen op de eerste verdieping. Die zaak is inmiddels verdwenen en er zijn plannen om de eerste verdieping te verbouwen tot een appartement. Wonen boven winkels dus en daar houden we al jarenlang een pleidooi voor.

Onze veronderstelling was dat voor de vestiging van de firma Stuy de bestemming van het pand was veranderd van detailhandel in horeca. Dat zou dan niet passen in het beleid dat destijds is afgesproken. Uit navraag bij het College is ons echter gebleken dat de bestemming van het pand helemaal niet is gewijzigd, maar dat de verkoop van wafels in de ogen van de gemeente onder detailhandel valt en niet onder horeca. Daarvoor worden twee argumenten aangedragen. Op de eerste plaats omdat er géén gelegenheid wordt geboden om al die lekkernijen die te koop worden aangeboden ter plaatse te consumeren, dat geschiedt hier namelijk op de openbare weg. Maar er is nog een argument. Het deeg voor de wafels wordt ter plaatse gemaakt en die productie is qua aard en omvang ondergeschikt aan de verkoop van wafels. Het bereiden van deeg kan in de ogen van de juristen niet worden gezien als een afzonderlijke bedrijfsmatige activiteit die op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan. De productie van deeg is namelijk niet de hoofdactiviteit want dat is de verkoop van wafels. De juristen vergelijken deze activiteit met de bakker en de slager die ook gevestigd zijn in een deel van de stad met als bestemming detailhandel. De productie die daar geschiedt zou ook qua aard en omvang ondergeschikt zijn aan de detailhandel die er plaats vindt.

Blijft natuurlijk de vraag waar de automatiek van Ratelband en de friteszaak naast Claudia Sträter aan de Varkensmarkt onder vallen.


23 oktober 2014

Vlotter en veiliger naar het station!

Plaatje stadstraverseHet is niet de eerste keer dat Bas Pennings de trom roert op verkeersgebied in en rondom de binnenstad van Roermond. Zijn voorstel om met een traverse het station toegankelijk te maken vanaf de achterkant (oostzijde) kan hopelijk rekenen op veel instemming. Niet alleen autogebruikers profiteren hiervan ook voetgangers en fietsers. En het milieu!

wist u dat…

 •  Roermond de enige grote stad is waar het station maar aan één zijde een ingang heeft en
 • de meeste inwoners achter het station wonen en het voor hen dus lastiger te bereiken is,
 • deze toestand verslechterd is door de invoering van eenrichtingsverkeer op de Singelring,
 • de veiligheid voor voetgangers en fietsers nog aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden,
 • de prijs van een taxiritje van het station naar Roermond Zuid/Oost flink lager zou kunnen.

Als dat u intrigeert lees dan hier verder >>>>


20 september 2014

College informeert de raad over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de “manege zonder paarden”.

Roermond-Thuserhof_verkleindMet haar raadsinformatiebrief van 11 september jl. informeert het college van B&W de gemeenteraad over de gevolgen van de vernietiging van het bestemmingsplan Thuserhof. Dit bestemmingsplan was vastgesteld om de realisatie van een manege mogelijk te maken en diende als basis voor de verleende omgevingsvergunning. Met haar uitspraak van 10 september jl. heeft de Raad van State de bezwaarmakers tegen de wijziging van bestemmingsplan in het gelijk gesteld. Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan is vernietigd.

Volgens de interpretatie van het college heeft de vernietiging van het besluit in het geheel geen gevolgen voor de manege. Daarbij verwijst de raad naar de z.g.n. “Tegelen jurisprudentie”.
In de betreffende uitspraak is vastgelegd dat een onherroepelijke bouwvergunning in stand blijft als het onderliggende bestemmingsplan vernietigd wordt. Deze uitspraak dateert echter van 1999 en er is sindsdien het nodige gewijzigd in de wetgeving, zo werd de bouwvergunning b.v. vervangen door een omgevingsvergunning.
Opvallend in de interpretatie van het college is vooral het feit dat er geen woord gerept wordt over het feit dat de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is en een belangrijke zin in de uitspraak van de Raad van State. Deze bepaalde namelijk ook dat de rechtsgevolgen van het besluit van het college niet in stand kunnen blijven. Daarbij valt ook nu weer op dat B&W er alles aan doen om de initiatiefneemster voor de bouw te steunen. Tot op heden werd nog geen enkel verzoek of bezwaar van de omwonenden gehonoreerd. Wat hier aan ten grondslag ligt blijft een raadsel.


19 september 2014

Septembernummer Ruimtelijk gereed.

voorpagina sept 2014Vanaf komend weekend wordt het septembernummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

 • Tussen dorp en stadsdeel.
 • Maasniel en de Roermondse landhonger.
 • Raken Leeuwen en Asenray straks hun bus kwijt?
 • Het boerendorp Maasniel.
 • Natuurlijk Maasniel.
 • De Galgenberg meer dan een plooi in het landschap.
 • Berichten en meer…

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.

 

 

 


17 september 2014

Kaleidos: een plan om van het Melickerveld een woonwijk te maken.

melickerveldDe actiegroep ‘Behoud Melickerveld’ verzet zich tegen de bouwplannen van de gemeente Roermond om het agrarische natuurgebied Melickerveld vol te bouwen met 468 woningen. De groep kan rekenen op brede steun onder de bevolking.

Ook in politieke kringen groeit de support. Zo heeft de VVD-fractie van de gemeenteraad onlangs vragen gesteld aan het college van B en W. Daaruit blijkt dat de fractie er voorstander van is dit uitbreidingsplan van tafel te halen. Gezien de demografische ontwikkelingen en de problematische huizenmarkt is het beter om te kiezen voor inbreidingsplannen en afbouwen van lopende projecten als Roerdelta en Oolderveste, aldus de VVD-fractie.

Begin september presenteerde de actiegroep zich ten stadhuize aan de lokale politici  tijdens het eerste sprekersplein van het nieuwe seizoen. Ze deed dat met een powerpointpresentatie en met een gloedvol betoog om dit gebied te sparen. Ofschoon de stichting Ruimte verzuimd heeft in juni een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, moge duidelijk zijn dat Ruimte achter de zienswijze van de actiegroep staat. Dat standpunt hebben we alsnog kenbaar gemaakt in onze reactie op het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg).

>>>>>Wilt U de presentatie zien dan kan dat hier.<<<<<


11 september 2014

Eerste vonnis m.b.t. aanbesteding Alfonsusschool is bekend.

Alfonsusschool_voorgevel_5314Op 4 september jl. heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen in een zaak die een van de partijen in de aanbesteding van de Alfonssusschool had aangespannen tegen de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Het betreffende bedrijf had ingeschreven voor de realisatie van de installatietechnische werkzaamheden.

De gemeente stelt bij deze aanbesteding de eis dat een bepaald percentage van de aanneemsom besteed moet worden aan zgn. social return. Met social return wordt beoogd de arbeidsdeelname van werkzoekenden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Volgens de door de gemeente gehanteerde regels diende dit percentage 0 – 5% te bedragen. De betreffende aannemer had op het inschrijfformulier echter geen percentage maar een bedrag genoemd. Door deze omissie scoorde de aannemer 0 punten op dit aspect. De rechtbank is echter van mening dat een dergelijke fout met een eenvoudig rekensommetje verholpen had kunnen worden. Bij toepassing van dit rekensommetje zou de inschrijving 75 punten in plaats van 0 punten scoren op dit aspect. De betreffende aannemer verhuist daarmee van plaats 3 of 4 naar de eerste plaats in de rangorde.  Conform de uitspraak wordt de gemeente nu verboden de opdracht te gunnen aan een andere partij dan de betreffende aannemer.

U kunt >>>>de uitspraak<<<<  hier inzien.


10 september 2014

Raad van State vernietigt bestemmingsplan t.b.v. de “Manege zonder paarden”.

Roermond-Thuserhof_verkleindMet haar uitspraak van 10 september heeft de Raad van State de bezwaarmakers tegen de wijziging van bestemmingsplan in het gelijk gesteld.
Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan is vernietigd.

In een eerdere tussenuitspraak, van 15 januari, had deze de raad opgedragen om aan te tonen dat het niet kunnen stallen van paarden niet van invloed is op de volwaardigheid van het bedrijf.  De raad heeft hierop gereageerd door te stellen dat er nieuw beleid is vastgesteld waarin de volwaardigheid van een bedrijf geen toetsingscriterium meer is. De Raad van State deelt deze mening echter niet aangezien de vestiging getoetst moet worden aan het zgn. LKM (Limburgs kwaliteitsmenu). Het Limburgs Kwaliteitsmenu stelt regels voor het bouwen in het buitengebied in Limburg. Hierin is uitdrukkelijk bepaald dat die toetsing wel moet plaatsvinden.
Interessant is verder dat ook de rechtsgevolgen van het besluit van het college niet in stand blijven. Daardoor vervalt tevens de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning).  Er is dus nu sprake van een manege zonder paarden welke gebouwd is in strijd met het bestemmingsplan, zonder omgevingsvergunning.

De bezwaarmakers zijn dan ook voornemens het college z.s.m. te verzoeken om tot handhaving over te gaan. Het zal ons benieuwen op welke manier het nieuwe college hierop zal reageren.

De volledige uitspraak kunt U >>> hier<<<<  inzien.


4 juli 2014

Gemeente gedagvaard i.v.m. aanbesteding Alfonsusschool

Alfonsusschool_voorgevel_5314In het aanbestedingsproces worden de aanbiedingen van de leveranciers beoordeeld in hoeverre ze in het aanbod voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daar wordt ook Social Return bij meegewogen. Social Return is een regeling die bedoeld is voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap.
Naar nu blijkt hebben een drietal aannemers de gemeente gedagvaard omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop hun bijdrage aan dit aspect gewaardeerd is bij de beoordeling van hun offerte.


28 juni 2014

Ruimte dient zienswijze in tegen het POL2014, het provinciaal omgevingsplan Limburg.

POL 2014 kleinOp 6 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp POL2014, met bijbehorend Plan- MER, de ontwerp omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma vastgesteld.

Het POL bevat de provinciale visie op het toekomstige beleid t.a.v. onder andere ruimtelijke ordening, milieu, en waterhuishouding. Volgens Ruimte zou de provincie o.a. meer in het werk moeten stellen om hoger onderwijs naar Roermond te halen. Daarbij zou de focus moeten liggen op HBO-onderwijs dat aansluit bij de herwaardering van ambachten en het tekort in de technische sector.

Een digitale versie van het plan kan hier ingezien worden. Onze zienswijze kan ingezien worden op ons weblog, daar kunt u eventueel ook reageren.


10 juni 2014

Juninummer Ruimtelijk gereed.

Voorblad Ruimtelijk 19-2Op dit moment wordt het juninummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

- De groeiende leegstand van monumentale gebouwen,
- De nieuwe man op monumenten,
- DOC, Een globaal bedrijf met lokale binding,
- Een barbaarse afbraak,
- De manege zonder paarden (deel 2),
- Liet hertog Karel de grafbeelden in de Munsterkerk restaureren?
- en nog veel meer.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.


2 juni 2014

Studie factory Outlet Centers

DOC-FotoStadsgeograaf Chris Frencken uit Roermond studeerde in 2012 af aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Onderwerp van zijn masterscriptie was het verschijnsel van de Factory Outlet Centers.

In het juninummer van Ruimtelijk schreef Chris een artikel over deze zogenoemde FOC’s. Hij vergelijkt het Roermondse Design Outlet Centers onder meer met soortgelijke concepten, elders in Nederland en Vlaanderen. Door zijn ligging in de nabijheid van het stadcentrum blijkt het Roermondse Design Outlet Center toch een beetje een vreemde eend in de bijt.

Voor dit verhaal zul je echt Ruimtelijk moeten lezen. De masterscriptie is echter >>>hier<<< te downloaden.


26 mei 2014

Technische onderzoek bruggetje Klein Hellegat volgende week gereed.

De Stichting Ruimte heeft -samen met de stichting Roerdelta Open- de nodige juridische procedures gevoerd om te voorkomen dat de gemeente Roermond dit bruggetje zou slopen. In de ogen van de gemeente had het bruggetje een opstuwend effect op het water dat van de waterkrachtcentrale terug naar de Roer stroomt via het Groot Hellegat. De stichting heeft kunnen aantonen dat van een opstuwend effect nauwelijks sprake is, waarmee het argument voor sloop kwam te vervallen.

Hoewel het niet is gelukt om het bruggetje op de lijst van rijksmonumenten geplaatst te krijgen, is het bruggetje inmiddels wel op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst.

Bruggetje klein hellegatIn mei 2013 heeft wethouder IJff toegezegd dat er een technisch onderzoek uitgevoerd zou worden. Daar was echter in november 2013 nog niet veel van terecht gekomen. Niemand wist b.v. iets van de staat van het fundament.

Nu een jaar na het persbericht waarin wij melding maakten van de slechte staat waarin het bruggetje verkeerde, is het technisch onderzoek bijna gereed. Dat betekent echter niet dat er dan met het herstel gestart kan worden. Er volgt nog een heel traject van ambtelijke advisering tot raadsbesluit. Dat dat het bruggetje (of wat daar van over is) niet goed doet, blijkt wel uit de staat waarin het nu verkeert.


9 mei 2014

Ruimte benoemt nieuwe voorzitter.

DennisDennis Janssen (64) is de nieuwe voorzitter van de Stichting Ruimte. Hij werd gisteren gekozen tijdens een vergadering van het voltallige bestuur, de redactie en de adviseurs van de stichting. Hij volgt de vorige maand opgestapte Hein Tilborghs op.

Dennis is geen onbekende in het Roermondse monumentenwereldje. In 1997 was hij met Bert Thomassen, Willem Cartigny en Henriette Jansen-Klaar een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Stichting Ruimte. In 2002 legde hij die functie wegens gezondheidsproblemen neer, maar bleef wel betrokken bij het wel en wee van de stichting. In de afgelopen jaren schreef hij diverse artikelen voor ons blad Ruimtelijk. Daarnaast schreef hij ook regelmatig bijdragen in de jaarboeken van de Heemkunde Vereniging Roerstreek (HVR).

 

 


15 april 2014

Tilborghs voorzitter af.

Hein Foto gesneden

Hein Tilborghs is niet langer voorzitter van Stichting Ruimte. Het bestuur nam dat besluit in haar vergadering van 10 april en Tilborghs meldde vandaag in een persbericht dat hij zelf ontslag heeft genomen.

Tilborghs is vertrokken omdat er binnen het bestuur al geruime tijd onvrede was over zijn functioneren. Met name zijn soms solistische optreden en gebrekkige manier van communiceren bleken een voortdurende bron van onrust.

Wat bij de andere bestuursleden met name in het verkeerde keelgat schoot, was dat hij regelmatig de media zocht met controversiële standpunten.  Zo pleitte hij voor de sloop van het Rijksmonument St.Ludwig  en stuurde hij recentelijk een ingezonden stuk aan Dagblad de Limburger waarin hij het ronselen van stemmen door politieke partijen beoogde te nuanceren.

Zijn opbloeiende liefde voor de partij van oud-wethouder van Rey,  met wie Ruimte jarenlang overhoop lag,  droeg niet bij aan de goede interne relaties en werd ook door veel donateurs niet begrepen.

Toch is onder het voorzitterschap van Tilborghs ook veel bereikt door de Stichting Ruimte.  Zo werd succesvol actie gevoerd voor het behoud van de St.-Alfonsusschool en voor herstel en herplaatsing van Het meisje met de Meeuwen.  Uiteraard was dit niet alleen de verdienste van de oud-voorzitter.

Ruimte is al in gesprek met een nieuwe kandidaat-voorzitter. Ook hebben zich al nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld.

REAGEREN >>>>>


26 maart 2014

In memoriam boerderij Wolfhagen.

Wolfhagen_sloop verkleindVanmorgen in alle vroegte is de gemeente Roermond gestart met de sloop van de historische boerderij Wolfhagen. De boerderij uit 1764 is een van de laatste panden die verwijzen naar het agrarische verleden van Merum.

Ruimte probeerde sloop te vermijden door het pand op de monumentenlijst te krijgen. Dat is dus duidelijk mislukt.

In en na overleg met de gemeente is het exterieur en het interieur van de boerderij op video vastgelegd. Daarnaast zal er op de plaats waar de boerderij heeft gestaan te zijner tijd een bord met foto worden geplaatst waarop is vastgelegd welk monumentaal pand hier tussen 1764 en 2014 heeft gestaan.

In de wet is overigens vastgelegd dat de vleermuizen welke in de boederij hun intrek hebben genomen niet mogen worden gestoord in de periode tussen 15 maart en 15 mei.
REAGEREN>>>>>


16 maart 2014

Maartnummer Ruimtelijk gereed.

Omslag Ruimtelijk 2014_1 verkleindOp dit moment wordt het maartnummer van Ruimtelijk bezorgd bij onze donateurs.

In dit nummer o.a. een stuk over:

- De Alfonsusschool,
- Roermondse aanloopstraten,
- De nieuwe singelring,
- Roermond: let op u saeck!,
- Een vroege Cuypers op de Swalmerstraat,
- Hotel in de Munsterstraat,
- Legaal bouwen in strijd met het bestemmingsplan,
- Wederopbouw stenen,
- Boerderij Wolfhagen in memoriam en nog veel meer.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom, gevestigd op de Neerstraat.
De verkoop via de Plantageboekhandel is gestopt.

 

 


20 februari 2014

Ruimte: geen zienswijze Alfonsusschool

Voorgevel Alfonsus met skyboxenRuimte heeft zijn bezwaren tegen de verbouwingsplannen van de Alfonsusschool laten vallen na een gesprek met onder andere Ben Wolters van Kern Architecten.
Het belangrijkste bezwaar van Ruimte gold de gekleurde boxen die verspreid aan de voorgevel zouden worden aangebracht. Niet alleen omdat die een te grote inbreuk zouden vormen op de monumentale voorgevel, maar ook omdat die het “ensemble” met het Oude Kerkhof aan de overkant van de weg zouden verstoren. De boxen blijven gehandhaafd maar worden een stuk minder kleurig dan aanvankelijk getoond in een zogenoemde Artists Impression. De onder- en bovenkant is bovendien niet van glas. Doel van de skyboxen is de voorbijganger er op te attenderen dat er achter de strenge klassieke gevel een moderne aanbouw schuil gaat.
Wij waren en zijn géén voorstander van dit opleuken, maar kunnen er mee leven omdat de skyboxen minder opvallen dan oorspronkelijk gedacht.

Een tweede bezwaar gold het hek, dat zou worden verwijderd. Daarvan is nu gezegd dat het blijft, al is de kans aanwezig dat het naar achteren moet worden verplaatst om meer parkeerruimte te creëren. Ook is de huidige toegang tot de speelplaats te beperkt voor fietsers. Dit zou kunnen worden ondervangen door één of twee extra poortjes te maken.

Een derde bezwaar gold de sloop van de binnenmuren. Vanwege het gekozen onderwijsconcept kreeg de architect opdracht om interne onderwijsruimtes te creëren van om en nabij de 500 vierkante meter. Dit is gedaan door de bestaande klassikale indeling te doorbreken. Er blijven op de kopse kant van het gebouw wel nog enkele klassikale instructieruimtes over.

Oud-secretaris Lucien Jansen van Ruimte: “We hebben nu detailtekeningen mogen zien en daaruit blijkt dat men daar heel zorgvuldig mee omgaat. In ieder geval zijn er weer gemakkelijk klaslokalen van te maken.”

Om het pand voor het onderwijs te behouden, had Ruimte zich eerder al neergelegd bij de sloop van een groot deel van de achterzijde.

Uit het persbericht van Ruimte: “Wij hebben met genoegen vastgesteld dat tot op detailniveau rekening wordt gehouden met het bestaande monument en zullen dan ook afzien van het indienen van een zienswijze met betrekking tot dit ontwerp.”


14 februari 2014

Boerderij Wolfhagen wordt geen Gemeentelijk Monument.

foto_kap_wolfhagenDat heeft het college van B&W besloten na bestudering van de cultuurhistorische analyse die op initiatief van Ruimte was opgesteld. In een brief aan Ruimte laat het College weten dat de boerderij volgens haar weliswaar “een hoge, maar geen unieke cultuurhistorische waarde” vertegenwoordigt.

Anders gezegd: de boerderij is waardevol, maar om een monumentale status te verwerven moet ze ook uniek zijn in de omgeving. En dat is ze niet.
Uit de brief: “Bovendien wordt in het monumentenbeleid gestreefd naar een staalkaart, waarbij het beste van elke periode wordt beschermd. Van de zogenaamde hof- of carréboerderijen zijn reeds betere voorbeelden beschermd met een monumentale status. In de nabije omgeving betreft dit Merumerbroekweg 2, een rijksmonument van voor 1850.” Wij vinden dat een vreemde redenatie want daar zou je dan uit kunnen concluderen dat we genoeg hebben aan één gotische gevel, één maaslands renaissancegebouw, één jugendstilpand enz..
Zoals bekend was al eerder een sloopvergunning voor de boerderij Wolfhagen afgegeven. Ruimte probeerde sloop te vermijden door het pand op de monumentenlijst te krijgen. Dat is mislukt. We zitten nog te broeden op wat we nu nog zouden kunnen doen. Suggesties zijn welkom.

REAGEREN>>>>


8 februari 2014

Waardestelling Boerderij Wolfhagen is gereed.

Voorblad Waardestelling WolfhagenRuimte ontdekte enige tijd geleden dat er plannen waren om de boerderij Wolfhagen in Merum te slopen. De boerderij was enige tijd in beeld om te worden gepromoveerd tot de rangen van de Gemeentelijke Monumenten, maar werd om onduidelijke redenen van de groslijst afgehaald. Ten onrechte, concludeerden wij na een eerste oppervlakkige inspectie van het pand. Om haar te behoeden voor sloop stelde Ruimte een poging in het werk om de boerderij (bouwjaar 1764) alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Daartoe lieten we een onderzoek instellen door Coen Eggen van de Boerderijenstichting. Het rapport van Coen Eggen kun je hier raadplegen.

 REAGEREN >>>>>

 


6 februari 2014

Defintief ontwerp Alfonsusschool/Synergieschool gepresenteerd.

Voorgevel Alfonsus met skyboxen
Foto: de Limburger 1 feb. 2014

Op maandag 27 en dinsdag 28 januari 2014 zijn de ouders van de leerlingen van de Alfonsusschool geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de verbouwing en aanbouw van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22. Al eerder was de medezeggenschapsraad geïnfomeerd. Op donderdag 30 januari 2014 heeft er een informatieavond voor de wijkbewoners plaats gevonden.

De gemeente Roermond wil de procedures voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, zeg maar de bouwvergunning, zo snel mogelijk opstarten want men wil in juni 2014 beginnen met de bouw. In de Trompetter maar ook digitaal zal dus op korte termijn worden aangekondigd dat de tekeningen ter inzage liggen op het stadhuis.
Die tekeningen liggen zes weken ter inzage en in die periode kan iedereen een zogenaamde zienswijze indienen. Kritiek op de plannen die ter inzage liggen en voorstellen om die te verbeteren kunnen in een zienswijze worden vastgelegd. Eventueel kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingediend.
De gemeente is na die zes weken wettelijk verplicht om op iedere zienswijze te reageren.

Wij zullen onze zienswijze te zijner tijd op onze site plaatsen. Zoals al eerder aangegeven maken wij bezwaar tegen het verwijderen van het hek rond de speelplaats, het opleuken van de voorgevel met “skyboxen” en het slopen van zo goed als alle tussenwanden van de klaslokalen.

Als de zienswijzen door de gemeente zijn beoordeeld en de indiener géén gelijk heeft gekregen van de gemeente, kan de indiener van de zienswijze bij de bestuursrechter van de rechtbank in Roermond in beroep gaan. Is ook de bestuursrechter het niet met de indiener eens dan kan men naar de Raad van State stappen.
Zowel bij de bestuursrechter als bij de Raad van State dienen griffierechten te worden betaald.

Omdat wij nog geen toestemming hebben gekregen om de gedetailleerde tekeningen hier op onze site te plaatsen moeten wij U daarvoor doorverwijzen naar de site van Kernarchitecten.

REAGEREN >>>>


29 januari 2014

Heeft de binnenstad van Roermond toekomst?

leegstand 5leegstand 11leegstand 7

Eén van de besluiten die op 21 januari 2014 door het Roermondse College zijn genomen is het besluit om de bestemming van het pand op de hoek van de Pollartstraat-Leliestraat te veranderen. Hier was tot voor kort het Luzac-College gevestigd, daarvoor de Nederlandse Middenstands Bank.
Door de bestemmingsplanwijziging kan hier een damesmodezaak in maart 2014 haar deur openen.

leegstand 12Op zich is met een wijziging van de bestemming van dit pand niet zo veel mis omdat het pand in het verlengde ligt van één van de hoofdwinkelstraten van Roermond.
In iets breder perspectief gezien geeft het te denken dat het College deze wijziging toestaat. Immers wie een half uurtje door de binnenstad van Roermond loopt wordt geconfronteerd met een veelheid aan leegstaande winkelpanden. Een aantal daarvan hebben wij op bijgaande foto’s vastgelegd.
Tot voor kort waren het vooral panden in de aanloopstraten naar het centrum toe, maar nu begint de leegstand ook op de hoofdwinkelstraten een zorgwekkende omvang aan te nemen. Natuurlijk, er is sprake van een al jarenlang durende economische crisis en de invloed van het internetwinkelen laat ook zijn sporen na.
Maar er is ook nog zo iets als beleid ten aanzien van de binnenstad door het gemeentebestuur. En op dat beleid valt wel wat af te dingen al is dat beleid in Roermond nog steeds niet in een nota vastgelegd.

leegstand 8Onlangs stelde Ronald van Zetten topman van de Hema met alleen al in Nederland 600 vestigingen, dat Nederland overbewinkeld is. Hij maakte zich in het Financieel Dagblad ernstige zorgen over de opkomst van steeds meer retailparken en outlets buiten steeds meer steden in ons land. Gevolg daarvan is dat de binnenstad van steeds meer steden op een geitenkaas gaat lijken en dat beeld is in Roermond niet anders.
Dagelijks staat het parkeerterrein van het Roermondse Outlet en van het Retailpark vol met auto’s van klanten die op zoek zijn naar de laagste prijs voor een product. Natuurlijk, daar levert het werkgelegenheid op, maar de keerzijde is dat het in de binnenstad in toenemende mate werkgelegenheid kost. Bovendien doet met name het Outlet er alles aan om de klanten langer vast te houden. Was het tot voor kort zo dat ongeveer 40 % van de bezoekers van het Outlet de binnenstad van Roermond bezochten, inmiddels is dat percentage gedaald tot 30 %.

leegstand 10Omdat het absolute aantal bezoekers van het Outlet nog steeds stijgt, neemt het absolute aantal bezoekers van de binnen stad nog steeds toe.
De Roermondse Raad moet op korte termijn een oordeel vellen over de plannen met betrekking tot Jazz City, de volgens uitbreiding van het Outlet. Dit plan zal het aantal m2′s winkeloppervlakte verder doen toenemen.
Met betrekking tot het attractiepark Yumble is men inmiddels al zo ver dat investeerders, banken en het Liof gezamenlijk een bedrag van 22 miljoen willen investeren. Leuk voor de werkgelegenheid in de bouw natuurlijk, maar een attractiepark van een dergelijke omvang zou het aantal bezoekers van de binnenstad zowel absoluut als relatief wel eens kunnen doen teruglopen omdat de bezoekers domweg geen tijd meer hebben om die binnenstad te bezoeken. De plannen om op de zuidelijke Stadsrandzone supermarkten te vestigen gaan ongetwijfeld op het Retailpark en de Tuin- en Woonboulevard klanten kosten want die zijn en blijven op zoek naar de laagste prijs. Verder mag het gemak van gratis parkeren niet worden onderschat!
Voor de Roermondse VVD is een en ander aanleiding om het oor te luister te leggen bij de Roermondse ondernemers want de VVD organiseert op 10 februari 2014 een bijeenkomst in het Ondernemershuis aan de Steegstraat. Of u het gelooft of niet maar op die bijeenkomst willen de dames en heren politici vooral luisteren naar de Roermondse ondernemers in de detailhandel. Blijkbaar hebben die ondernemers weinig woorden nodig want de bijeenkomst begint om 19.00 uur en is uiterlijk om 20.30 uur afgelopen. In hoeverre deze avond is ingegeven door de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zal moeten worden afgewacht.

REAGEREN>>>>

Reacties in de pers>>>


28 januari 2014

St.Alfonsusschool wordt Synergieschool.

alfonsusschool
fotoatelier harrysegers.nl

In de Collegebesluiten van 14 januari 2014 is onder punt 13 vastgelegd dat het definitief(!?) ontwerp voor de verbouwing en aanbouw van de St.Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22 is afgerond. Het nieuwe complex wordt aangeduid als Synergieschool.

De term Synergieschool is ons onbekend en je zou verwachten dat je hier op de site van de Alfonsuschool en/of op de site van de Stichting Swalm en Roer waar deze school onder valt het een en ander over zou kunnen lezen. Helaas is dat (nog?) niet het geval.
Nu is een onderwijsconcept van waaruit een school is opgezet natuurlijk géén zaak van de Stichting Ruimte en zelfs niet van de gemeente Roermond want die faciliteert alleen maar. Het onderwijsconcept moet natuurlijk primair worden gedragen door de ouders van de leerlingen van de school en door het schoolteam worden gepraktiseerd. Voor zo ver ons bekend zijn de ouders nog niet geïnformeerd en dat vinden wij een vreemde zaak als het definitieve ontwerp al gereed wordt gemeld.
Waar wij als Stichting Ruimte wél een oordeel over wensen uit te spreken zijn de consequenties van het gekozen onderwijsmodel voor het monument aan de Herkenbosscherweg 22. Dat monument heeft namelijk een aantal elementen die kenmerkend zijn voor dat monument en dit pand tot een monument maken.
Wij hebben de tekeningen mogen inzien en daarbij is ons opgevallen dat de indeling in klaslokalen is verdwenen doordat alle tussenmuren worden gesloopt en worden vervangen door schuifwanden en verplaatsbare kastenwanden. Die indeling in klassen is echter kenmerkend en als zodanig in de redengevende omschrijving vastgelegd en dient dus in onze optiek te worden gehandhaafd. Natuurlijk kun je de tussenwanden weer opmetselen maar het gaat hier wel om een verbouwing c.q. aanbouw waardoor de school weer 40 jaar als school kan functioneren.
Ook met andere aanpassingen zoals het opleuken van de voorgevel en het verwijderen van het hekwerk aan de Herkenbosscherweg zijn wij het niet eens omdat dit ook kenmerkende elementen van het monument zijn die als zodanig dienen te worden gehandhaafd.
In het Collegebesluit is verder vastgelegd dat er op 30 januari 2014 een openbare voorlichtingsbijeenkomst is. Uw eerste c.q. laatste kans om uw (eventuele) ongenoegen over de verbouwing en aanbouw van de St.Alfonsusschool kenbaar te maken!

Andere locatie.

Naar ons nu pas is gebleken vindt de informatieavond over de Alfonsusschool NIET in de Tuinzaal van het Stadhuis plaats, maar in ‘t gemeenschapshuis ” ‘t Sjoolpaad” gevestigd aan het Schoolpad 55a. De informatieavond begint om 19.30 uur.

REAGEREN >>>>>

Reacties in de pers >>>


15 januari 2014

Sfeervol afscheid van secretaris Lucien Jansen

Lucien 1_300x230 Lucien 2_300x225

Op 14 januari 2014 is Lucien Jansen feestelijk uitgeluid als secretaris van Stichting Ruimte.

Bijna twaalf jaar lang heeft hij met volle overgave gewijd aan het bescherming van het gebouwd cultureel erfgoed van Roermond. Dat in het afgelopen jaar de Alfonsusschool werd gered is sterk te danken aan zijn tomeloze inzet.

Hij kreeg een oorkonde waarmee de waardering voor zijn werk tot uitdrukking werd gebracht (zie foto).
Hij kreeg ook een e-reader als afscheidscadeau aangeboden.

Lucien Jansen:’mijn motto was “een dag niet geschreven, is een dag niet geleefd”; dat wordt nu “een dag niet gelezen is een dag niet geleefd”.
Wij wensen hem en zijn vrouw Alice nog heel veel fijne jaren toe, in goede gezondheid!


5 januari 2014

Ruimte uitvoerig geprezen tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester

Cammaert_nieuwjaar

Het centrale thema in de toespraak van burgemeester Cammaert was het bevorderen van de binding tussen de inwoners van Roermond. Onderstaand enkele fragmenten uit de toespraak.

“Wim Kemp heeft er een lied over gemaakt, dat gepresenteerd is bij de herplaatsing van het beeld het meisje met de meeuwen. Een beetje vrij vertaald is het refrein:

Roermond strek je vleugels uit. Laat zien wat van je geworden is.
Roermond strek je vleugels uit. Jij bent in volle pracht opnieuw geboren.
Roermond strek je vleugels uit, neem me mee en vlieg me naar de zon.
Alle warmte die ik krijg stuur ik uit.
Roermond je bent mijn stad.
Je hebt mijn leven tot bloei gebracht.

Het geeft weer hoe goed Roermond zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Het vernoemen  ervan geeft mij ook de gelegenheid een omissie bij de onthulling recht te zetten namelijk de rol benoemen die de stichting Ruimte daarbij heeft gespeeld.
Het meisje met de meeuwen: te midden van veel gewoel en verkeer is ze volledig geconcentreerd op waar ze mee bezig is. Het voeren van de meeuwen.  Zorgzaam. Met aandacht voor de meeuwen die zich om haar heen verzamelen en zo een band krijgen met elkaar. Voor mij is dit meisje een prachtige metafoor voor de zorgzame, betrokken, weloverwogen gemeentebestuurder”.

Wilt U de hele toespraak lezen klik dan hier.


31-12-2013

Gemeente verleent subsidie voor uitvoering waardestelling boerderij Wolfhagen

boerderij_wolfhagen
fotoatelier harrysegers.nl

Op 17 december j.l. heeft de gemeente een subsidie verleend voor de waardestelling van Boerderij Wolfhagen.

Het toegezegde bedrag is € 425,- d.w.z. 50 % van de kosten.

Blijkbaar is er haast bij want het rapport moet voor 21 januari 2014 bij de gemeente zijn.

Gelet op de gestelde termijn is de opdracht tot het opstellen van een cultuurhistorische analyse met waardestelling direct verleend aan de Boerderijenstichting Limburg.

Meer lezen >>>>>


17 december 2013

Decembernummer Ruimtelijk is gereed.

Omslag_Verkleind  Enveloppen_Verkleind

Een mooie foto die Harry Segers maakte van het vernieuwde winkelcentrum Donderberg  siert de cover van de nieuwe Ruimtelijk. Hij is net gedrukt en de verspreiding wordt voorbereid.

In dit nummer o.a. een stuk over:

  • De Donderberg
  • Veilig achter de landweer
  • Boerderij Wolfhagen
  • Voogdijstraat 18
  • Wederopbouw architectuur
  • en deel II van “Roermond onder de grond”.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij boekhandel Boom gevestigd op de Neerstraat. De verkoop bij Plantage boekhandel is tot onze spijt gestaakt.


11 december 2013

Overdracht Alfonsusschool heeft plaatsgevonden.

alfonsusschool
fotoatelier harrysegers.nl

Lange tijd circuleerden in de wijk de Kapel hardnekkige geruchten dat de formele overdracht van de St.Alfonsusschool aan de gemeente Roermond nog steeds niet had plaatsgevonden. Wel werd via Dagblad De Limburger bekend gemaakt dat er overeenstemming was bereikt over de verkoopprijs.

Wethouder F.J. Pleyte bevestigde ons maandag 9 december jl. dat de formele overdracht van de Herkenbosscherweg 22 en 22a (Sint Alfonsusschool ) heeft plaatgevonden op 15 november 2013.

 


5 december 2013

Aantal monumenten in Roermond in één jaar met 80% toegenomen ???

Voorkant_blad HeemschutIn het laatste nummer van het blad “Heemschut” (jaargang 90, nr. 4 van december 2013), hetgeen onlangs verscheen,  staat de uitslag van de enquete die de Bond heeft gehouden naar het gemeentelijk monumentenbeleid in heel Nederland. Uit de uitslag blijkt dat Roermond het goed doet. Zo zouden er in Roermond welgeteld 938 monumenten aanwezig zijn.

Volgens de officiële gemeentelijke monumentenlijst van 2013 telt Roermond 292 rijksmonumenten en 234 gemeentelijke monumenten.  Samen zijn dat er dus slechts 526. Volgens onze interpretatie, die gesteund wordt door de opgaven van de Rijksdienst, telt Roermond ca. 245 Rijksmonumenten en ca. 200 gemeentelijke monumenten.

De opgave welke Heemschut gebruikt zou volgens haar woordvoerder afkomstig zijn van de gemeente zelf.

Het onderzoek zou een indicatie moeten geven van het monumentenbeleid in de Limburgse gemeenten. In de totale waardering scoort Roermond met 2 sterren. Dat is een gemiddelde waardering. In deze waardering wordt o.a. meegewogen dat in bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met monumenten. Dit staat echter in schril contrast met de sloopplannen voor b.v. boerderij Wolfhagen. Deze 250 jaar oude boerderij zou volgens de bepalingen van het bestemmingsplan gesloopt worden.

Het onderzoek geeft o.i. dan ook geen indicatie maar een verkeerd beeld.

Meer lezen>>>>>


2 december 2013

Nog meer belangstelling voor boerderij Wolfhagen.

boerderij_wolfhagen
FotoAtelier harrysegers.nl

Al eerder hebben L1 radio en Dagblad de Limburger aandacht besteed aan de poging van de Stichting Ruimte om de boerderij Wolfhagen voor sloop te behoeden en alsnog op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen. Dit met name vanwege de houten kap van het pand waarvan u elders op deze pagina een foto aantreft. Verder is de boerderij uit 1764 een van de laatste panden die verwijzen naar het agrarische verleden van Merum.

Op dinsdag 3 december a.s. zal Olaf Simons van TV Ellef (kanaal 46), Luciën Jansen, secretaris van de stichting, een interview afnemen over en nabij boerderij Wolfhagen. Wanneer het interview zal worden uitgezonden is op dit moment nog niet bekend.


23 november 2013

Aandacht van L1 radio voor boerderij Wolfhagen.

boerderij_wolfhagen
FotoAtelier harrysegers.nl

foto_kap_wolfhagen

 

L1 radio heeft gisteren in het ochtendprogramma kort aandacht besteed aan de actie van de Stichting Ruimte om de boerderij Wolfhagen aan de Gerbergaweg 2 in Merum op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen.

Secretaris Luciën Jansen van Ruimte ging met L1-verslaggever Frans Pollux een kijkje nemen  in Merum. De boerderij uit 1764 is volgens deskundigen zonder meer de moeite van het behouden waard, maar staat op de nominatie om gesloopt te worden: er is op die plaats nieuwbouw gepland. Luciën legt Frans ook uit waarom Ruimte daar niet eerder bezwaar tegen maakte. De moeite waard om het even te beluisteren.

Dit korte fragment van ongeveer 3 minuten is in feite een vóóraankondiging van een langer item dat vandaag uitgezonden wordt in het programma L1 Cultuurcafé rond 11.30 uur. Beide fragmenten kunt u terugluisteren op de site van L1.


22 november 2013

€ 485.000,– subsidie voor herstel Alfonsusschool

Alfonsusschool_voorgevel_5314
FotoAtelier harrysegers.nl

Vandaag werd bekend dat de provincie een subsidie verleent van  bijna een half miljoen voor het herstel van de Alfonsusschool.

Tijdens de restauratie komen er stageplaatsten voor restaurateurs in opleiding.

“Het mooie van dit restauratieproject is dat restauratievaklieden in opleiding er een stageplek kunnen krijgen en dat het gebouw weer volledig als basisschool en trefpunt voor de buurt kan fungeren. Dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede”, zei gedeputeerde Noël Lebens in een toelichting


30 september 2013

RAAD UNANIEM AKKOORD MET SUBSIDIEVOORSTEL COLLEGE.

In de raadsvergadering van donderdag 26 september j.l. is (o.a) het voorstel van het College besproken en unaniem aangenomen om 100.000,- gemeentelijke subsidie ter beschikking te stellen voor de restauratie van zowel de boerderij Genoenhof als Syperhof. Daarnaast is € 50.000,-  toegekend voor de restauratie van het dak van de Minderbroederskerk.
Met dit voorstel heeft het College uitvoering gegeven aan de ook unaniem door de Raad op 27 juni j.l aangenomen motie waarin het College werd opgeroepen aan te geven welke monumenten voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking komen. Voor diezelfde monumenten heeft ook de Provincie inmiddels subsidie toegezegd zoals u elders op deze site kunt lezen.
Het gemeentelijke beleid is primair gericht op het financieel ondersteunen van onderhoudsprojecten aan gemeentelijke monumenten. De eigenaar kan daarvoor 25 % van de kosten gesubsidieerd krijgen, echter met een maximum van €5500,- In totaal is daarvoor jaarlijks € 95.000,- beschikbaar.  Alleen voor niet-rendabele gemeentelijke en rijksmonumenten zoals de H. Hartkerk, het voormalige Bisschoppelijke Paleis, het Ursulinnenklooster en de Kathedraal zijn in het verleden hogere gemeentelijke subsidies toegekend, die dan echter wel uit een ander potje werden gefinancierd. Dat potje is momenteel echter uitgeput.

26 september 2013

“De Gats” gedeeltelijk open!

gats_3
Foto J.J.Grouls

 

Eind november 2012 leek het erop dat de Gats tussen Roerkade en Marktstraat binnen enkele weken open zou gaan voor publiek.

In Ruimtelijk van maart 2013 werd vermeld dat de eigenaren van de kledingzaak naast de Gats graag zouden zien dat er vaart wordt gezet achter de opening. Sinds ‘n paar dagen staat de poort in de Marktstraat inderdaad open.
De bestrating is helemaal aangelegd. Op twee derde van de Gats is echter een stalen poort aangebracht die helaas dicht is. Het enige wat vooralsnog ontbreekt is de verlichting.

 

 


19 september 2013

Boerderij Wolfhagen wordt gesloopt.

Boerderij_Wolfhagen
Boerderij Wolfhagen

In het septembernummer van “Ruimtelijk”(2013) heeft Jo Schreurs een artikel gepubliceerd over met name de bewonersgeschiedenis van boerderij Wolfhagen aan de Gerbergaweg 2 in Merum met als titel “Geen plaats meer voor markante boerderij”.
Bij een aantal donateurs heeft dat artikel de (terechte) vraag opgeworpen waarom die boerderij niet op de lijst van gemeentelijke monumenten is of wordt geplaatst.  Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn de navolgende gegevens van belang.
De boerderij ligt in het bestemmingsplan Gerbergaweg-Schepersweg in Herten-Merum.
Over dat bestemmingsplan vindt u onder het hoofdstuk “bestemmingsplannen” alle informatie op de site ruimtelijke plannen.gemeente Roermond.
Op die site is vastgelegd dat het bestemmingsplan op 20 oktober 2011 definitief is goedgekeurd.
Er is voor dit pand een sloopmelding gedaan en afgegeven op 17 juli 2013.
Sloopmeldingen worden niet meer op de site van de gemeente gepubliceerd en er is ook geen bezwaar mogelijk.
Het pand ligt (helaas) niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht op grond waarvan het bescherming zou genieten.
Kortom, de sloop is op grond van het bovenstaande niet te voorkomen.

Toch zijn er wellicht nog mogelijkheden om het pand met hulp en steun van de schrijver van het artikel en de “Boerderijenstichting” alsnog op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst te krijgen.

Aan ons zal het niet liggen.


18 September 2013

Hoorzitting bezwarencommissie “Manege zonder paarden”.

manege zonder paardenOp 17 september jl.  is de hoorzitting van de bezwarencommissie gehouden m.b.t. het bezwaar van de omwonenden tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek (i.v.m. bouwen zonder vergunning) en het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwwerk. Bij de zitting waren de bezwaarmakers (omwonenden Thuserhof) , vertegenwoordigers van de gemeente en de opdrachtgeefster aanwezig. Door de omwonenden werden o.a. een aantal “eigenaardigheden” die zich voordeden tijdens het hele gemeentelijke traject aan de orde gesteld.

 • In het verweerschrift van de gemeente op het bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek werd een heel stuk tekst uit het bestemmingsplan geciteerd en werd verwezen naar een afwijkingsbevoegdheid in de planregels. Zowel de tekst als de afwijkingsbevoegdheid bestaan niet.
 • In het gemeentelijke verweerschrift op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de rijhal wekt de gemeente de indruk dat er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de  Dienst Regelingen over de aanwezigheid van een vluchtpijp van een das. Dat dit overleg pas heeft plaatsgevonden nadat de omwonenden een handhavingsverzoek hadden ingediend wordt niet vermeld.
 • In het verweerschrift op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning verklaart de gemeente dat informatie uit het archeologisch onderzoek bij de besluitvorming op 30 mei bekend was. Die dag zou een email zijn verstuurd. Uit de overlegde stukken blijkt echter  dat dit e-mailbericht pas op 31 mei ontvangen is, dus nadat de vergunning al verleend was.
 • Er is is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een manege zonder ramen. de gebouwde loods heeft echter in de rechter zijgevel een raampartij van ca. 20 m lang. Volgens de gemeente zou dit veroorzaakt zijn door het feit dat 2 tekeningen verwisseld zijn.

De omwonenden zijn van mening dat hier sprake is van bewuste misleiding. De gemeentelijke vertegenwoordigers wijten alles aan een aantal vergissingen.


18 september 2013

Provincie geeft meer geld.

Genoenhof
Genoenhof

In de raadsvergadering van 27 juni j.l. heeft de Raad unaniem een voorstel aangenomen om het overschot van de begroting 2012 – ongeveer 1,5 miljoen – voor een deel te besteden aan het behoud van monumentale gebouwen in Roermond. De Raad heeft het College in die motie de opdracht gegeven voor de raadsvergadering van 26 september a.s. een voorstel voor te bereiden.

Inmiddels is bekend dat de gemeente Roermond 100.000 voor zowel de boerderij Genoenhof als voor de boerderij Syperhof heeft uitgetrokken.Deze boerderijen worden momenteel gerestaureerd. Daarnaast ontvangt de Minderbroederskerk 50.000 voor reparatie van het dak.
Normaliter zou de Provincie dezelfde bedragen ter beschikking stellen. Wethouder IJff heeft gedeputeerde Lebens van de Provincie Limburg er echter van kunnen overtuigen dat de genoemde bedragen de maximumbedragen zijn die de gemeente momenteel kan bijdragen. Gegeven het feit dat de gemeente Roermond de afgelopen jaren 6 miljoen in monumenten heeft geinvesteerd heeft de Provincie besloten meer geld voor de monumentale boerderijen ter beschikking te stellen. Voor zowel Syperhof als Genoenhof wordt nu door de Provincie 500.0000 aan subsidie ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvangt de Minderbroederskerk van de Provincie € 50.000 aan subsidie.

15 september

Gemeente Roermond verleent bouwvergunning voor een manege zonder paarden.

Roermond-Thuserhof_verkleindHoe lelijk mag lelijk zijn van de commissie beeldkwaliteit? Je vraagt het je af als je deze loods aan Thuserhof (Asenray) bekijkt. Veel lelijker kan het toch nauwelijks.
Sinds kort strekt deze hal van beige betonplaten en golfplatendak zich over een lengte van vijftig meter uit in het buitengebied. Hoezo verrommeling van het landschap? Hoezo landschapsvervuiling?
De nieuwbouw aan Thuserhof is overigens een manege. Paarden mogen er echter niet permanent worden gestald: wie er wil paardrijden, zal er eerst met zijn paard naartoe moeten. Een manege zonder paarden, dus.
Omwonenden zijn op zijn zachtst gezegd “not amused”. Niet alleen omdat in de buurt zo’n brok lelijkheid is verrezen. Wat vooral veel ergernis wekte, is dat de gemeente voorafgaande aan de procedure niet met hen in gesprek wilde gaan. Evenals eerder bij andere zaken, stelt de gemeente zich daarbij op het standpunt dat men daar nou eenmaal procedures voor heeft.
Juist de procedurele route liep echter allerminst vlekkeloos. Bij het verlenen van de bouwvergunning ging ongeveer alles fout wat er maar fout kon gaan.
Zo staat in de Nota Beeldkwaliteit dat in het buitengebied de voorkeur uitgaat naar het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, en dat terughoudend moet worden omgegaan met plaatmateriaal en panelen. Van die terughoudendheid is weinig terug te zien in deze manege.
Ook zou de hal groter zijn uitgevallen dan het bestemmingplan toelaat.
Het archeologisch onderzoek dat gedaan moet worden, als er meer dan veertig centimeter diep gegraven wordt, kon niet tijdig plaatsvinden. Het graafwerk was immers al verricht, de funderingen gestort en de grond was daarbij zodanig omgewoeld dat onderzoek geen zin meer had.
De vereiste natuurcompensatie zou voorafgaande aan de bouw moeten plaatsvinden, maar lijkt in de vergeethoek te zijn beland.
Protesten van buurtbewoners hebben tot nu toe niets uitgehaald. Er werd nog gewezen op de das die hier huist, maar die moet dan maar elders een onderkomen zoeken. Wethouder IJff tijdens een gesprek met buurtbewoners: “Die dassen worden een eind verderop, in Duitsland, toch doodgeschoten.”
Om de ondernemer ter wille te zijn, heeft de gemeente het bestemmingsplan fluks gewijzigd en de bouwvergunning in recordtempo verleend. De bezwaarprocedure daartegen loopt nog, en wordt binnenkort behandeld bij de Raad van State.
Of de bezwaren kans hebben? Op grond van argumenten zou je zeggen van wel. Van de andere kant is die hal intussen al (in no time) gebouwd. De ervaring leert dat het niet vaak voorkomt dat de Raad zich dan nog achter de bezwaarmakers opstelt.


10 augustus 2013

Meisje met de meeuwen (opnieuw) onthuld.

Onthulling_Wong_9-8-2013_005_verkleindOnthulling_Wong_9-8-2013_025_verkleind

 

 

 

 

 

 

Na de diefstal van een aantal meeuwen in 2011 zijn zeven meeuwen beschadigd teruggevonden.  Deze meeuwen zijn niet hergebruikt bij de restauratie van het beeld: alle meeuwen zijn opnieuw ontworpen door Dolf Wong en er is er zelfs één toegevoegd. De meeuwen zijn ook anders gegroepeerd waardoor de stabiliteit van het beeld is toegenomen.  Dolf Wong zelf ziet het huidige beeld als een perfectie van het oorspronkelijke beeld.  Van de zeven teruggevonden meeuwen wordt momenteel nagegaan of een vorm van hergebruik mogelijk is. Als dat zo is zouden deze meeuwen wellicht per opbod verkocht kunnen worden.

Het oorspronkelijke beeld werd in 1967 onthuld door prinses Beatrix bij gelegenheid van de opening van de Willem Alexanderhaven. Een kleiner exemplaar van het oorspronkelijke beeld siert de tuin van de prinses. Het gerestaureerde beeld werd op vrijdag 9 augustus 2013 onthuld door de dochters van Dolf Wong, Li en Fleur.  Die onthulling geschiedde symbolisch door het loslaten van een aantal duiven.  Daaraan voorafgaande hield Daniëlle Danker een voordracht, getiteld “Het kind”. Deze voordracht ging gepaard met toepasselijke achtergondmuziek: “Arrival of the birds”.  Sabine van Cruchten-Huyskens droeg vervolgens het gedicht “Meisje met de meeuwen” van Pierrre Huyskens voor.

Als laatste mocht spreekstalmeester Lodewijk Imkamp een kort optreden van “Op Good Gelök” aankondigen. Voor deze gelegenheid was gekozen voor het lied “Sjtrek dien vleugels oet, mien Sjtad Remunj”.

Onthulling_Wong_9-8-2013_004_verkleindHet laatste woord op deze sfeervolle bijeenkomst was voor Quint Lommen die niet alleen samen met René Roosjen van de gemeente Roermond deze onthulling had georganiseerd, maar die ook op een voortreffelijke wijze het geluid heeft verzorgd. Geen gemakkelijke opgave bij een rotonde waar het verkeer onophoudelijk blijft passeren. Quint Lommen bood mevrouw Wong een prachtige bos bloemen aan en wees de aanwezigen op de mogelijkheid een CD te kopen waarvan de opbrengst is bestemd voor de restauratie van het beeld, want nog lang niet alle kosten zijn gedekt!  Deze CD is o.a. via de webshop van de “Stichting Ruimte”te koop.  Oh ja, de plaatsvervangend burgemeester Peter Cammaert heeft ook nog een welkomstwoord gesproken. Ook hij slaagde er in om de animator van de actie om het beeld te restaureren NIET te noemen.  Het waarom daarvan zal wel altijd een raadsel blijven.


16 juli 2013

Ruimte vreest dat het verkeer steeds meer schade zal toebrengen aan het BRUGGETJE OVER HET KLEIN HELLEGAT.

brug klein HellegatDe Stichting Ruimte heeft -samen met de stichting Roerdelta Open- de nodige juridische procedures gevoerd om te voorkomen dat de gemeente Roermond dit bruggetje zou slopen. Hoewel het niet is gelukt om het bruggetje op de lijst van rijksmonumenten geplaatst te krijgen, is het bruggetje inmiddels wel op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst.
Op verzoek van de stichting heeft de gemeente borden geplaatst bij het bruggetje waarop is aangegeven dat de maximale asdruk niet meer dan 2 ton mag zijn. Er wordt echter niet handhavend opgetreden. Verder is de weg een tijd lang versmald geweest, maar deze versmalling is inmiddels weer weggehaald.  Inmiddels wordt het bruggetje in toenemende mate gebruikt door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Een en ander is het gevolg van het feit de het waterschap Roer en Overmaas de brug bij de ECI-waterkrachtcentrale voor gemotoriseerd verkeer heeft afgesloten.  Omdat de brug die toegang geeft tot de ECI-cultuurfabriek is afgesloten zoeken steeds meer chauffeurs een alternatieve route en gebruiken het bruggetje over het Klein Hellegat. De Stichting Ruimte vreest dat dit verkeer steeds meer schade zal toebrengen aan dit bruggetje.  Meer lezen >>>>


30 juni 2013

Meisje met de meeuwen herplaatst.

Aankondiging herplaatsing_klein
Fotoatelier harrysegers.nl

Onder het toeziend oog van Dolf Wong werd zondagochtend het beeld “Het meisje met de meeuwen” terug geplaatst op de rotonde aan de Roersingel.

Met hulp van een aantal vrijwilligers en de belangeloze inzet van Takel en bergingsbedrijf van Cruchten BV en CGM Services BV werd het beeld in Neer opgeladen en getransporteerd naar Roermond. De afdeling Stadstoezicht verzorgde de begeleiding door het centrum en regelde het verkeer rond de rotonde. Omstreeks 12.30 uur was de klus geklaard. Voor een uitgebreide fotoreportage (verzorgd door Fotoatelier Harry Segers) kunt U op de afbeelding klikken.

Op de Facebookpagina van CGM Services BV zijn nog meer foto’s te vinden

Het moment suprème is te zien op onze Facebookpagina.

Ook de pers was bij de operatie aanwezig.  Zowel L1 (ZIGGO kanaal 30) als TVELLEF (ZIGGO kanaal 46) verzorgden een reportage.


28 juni 2013

Deel overschot begroting wordt ingezet voor het behoud van monumentale gebouwen.

Syperhof2007 klein
Syperhof
genoenhof_2_klein
Genoenhof

Wij hebben in een brief aan de raadsleden gevraagd om een deel van het overschot op de begroting 2012 in te zetten voor het behoud van monumentale gebouwen in Roermond.
In zijn vergadering van 27 juni is, in een samenwerking van coalitie en oppositie, een motie ingediend om daar werk van te maken en daarvoor ook zoveel mogelijk aanvullende provinciale bronnen aan te boren.
Die motie is unaniem aangenomen. In september moet het college met voorstellen komen. Voor een dergelijke motie geldt: uitvoeren, anders….

Dat is goed nieuws in deze tijden van bezuinigingen!


27 juni 2013

Meisje met de meeuwen wordt herplaatst op zondag 30 juni.

Schermafbeelding L1
Door op de afbeelding te klikken kunt U het interview bij L1 beluisteren.

Montage_camera verkleindDNA_Meisje-klein

Bev-Meisje_klein

De terugplaatsing van het beeld ‘Het Meisje met de Meeuwen’ zal plaatsvinden op zondag 30 juni. In nauw overleg met de gemeente en met volle medewerking van een groot aantal ambtenaren, worden nu alle beschermingsmaatregelen in orde gemaakt. Met de montage van de camera is vanmorgen (27 juni gestart). Alle voorzieningen  zullen functioneren als het beeld zondag terug komt.  Er komt een beveiliging met DNA.  Maar de belangrijkste maatregel is een elektronisch gordijn om het beeld. Zodra met te dicht in de buurt komt, wordt een meldkamer gealarmeerd. Er is ook cameratoezicht.
Zondagochtend rond een uur of tien in de ochtend zal het beeld bij de rotonde aankomen. Met een grote kraan wordt het daarna op zijn plek gezet en verankerd.

‘Ons meisje’ is dan weer thuis!


21 juni 2013

Ondoordringbare haag moet nog hard groeien.

Haag
Foto: J.J. Grouls

Het mag gezegd: Roermond doet echt moeite om het beeld van Dolf Wong elektronisch goed te beveiligen.  Maar het gaat erom dat onverlaten en baldadige jeugd niet zomaar bij het beeld kunnen komen. Daarom hebben wij steeds aangedrongen om niet alleen een camera te installeren, maar ook een brede en hoge meidoornhaag,  Tja, wat er nu staat houdt niet over.  Een snelle gemaskerde bronsdief kan nog altijd zijn slag slaan (zie foto).  Maar nu wordt er bij de gemeente volop gewerkt aan een extra barrière.  Als dat lukt, staat het beeld er eind van de maand weer!

 

 


19 juni 2013

Parkeerplaatsen in de tuin van het klooster aan de Parklaan?

parklaan_berichten_verkleindIn het vorige nummer van Ruimtelijk hebben we melding gemaakt van de opening van Gezondheidscentrum ’t Zand in (een deel van) het voormalige klooster aan de Kapel. Daarmee is in onze ogen in zinvolle herbestemming aan het pand gegeven.  De bezoekers van de twee huisartsenpraktijken die zich daar hebben gevestigd en van de apotheek maken gebruik van de bestaande parkeerplaatsen aan de Parklaan. Verder is er parkeergelegenheid langs de Heinsbergerweg. Voor invaliden is er de mogelijkheid om direct voor de deur van het gezondheidscentrum te parkeren.  Zeer recent zijn er direct vóór de ingang van het gezondheidscentrum bordjes geplaatst die er op wijzen dat één van de drie parkeerplaatsen daar bestemd is voor een huisarts en de andere twee voor invaliden.

Nu is de gemeente Roermond met de eigenaar van het gezondheidscentrum in discussie over de aanleg van 24 parkeerplaatsen in de tuin van het klooster aan de Parklaan. Niet dat daar enige noodzaak voor is want behalve bij een begrafenis vanuit de Kapel in ’t Zand is er géén parkeerprobleem.
De gemeente dringt er op aan om die parkeerplaats aan te leggen rechts van de tuin waarin de Wilhelminaboom uit 1898 staat. Om de parkeerplaats toegankelijk te maken zou een deel van de tuinmuur moeten worden gesloopt, met als gevolg dat zeldzame planten op de muur zullen verdwijnen. Verder moeten een aantal graven van gerenommeerde Roermondenaren óf worden verplaatst naar Wittem óf moeten worden geruimd. Tenslotte zal verkeer van en naar de parkeerplaats over (een deel van) de wortels van de Wilhelminaboom rijden, met als gevolg verdichting van de bodem en daarmee kans dat de boom gehinderd zal worden in zijn groei en bloei.
Kortom, een onzinnig plan voor een probleem dat in de praktijk niet bestaat. Niet doen dus.


16 juni 2013

Juninummer Ruimtelijk is gereed.

voorpagina_ruimtelijk
FotoAtelier HarrySegers.nl

Een mooie foto die Harry Segers maakte in de spouw van het “Wonen Limburg Huis” siert de cover van de nieuwe Ruimtelijk. Hij is al uit, en wordt nu bezorgd.

In dit nummer o.a. een stuk over het voormalige Philipsterrein, dat al jaren niet meer in gebruik is en steeds verder verloedert. Ook een interview met Gerard Venner, kenner van de Roermondse geschiedenis bij uitstek en nog meer.

Losse nummers zijn zoals altijd te koop bij de Plantage boekhandel en bij boekhandel Boom, beide gevestigd op de Neerstraat.

 

 


4  juni 2013

Kunstwerk ‘Meisje met de Meeuwen’ wordt teruggeplaatst!

meisje met de meeuwenRoermond, juni 2013 – Op zondag 30 juni is het dan zover: het beeld ‘Meisje met de Meeuwen’ keert terug naar de plaats waar het ruim twee jaar geleden werd vernield.  Stichting Ruimte heeft toen het initiatief genomen om te komen tot herstel van het beeld.  Afgelopen jaren is er door de kunstenaar, Dolf Wong intussen 92 jaar oud, hard gewerkt om het beeld te herstellen. Dat wil zeggen het helemaal opnieuw te maken. Dat kostte veel geld dat, onder meer door publieksacties, bij elkaar is gebracht. Ook maakten veel burgers spontaan een groot of een klein bedrag over om het herstel mogelijk te maken.

Op zondag 30 juni zal het beeld, door Takel- en bergingsbedrijf van Cruchten BV, weer naar Roermond worden getransporteerd. Het beeld staat nu, achter slot en grendel, ergens op een geheime plaats, Het transport en de terugplaatsing worden een mega-klus waarbij een grote dieplader en takelwagens zullen worden ingezet. Het beeld is kwetsbaar, daarom worden voorzorgsmaatregelen getroffen zodat het onderweg niet beschadigd kan raken. Het beeld kan niet onder viaducten door omdat het te hoog is en evenmin over spoorwegovergangen. Daarom zal rond het beeld een hulpconstructie geplaatst worden zodat het liggend vervoerd kan worden.  Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen zal het transport op de vroeg op zondagochtend plaatsvinden.  Na terugplaatsing zal het beeld verder worden afgewerkt. Het nieuwe brons is al gepatineerd worden zodat het meteen zijn karakteristieke kleur terug heeft.  De feestelijke onthulling zal op 12 juli plaatsvinden. Over  het programma volgt nog nader bericht.

Het actiecomité voor het herstel van het beeld ‘Het meisje met de Meeuwen’ komt nog ongeveer tienduizend euro tekort om de kosten van het herstel te financieren.  Om het ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen wordt er nu onder meer volop gewerkt aan een unieke cd met, meest, nieuwe liedjes over het beeld en de stad Roermond. Aan deze cd wordt belangeloos meegewerkt door een keur van Roermondse artiesten. Onder meer Gé Reinders, de bands Sjoerpapier, Op Good Gelök (met wethouder Kemp) en het ensemble Amici (met Karin Straus, Tweede-Kamerlid). Hierover volgt nog nadere informatie.


29 mei 2013

Gisèle d’Ailly van Waterschoot-Van der Gracht overleden.

gisele_250x167Maandagavond overleed Gisèle d’Ailly van Waterschoot-Van der Gracht. Honderd jaar werd de kunstenares, die ook bekend is als door Israël onderscheiden verzetsheldin en natuurlijk als echtgenote van burgemeester d’Ailly.

Maar in Roermond kennen we haar als maakster van de ramen in het koor van de Munsterkerk. Voor de oorlog werkte ze samen met Joep Nicolas, die als een blok viel voor haar charmes. Joep was niet de enige. Ook de grote dichter Jacques Bloem wijdde een gedeelte van een gedicht aan haar. Dat werd in 1997 met instemming van Gisèle afgedrukt in ons blad Ruimtelijk. Hierbij nog eens een Nederlandse vertaling van dat stuk, dat oorspronkelijk in het Frans werd geschreven:

“Ik ben volkomen buiten zinnen. Is ‘t waar? Ja zij is het, dat beminde wezen dat luistert naar de zoete naam Gisèle. Een verrukkelijke naam, die me raakt gelijk de vleugel van een paradijsvogel. En wat voor paradijs!

Dankzij haar is er een plaats op deze wereld, moet ik die nog noemen?

Het is Roermond, waaraan ik een diepe dankbaarheid wijd. Voor eeuwig een heilige stad, want het is daar dat ik haar zag.”


13 mei 2013

Nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

wederopbouwOnlangs is een laatste serie woonhuizen uit de na-oorlogse wederopbouw-periode aangewezen als Gemeentelijk Monument. Het betreft zes panden op Walbreukergraaf, Roerderweg, Op de Meuleberg en Hambeek. Na deze panden wordt mogelijk nog een monumentenprocedure opgestart voor nog één pand, waarvan de eigenaar recent is overleden. Het betreft hier panden die eind jaren vijftig tot ver in de jaren 60 werden gebouwd door onder meer de Roermondse architecten Jan Bongaerts en Jan Zollner. In veel van deze huizen zijn karakteristieke elementen uit die tijd nog gaat bewaard: tegeltableaus, maar ook minder opvallende zaken als ijzeren raamsponningen, verwarmingsradiatoren en soms ook de typische stuclagen.

Links: de zijgevel van Walbreukergraaf 1, met een kunstwerk van Piet Schoenmakers. Het pand werd gebouwd door Zollner. De architect woonde zelf in het huis ernaast (foto rechts).


31 maart 2013

Cultuur Daar Geef Je Om.

Cultuur_logoDe Europese commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke fiscale voordeel voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s goedgekeurd. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen.Gevers kunnen dus meer geven. En er is meer goed nieuws: de regeling is met een jaar verlengd. De Geefwet kan dus tot en met 2017 ten volle worden benut.

Aangezien de Stichting Ruimte ANBI-erkend is geldt deze regeling ook voor “Ruimte”.  Meer lezen >>>>>>

 


22 februari 2013

Gemeenteraad draait besluit Alfonsusschool terug

Alfonsusschool_voorgevel_5314
FotoAtelier HarrySegers.nl

De gemeenteraad van Roermond heeft donderdag 21 februari unamiem iets meer dan zestien miljoen euro ter beschikking gesteld voor de nieuwbouw van een regionaal Kennis- en Expertisecentrum aan de Kasteel Hillenraedtstraat, de uitbreiding van de huisvesting van de basisschool Neel aan de Dominicushof en last but not least de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw aan de Herkenbosscherweg 22.

Dat betekent dat de Alfonsusschool op de huidige lokatie blijft bestaan, en dat er ruimte wordt gecreëerd om er ook de basisschool voor speciaal onderwijs De Balans in onder te brengen. Meer lezen>>>>>


20 februari 2013

Reconstructie singelring-oost roept vragen op.

2009-06-11 Singelring 3D groter x_250x112Wie de argumenten voor de reconstructie van de singelring de laatste tien jaar gevolgd heeft zal versteld staan van de varianten die telkens gepresenteerd worden.

In 2003 was tweerichtingsverkeer met een middenstrook voor de hulpdiensten de oplossing, in 2009 werd het weer tweerichtingsverkeer met een middenstrook voor hulpdiensten en linksafslaand verkeer en tenslotte in 2013 werd eenrichtingsverkeer in combinatie met een busbaan als oplossing gepresenteerd.

Met name de warrige inspraakprocedures en dito besluitvorming vormde voor ons de aanleiding om een zienswijze in te dienen. Deze kunt U  hier lezen.


28 januari 2013

Stichting Swalm en Roer dient zienswijze in tegen aanwijzing Alfonsusschool als gem. monument.

Op 4 december 2012 heeft het College besloten het pand Herkenbosscherweg 22 (St.Alfonsusschool) op de lijst van gemeentelijke monumenten te plaatsen.

Een dergelijk besluit wordt aan de eigenaar van het pand altijd medegedeeld die dan 6 weken de tijd heeft om op dat besluit te reageren.

Het bestuur van de Stichting Swalm en Roer heeft naar aanleiding van dat besluit van het College een zienswijze ingediend bij het College.

Via een commissie-informatiebrief heeft het College op die zienswijze gereageerd.

Deze reactie kunt uhier lezen.


18 januari 2013

VVD en BBR-motie betreffende Alfonsusschool, overgenomen.

Alfonsusschool_Trappenhu
FotoAtelier HarrySegers.nl

Zowel op 5 december 2012 als op 21 december 2012 heeft de VVD vragen gesteld over de bestuurscrises binnen de Stichting Swalm en Roer. De stichting Swalm en Roer vormt het overkoepelend schoolbestuur voor de 24 basisschoolen in Roermond, dus ook voor de St.Alfonsusschool.

Op 15 januari 2013 heeft het College de vragen die op 5 en 21 december 2012 zijn gesteld beantwoord.
Een en ander vindt u terug op de website van de gemeente Roermond onder gemeenteraad

Op 17 januari 2012 is er een extra raadsvergadering gehouden waarin o.a. de nieuwe wethouders M.Smitsmans en F. Pleyte zijn beëdigd.
In die vergadering is door de VVD en BBR een motie ingediend waarin zij er bij het College op aandringen zelf als “bouwheer” op te treden bij de verbouwing van het pand aan de Herkenbosscherweg 22 waarin de Alfonsusschool is ondergebracht en dit niet over te laten aan de Stichting Swalm en Roer.
Deze motie is door het College overgenomen en unaniem aangenomen.

De motie vindt u op de site van de gemeente Roermond onder gemeenteraad.


20 december 2012

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zegt vertrouwen op in bestuur Swalm en Roer.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Swalm & Roer heeft het vertrouwen opgezegd in bestuurder Thei Timmermans. Dat is meegedeeld aan de 24 aangesloten basisscholen.

Aangezien de Alfonsusschool en de Balans deel uit maken van de koepel kan dit gevolgenn hebben voor de renovatieplannen voor de Alfonsusschool.

Op 16 januari 2013 hebben wij overleg met wethouder Kemp over de onstane situatie. Zodra er meer informatie is zullen wij daar melding van maken.

Meer lezen >>>>


14 december 2012

Wethouder Kemp neemt 2100 handtekeningen in ontvangst.

Alfonsusschool_overhandigen_handtekeningen_02_200x133
FotoAtelier HarrySegers.nl

 

Vandaag, 17 december 2012 heeft wethouder Wim Kemp de 2100 handtekeningen in ontvangst genomen voor het behoud van de Alfonsusschool. De handtekeningen werden aangeboden door een vertegenwoordiging van het actiecomité en van het bestuur van de Stichting Ruimte. Door op onderstaande link te klikken ziet U een korte film van de overdracht.

Op 8 november j.l. heeft wethouder Kemp in de raadsvergadering toegezegd dat er in de vergadering van 20 december 2012 een afgerond voorstel zou liggen met betrekking tot de verbouwing van het pand aan de Herkenbosscherweg tot onderkomen voor zowel de Alfonsusschool en de Balans. Wethouder Kemp kan die toezegging echter niet nakomen omdat:

 • de besluitvorming binnen het College nog niet is afgerond, dat zal pas begin januari 2013 het geval zijn. Een voorstel kan daardoor pas worden gedaan in de raadsvergadering van 21 februari 2013.
 • er binnen de stichting Swalm en Roer de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven waardoor er de komende jaren behoorlijk bezuinigd zal moeten worden, volgens de stichting zelf 18 FTE’s. Aan gedwongen ontslagen valt niet te ontkomen.
 • de terugloop van het leerlingenaantal verloopt in sommige delen van de stad zo snel dat de verwachting is dat de basisschool de Bloesem komend schooljaar leeg zal komen te staan. Er wordt nu over gedacht om dit pand als tijdelijke huisvesting te gaan gebruiken.
 • er ook een oplossing dient te worden gerealisserd voor basisschool “Neel”,ontstaan na de fusie van de basisscholen “de Schakel” en “Sint Laurentius”, nog steeds niet over één locatie beschikt.

Omdat al deze ontwikkelingen met elkaar in verband staan is de besluitvorming vertraagd. Het is daarom niet meer realistisch te verwachten dat direct na de zomervakantie van 2013 met de verbouwing van de huidige Alfonsusschool kan worden begonnen. Wel is inmiddels besloten dat de leerlingen van de Alfonsusschool gedurende de verbouwing niet zullen worden ondergebracht in noodlokalen op het terrein zelf, maar dat ze zullen worden ondergebracht in het pand waarin nu nog de Balans is gevestigd aan het Lief Vrouweveld.
Op 16 januari 2013 hebben wij overleg met wethouder Kemp over de onstane situatie en de gekozen oplossing. Zodra er meer informatie is zullen wij daar melding van maken.


6 december 2012

College besluit Alfonsusschool op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Alfonsusschool_voorgevel_5314
FotoAtelier HarrySegers.nl

In haar besluit van 4 december 2012 heeft het college van B & W besloten ons verzoek om de Alfonsusschool op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen over te nemen.

Het besluit wordt over 6 weken definitief.

 

 


4 oktober 2012

Sprekersplein drukbezocht

sprekers_moeder_150x225Sprekers_devries_150x225sprekers_allers_150x225

Op de agenda van het “Sprekersplein van woensdag 3 oktober j.l. stonden twee onderwerpen te weten de Alfonsusschool en de brandweer.

Onder de ongeveer 100 aanwezigen bevonden zich een aantal raadsleden en een drietal wethouders, te weten de heren Kemp, IJff en Zwijnenberg. Verder waren aanwezig de voorzitter van het overkoepelend schoolbestuur Swalm en Roer de heer Timmermans en de dames Belgers en Dekkers van de schoolleiding. De vergadering werd geleid door de waarnemend burgemeester, de heer Henk van Beers.

De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door de voorzitter van de wijkraad de heer C. Schoonenberg, de heer E. Allers namens diverse verenigingen uit de wijk, mevrouw Pijpers, moeder van twee leerlingen van de Alfonsusschool, Y. de Vries, oma van schoolgaande kleinkinderen en de heer C. Bongaarts, parttime conciërge van o.a. de Alfonsusschool

Door alle sprekers is het belang van de school voor de wijk benadrukt. Gevreesd wordt dat de voorgenomen verplaatsing van de school naar het Lief Vrouweveld de school als middelpunt van de wijk geen goed zal doen. Er is daarom aangedrongen op een heroverweging van de beslissing de school te verplaatsen. Het in het leven roepen van een overleggroep waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn zou recht doen de belofte van het overkoepelend schoolbestuur om alle partijen te betrekken bij de discussie over de toekomst van de school en het (bijna) monumentale pand.

Het door de gemeente opgestelde verslag is binnenkort >>> hier <<<< te lezen.


29 september 2012

Alfonsusschool aan de orde in de raadsvergadering.

Alfonsusschool_voorgevel_5314
FotoAtelier HarrySegers.nl

In de raadsvergadering van 27 september jl. is de Alfonsusschool aan bod gekomen.

Wethouder Kemp beloofde naar aanleiding van vragen van raadslid Coenen transparantie inzake de berekening van de kosten van de renovatie.

Bovendien werd een motie aangenomen waarin het College van B & W wordt uitgenodigd om te beoordelen of een heroverweging van het voornemen om de school te verplaatsen, mogelijk is. Motie bekijken >>>>

Het filmpje is te bekijken door op de onderstaande link te klikken.

Fimpje bekijken >>>>

De Alfonsusschool is aan de orde vanaf 2:47:00 uur.


27 september 2012

Onze handtekeningenactie voor het behoud van de Alfonssusschool levert verrassende reacties op. In dit geval van Frits Roumen.

ÓM TWELF OER OET
Wie pesjtoor Sjoolmeisters nog de baas woor euver Heilig Hartkirk én Aloysius- en Theresiasjool in ´t Remunjse Veldj, haaj hae gemeind van mich ‘ne keplaon te kinne make. Die poging is jaommerlik (Deo gratias) mislök: ich bön meister gewaore op ´n middelbare sjool in Tilburg.

In de jaore vieftig en zestig sjtinge dinger nog vas … waerde gedach. Remunj in ‘t nuuts op tv: ‘n jóng mit haore zo wie noe Winnie Smith in ‘t Paradies, waerde van sjool gesjik: óngesjik veur ‘t óngerwies. Vanaaf dae tied sjteit nieks meer vas, zo mein ich … achteraaf.

Mien legere sjool is al aafgebraoke … in ruul veur apparteminte, nae … in ruul veur geldj. En binnekórt gaon ‘t patternaat achter de H. Hartkirk en de bewaarsjool van zuster Domitia en juf Bea achter ‘t patternaat plat. ‘t Zal vraemp zeen zónger die geboewe oet mien jeug, maar zo geit det. Aad mót wieke veur nuuj.

Mót de Alphonsussjool aan de Kepel ouch wieke? Nemes dae mich det vreug en daoróm zègk ich óngevraog: nae. Daen hook aan de Kepel haet ‘n eige sfeer, daen hook aodemt nog get van de geis van veurige eeuw oet. Behald moog get koste. Alleh, gemeinteraod, ‘t hoof nee zoväöl te koste es ‘t sjtadsketoor, doot d’r get aan veur ‘t te laat is: ‘t is vief veur twelf en óm twelf oer geit de sjool oet. Dan mót d’r laeve gemaak waere op ‘t sjoolplein es taegehanger taege de rös van d’n aje kirkhaof.

Frits Roumen


26 september 2012

De Bond heemschut steunt de actie voor het behoud van de Alfonsusschool.

De commissie Meldpunt van de Bond Heemschut heeft haar steun uitgesproken voor de behoudactie voor de Alfonsusschool. Daarbij gaat het Heemschut uitdrukkelijk alleen om het belang van het onderhavige historisch erfgoed. Meer lezen >>>>>


9 september 2012

Verzoek tot plaatsing Alfonsusschool op gemeentelijke monumentenlijst

Op 7 september j.l. heeft het bestuur van de Stichting Ruimte bij het College het verzoek ingediend om het pand Herkenbosscherweg 22, waarin de Alfonsusschool is ondergebracht, op de lijst van gemeentelijke monumenten te plaatsen.


28 augustus 2012

GEMEENTE ONDERZOEKT ALLE ALTERNATIEVEN ALFONSUSSCHOOL

Op 21 augustus j.l. heeft er overleg plaats gevonden tussen een delegatie van de gemeente Roermond, van het overkoepelend schoolbestuur Swalm en Roer, van de schooldirectie en van de Stichting Ruimte naar aanleiding van de inmiddels meer dan 2000 handtekeningen die zijn ontvangen voor behoud van de Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg 22 te Roermond. In dat overleg heeft wethouder Kemp toegezegd alle alternatieven met betrekking tot de huisvesting van de Alfonsusschool te zullen laten onderzoeken. Naar verwachting zal dat onderzoek 5 tot 6 weken in beslag nemen. Meer lezen >>>>


28 augustus 2012

Muzikaal vervolg herstelactie Het meisje met de meeuwen.

Mini meeuwen, een tuinenbridgedrive, een EREK inzamelingsactie, het geven van donaties en mond op mond reclame zijn activiteiten om de restauratie van het bronzen kunstwerk van Dolf Wong te realiseren.

Hoe geliefd het bronzen kunstwerk is zal ook blijken uit composities van veelal Roermondse muzikanten die in het najaar uitgebracht zullen worden op de door Hub. Boesten samen te stellen Actie CD ´Het meisje met de meeuwen´. Deze zal vóór de feestdagen verkrijgbaar zijn voor € 14.95,- Bij voorintekening kunt u een CD reserveren door dit bedrag over te boeken naar bankrekening 142396680 van Stichting Ruimte, o.v.v. ‘Actie CD Het meisje met de meeuwen’. T.z.t. volgt informatie over de data waarop de CD afgehaald kan worden bij Kunsthandel Neo, Bakkerstraat 7a, Roermond.

De opbrengst komt ten goede aan de actie. Medio september zal op de nieuwe CD van Sjoerpapier eveneens een nummer verschijnen over Het meisje met de meeuwen.

Zoals het er nu naar uitziet is de deelnemerslijst van de actie CD als volgt:

 • Margriet Laumen – Schlössels Remunjse Habanera
 • Frits Roumen/ Mieke Berden Mien Meeuwe – Maedje
 • Amici/ compositie Arnold Wassen De kuns es kilo knaller
 • Danny Danker Dit kind
 • Vitos Rum My wings are to heavy
 • Geert Reijnen en Jos Mager Breadcrumbs
 • Zestal vrouwen van de Rattekas Meeuwemaedje
 • Jeanette Schoutsen Het meisje met de meeuwen
 • Maria Schoutsen Mijn bronzen ik
 • Thijs Hannen Maedje mit meeuwe
 • Op good gelök Sjtrek dien vleugels oet, mien sjtad Remunj4 november 2009

4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren.
Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

Herschaalde kopie van facebooknieuwsbrief Chris

Volg Ruimte ook via Facebook en nieuwsbrief.


2013_gezocht_2_250x179
Als aanvulling van ons bestuur en de redactie zijn wij op zoek naar:

 • adviseurs
 • vormgevers
 • bestuursleden
 • redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst.
Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


webshopVoor het bestellen van de Promo-CD voor “Het meisje met de meeuwen” kunt U terecht in onze webshop.

De cd is samengesteld  door Hub. Boesten en bevat de volgende nummers:

Door op het betreffende nummer te klikken kunt U een verkorte versie beluisteren.

Naast het bestellen van de Promo-CD kunt U zich daar aanmelden als donateur,  een verzamel-CD met 16 jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.


1e Ruimtelijk

 • Alle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer uit september 1996 tm 2012, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.

Hit Counter provided by orange county divorce attorney