Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond

16-04-2016

Plannen voor opknapbeurt stationstunnel liggen ter inzage.

Verbeterplan tunnel

 De gemeente gaat investeren in het verbeteren van de entree van de binnenstad via de stationstunnel. De opknapbeurt voor de tunnel maakt onderdeel uit van de opknapbeurt van het hele Stationsgebied, dat een metamorfose moet ondergaan.
Het is de bedoeling dat de entree van de binnenstad verfraaid wordt en dat de mensen zich veiliger voelen als ze van de tunnel gebruik maken.
Het plan ligt momenteel ter inzage. Tot 29 april is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen. (foto: stadslab Roermond).

Door >>>>hier<<<<< te klikken kunt u het verbeterplan inzien.


26-03-2016

Ruimte dient zienswijze in m.b.t. bouwplan Loesbleik

Familiehotel Loesbleik

De Stichting Ruimte ziet zich genoodzaakt een zienswijze in te dienen omdat in de ontwerpbeschikking voor de bouw van een hotel met appartementen onze doelstellingen in het geding zijn. De stichting heeft namelijk ten doel: het behouden en verbeteren van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en haar “eigen” aardigheden. Bovendien wil de stichting de culturele architectonische en landschappelijke kwaliteiten van Roermond en zijn regio (euregio) bevorderen met name vanuit historisch perspectief.

We betreuren het dat we dit weer moeten doen door deze formele weg te bewandelen. Het was ons liever geweest als onze reactie gevraagd was in een eerdere fase van planontwikkeling. We dringen er dan ook bij de gemeente op aan om haast te maken met  het realiseren van de doelstellingen van de ‘participatiemaatschappij’ ook op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

U kunt de complete zienswijze inclusief bijlagen >>>>hier<<<<< inzien.


25-03-2016

Ruimtelijk 1-2016

Het maartnummer van 2016 is verzonden naar de drukker.  Ruimtelijk is nu 20 pagina’s dik met als extra een historische stadsplattegrond. Met de verspreiding zal, naar verwachting, in de 1e week van april gestart worden.

In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Het commandantshuis
 • Verborgen plekjes in de oude stad
 • Roermond twee eeuwen geleden
 • Achtergevels in het beschermd stadsgezicht
 • Roermondse cityvorming in de jaren 70
 • Roermond op weg naar 2030

Berichten en meer…


24 – 2 -2016

Het Commandantshuis en H&M

De stichting Ruimte is teleurgesteld in de huidige plannen voor de verbouwing van de panden Markt 35 en Varkensmarkt 1. Het betreft de twee panden die in de toekomst onderdak gaan bieden aan een nieuwe vestiging van modeketen H&M.De twee panden zijn nu van elkaar gescheiden, maar vormden tot 1871 een eenheid. Stichting Ruimte betreurt dat in de huidige plannen niet meer wordt gedaan om dit voormalige stadspaleis zijn oude grandeur en statige uitstraling terug te geven.

Commandantshuis oud

De stichting is blij dat de oorspronkelijke eenheid van het pand wordt hersteld, en dat ook de oude koetspoort terugkomt. Daar staat echter tegenover dat de hardstenen vensters verdwijnen, dat er op het achterterrein een groot bouwvolume is gepland, en dat intern diverse waardevolle elementen (stucwerk, balken, trap, schouwen) worden verwijderd of aan het oog worden onttrokken.

nieuwe plan comandantshuis

Ruimte betreurt vooral dat de fraaie centrale toegang met hardstenen omlijsting in rococo-stijl niet wordt herplaatst. Tijdens het meest recente Monumentenoverleg, waarin alle cultuur-historische organisaties in Roermond zitting hebben, werd dit door alle deelnemers een gemiste kans genoemd.

Meer info over de historie van het pand vindt je >>>>hier<<<<.

Voorzitter Dennis Janssen van Ruimte schreef de volgende brief aan de directeur van Dela Vastgoed, in Eindhoven:

 

Geachte heer Hendriksen,

Uw initiatief om Markt 35 en Varkensmarkt 1 te herbestemmen en de twee panden weer een geheel te maken deed bij velen de hoop herleven dat een groots monument van ‘zeer hoge cultuurhistorische waarde’ weer iets van zijn grandeur zou terugkrijgen. Teleurstelling alom toen bleek dat u in eerste instantie geen belangstelling had voor de ‘hoge bouwhistorische  en architectonische waarde’  van dit 17-e eeuwse ‘Groote Huis aan de Marckt’. En dat u al helemaal niet erover dacht daarvan iets terug te brengen of zichtbaar te maken. Een cultuurhistorische analyse en waardestelling was nodig om u op andere gedachten te brengen. Ten minste een beetje. Het zij zo. Het winkelconcept van H&M is natuurlijk nooit bedoeld om Roermond beter door te geven aan komende generaties. Maar de stichting Ruimte en onze achterban is dat wel een zorg. Vandaar dat we uw aandacht vragen voor het volgende:

De voorgevel vertoont in de laatste opzet meer eenheid door de spreiding van de drie dakkapellen over het hele dak en het weer gelijk maken van acht van de negen vensters op de eerst verdieping. Daar zijn we blij mee. Maar het ontwerp van de winkelpui op de begane grond is nog beslist onvoldoende om de voorgevel iets terug te geven van de monumentale luister van voor 1871 toen het pand in tweeën gesplitst werd. De zeven met hardsteen omlijste vensters komen niet terug en slechts een van de twee meest beeldbepalende elementen in de voorgevel, namelijk de koetspoort, komt terug terwijl de rococodeur zeker zo belangrijk is. De voorname 18e-eeuwse uitstraling van dit pand aan de straatzijde is pas compleet als niet alleen de geblokte koetspoort terugkeert maar ook de sierlijke deur. We hopen dat u, als initiatiefnemer van deze herbestemming, dit wil heroverwegen. Duizenden liefhebbers en kenners van de stad Roermond zullen u hiervoor zeer erkentelijk zijn.

Afgelopen maandagmiddag vond tijdens het honderdtwintigste tweemaandelijkse Monumenten Overleg met de wethouder op het stadhuis een presentatie plaats van de plannen voor de H&M winkel. In dit overleg zijn alle particuliere instellingen en organisaties op cultuurhistorisch erfgoed gebied in deze stad vertegenwoordigd. De deelnemers aan dit overleg kwamen spontaan en unaniem tot de conclusie dat het niet terugplaatsen van de rococodeur een gemiste kans zou zijn. En dat het maar de vraag is of zich zo’n kans ooit nog eens voordoet en wanneer. We hopen dus op begrip van uw kant en wijzen u erop dat dit pand met rococodeur alleen maar meer allure krijgt en dat dit voor de waarde van het vastgoed en de omzet van de H&M winkel geen nadelige gevolgen hoeft te hebben. Integendeel.

Graag tot toelichting bereid,

met vriendelijke groet,

Dennis Janssen,

voorzitter Stichting Ruimte Roermond


27 -1-2016

È finita

Oplegger Dux 14-01-2016 È finita

Vandaag heeft de gemeente de eerste stap gezet naar een nieuw reclamebeleid.

Wethouder Fick-Moussaoui, Wethouder voor ruimte, infrastructuur, milieu en natuur heeft vanmiddag een gesprek gehad met de eigenaar van hotel Dux. Het gevolg hiervan is dat de inwoners en bezoekers van Roermond nog slechts enkele dagen van de oplegger kunnen genieten. Maandag 1 februari wordt hij weggesleept.


21-1-2016

NIEUW RECLAMEBELEID

Reclameborden

Steeds meer mensen vinden dat de enorm toegenomen hoeveelheid reclame afbreuk doet aan het straatbeeld. Daarnaast worden de borden, surfzeilen, windmasters en andere reclame-uitingen als een vervelende sta-in-de-weg ervaren.
Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Roermond heeft gehouden onder bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad. De conclusie is dat er iets moet veranderen: het reclamebeleid wordt daarom opnieuw onder de loep genomen.
Over welke kant dat moet opgaan kan je zelf een bijdrage leveren. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld, waar je op kan stemmen door middel van een online enquête. Deze enquête en verdere info vind je hier:
http://www.roermond.nl/Reclamebeleid?highlight=reclamebeleid


17-1-2016

Hotel Dux lokt nu de Italianen naar Roermond.

Oplegger Dux 14-01-2016

Het heeft een paar dagen geduurd maar hij is “Terug van weggeweest”. Het vertrouwde beeld van de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik is weer hersteld.


18-12-2015

Het decembernummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Omslag 20-4

Het decembernummer van 2015 is klaar.  Met de verspreiding zal naar verwachting in het komende weekend gestart worden. In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Vesting Roermond
 • Aanprijzing boek
 • Het stadspark in ontwikkeling
 • Mysterieuze knopen
 • Bomen zijn belangrijk

Berichten en meer…


30-11-2015

Het falende reclamebeleid van de gemeente Roermond (in de binnenstad en ver daarbuiten).

Het reclamebeleid van de gemeente Roermond is vastgelegd in de Nota Reclamebeleid.  Deze kunt u >>>>hier<<<< inzien.

In deze nota zijn een aantal algemene criteria en objectgerichte criteria vastgesteld. Ook is er een excessenregeling waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

De eerste regel van de algemene criteria luidt: Er bestaat een direct verband tussen de reclame-uiting en de activiteiten die ter plaatse worden ontplooid. De belangrijkste regel t.a.v. excessen luidt: Indien een reclame-uiting -of voorstel daarvoor- een ernstige ontsiering van het gevelbeeld op zich en/of in relatie tot zijn belendingen, c.q. omgeving vormt, dan is deze reclame-uiting niet mogelijk. In de nota reclamebeleid 2010 is bovendien aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan. (zie pag 7).

Ondanks het grote aantal regels waaraan voldaan moet worden lijkt het aantal reclame-uitingen echter steeds meer toe te nemen. Een voorbeeld daarvan ziet u op de onderstaande foto. Deze is gemaakt op  de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik, aan de rand van het beschermde stadsgezicht. Hoewel in de nota reclamebeleid 2015 is aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan (zie pag 7) worden deze blijkbaar toch toegestaan.

Graag willen wij het college van dienst zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen en zetten de (on-)mogelijkheden  via onze argumenten >>>>hier op een rij<<<<<. Daarbij richten wij onze aandacht vooral op de oplegger op Loesbleik.

Een discussie over dit onderwerp is te volgen op onze Facebookpagina.

Reclame DUX


25-09-2015

Wereldberoemd Roermonds graf verwerkt in stripverhaal.

Wie aan monumentaal Roermond denkt, denkt al gauw aan de Munsterkerk, de kiosk of het stadhuis. Roermond biedt echter nog veel meer monumentaal erfgoed, dat niet altijd even goed te vinden is. Zo ligt in de Roermondse wijk Kapel in het Zand een monumentale begraafplaats. Deze dodenakker stamt uit 1785 en is de een-na-oudste begraafplaats van Nederland. De begraafplaats,  in de volksmond ook wel ‘Den Aaije Kirkhaof’ genoemd, is de afgelopen jaren flink opgeknapt. De afgelopen vijf jaar zijn er verschillende bekende objecten en graven op de dodenakker gerenoveerd, waaronder de ommuring, het lijkenhuisje, het graf van zouaaf Kuppers, het graf van Piërre Cuypers en het Graf met de Handjes. Dit laatste graf is ongetwijfeld het meest beroemde graf. Het graf, waarbij een katholieke jonkvrouw en een protestante kolonel, toch met elkaar verbonden blijven door middel van twee handjes, trekt toeristen van heinde en verre en stond ook op de voorpagina van het Amerikaanse maandblad ‘Time’. Het Graf met de Handjes is zelfs vertegenwoordigd in de stripwereld. Het monument is samen met de Munsterkerk verwerkt in een strip van Donald Duck. Om maar even aan te tonen hoe trots Donald op Limburg is……..

Donald

donaldlimburg


22 september 2015

Manege Thuserhof: gemeente Roermond moest al zeven keer een dwangsom betalen

Roermond-Thuserhof_verkleind

Bezwaren die betrekking hebben op de manege aan Thuserhof worden door de gemeente structureel te laat behandeld. Van de veertien bezwaren en verzoeken die sinds maart 2013 door de bezwaarmakers tegen de manege zijn ingediend, werden er slechts vier binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Door het te laat reageren werd de gemeente inmiddels al zeven keer gedwongen tot het betalen van een dwangsom. Dat blijkt uit een overzicht van de gevoerde procedures over de manege, dat op verzoek van de Stichting Ruimte door de bezwaarmakers is opgesteld.

Sinds 2009 hebben burgers in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Dit is geregeld in de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”.
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een zogenoemde beslistermijn van zes of acht weken waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. In bepaalde gevallen kan deze termijn worden verlengd tot twaalf of zestien weken. Als er dan nog geen voor beroep vatbare beslissing is genomen kunnen de indieners de gemeente in gebreke stellen. Daardoor wordt de termijn nogmaals met twee weken verlengd. De gemeente heeft dan dus in totaal veertien of achttien weken de tijd gehad om op het verzoek of bezwaar te reageren. Zodra deze laatste termijn overschreden wordt, is de gemeente een dwangsom verschuldigd. Daarnaast kan de indiener bij het uitblijven van een reactie een besluit afdwingen via de rechter.
Dat de bezwaren en verzoeken in relatie tot de bouw van de manege zo traag worden behandeld, is opmerkelijk omdat ze grotendeels betrekking hebben op relatief eenvoudige kwesties. De handhavingverzoeken hadden o.a. betrekking op het zonder vergunning stallen van paarden in containers, het zonder vergunning plaatsen van containers, het gebruik van de manege als hondenschool, het zonder vergunning stallen van caravans en het niet afronden van het landschapsplan.

Door het te laat reageren moest de gemeente Roermond inmiddels al 3480 euro aan dwangsommen betalen. Overigens kwam daar meestal een aanmaning aan te pas en werd er doorgaans pas een of twee maanden na deze aanmaning uitbetaald.

Voor de plaatsing hebben we de gemeente om een reactie gevraagd. Deze is onderstaand weergegeven.

Nadat een handhavingsverzoek is ontvangen vinden er controles plaats om vast te stellen of er sprake is van een strijdige situatie. Het kan dat er naar aanleiding van deze controle nader onderzoek noodzakelijk is. Vervolgens moet de mogelijk overtreder in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen.
Het zorgvuldig doorlopen van deze procedure kan leiden tot het overschrijden van de beslistermijn.
Ieder handhavingsverzoek wordt op dezelfde wijze behandeld, dit beleid is vastgelegd in de Uitvoeringsnota integraal toezicht en handhaving gemeente Roermond.


21 september 2015

Zoek de verschillen.

OP 22 april 2015 heeft het college besloten de bewegwijzering voor fietsers naar het stadskantoor te inventariseren en waar nodig verbeteringen aan laten brengen. Blijkbaar zijn er geen grote tekortkomingen vastgesteld door de deskundigen. Er is immers nog niet veel veranderd.
stadhuis oud-nieuw
Oud —-> Nieuw
Kruispunt
Oud —-> Nieuw
lift

Oud —-> Nieuw

Roltrappen oud - nieuw

Oud —-> nieuw

Markt oud - nieuw

Oud —–> Nieuw


10 september 2015

Kunst en ambacht tijdens open monumentendagen

Stichting Ruimte presenteert zich zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag in de kathedraal. Quint Lommen geeft dan aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over zijn restauratie van het Christoffelbeeld in 1985 (foto)

foto Quint

De aandacht voor deze restauratie past bij het thema van de 29e Open Monumentendagen: Kunst en Ambacht. Behalve de gebruikelijke openstellingen van de grote rijksmonumenten bevat de 29e editie van Monumentendag daarom (maar alleen op de zaterdag) verschillende bijzondere demonstraties in het kader van dit thema. De demonstraties worden gehouden op verschillende locaties, verspreid door de stad. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de ‘oude ambachten’ maar wordt ook getoond wat ambachtelijk werken vandaag de dag inhoudt. Demonstraties op zaterdag 12 september: Wilhelminasingel In de Cattentoren geeft Ton Lupak van restauratie-atelier Restaura uitleg over de beide laatste glasvondsten die in Roermond werden gedaan Abdijhof Demonstraties door leerlingen van de afdeling Elektro- en Metaaltechniek van Niekée. Jesuïtenstraat 9 (Koetshuis) Demonstraties door leerlingen van Niekée afdeling Art en Design (i.sm. Gilde Opleidingen), afdeling ‘Grafimedia’ en ‘Dienstverlening en Commercie’. Heilige Geeststraat Demonstraties door couturier Johnn van Dijk (H. Geeststraat 5), beeldhouwer Frans Jansen en glas-in-lood werken door Tiffany Shop Wim (H. Geeststraat 8) Lindanusstraat 12 Glaskunstenares Helma Brassé demonstreert de glas in lood techniek en het brandschilderen in het geboortehuis van glazenier Joep Nicolas. Wilhelminasingel 67 Bij Galerie Dick & Mariska van Wijk, gevestigd in het voormalige atelier van Joep Nicolas, wordt uitleg gegeven over de techniek en het werk van deze kunstenaar. Tevens geeft beeldhouwer Dick van Wijk demonstraties en uitleg over het werken met brons. Neerstraat 11-13 In de bibliotheek/historiehuis geeft Mariëlle Jereskens demonstraties kalligraferen. Harrie Knoors laat zien hoe boekbinden in zijn werk gaat en ook portretschilderes Gerda van Gijzel geeft hier acte de présence. Brugstraat 2A Marco van Hoof van Schoenmakerij Handmates geeft demonstraties schoenen produceren en repareren. Schuitenberg 17 Bij Potterie Camac Machi geeft Maarten Damen demonstraties pottenbakken. Grote Kerkstraat In de Rattentoren toont Meta van Appeven poppenspel én het maken van poppen. Ook worden daar verhalen verteld door Ton Hensen. Pierre Cuypersstraat 1 In het Cuypershuis is restauratie-atelier Tim Schoenmakers aanwezig. Hij adviseert over de restauratie en conservatie van het interieur van monumenten.


30 juli 2015

Provincie tikt de gemeente op de vingers.

artists_impression Hotel

Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons ook indruist tegen het provinciale beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, hebben wij het College van Gedeputeerde Staten onlangs geattendeerd op de bouwplannen en hun verzocht een zienswijze in te dienen. Aan dit verzoek heeft GS gevolg gegeven. Uit deze zienswijze blijkt dat er het e.e.a. mis is met de ontwerp-omgevingsvergunning. Zo ontbreekt een marktanalyse, is een onderzoek naar de mogelijkheid van herbestemming van leegstaande monumentale of beeldbepalende panden niet te vinden in de onderbouwing en ontbreekt een verwijzing naar het nieuwe provinciaal beleid in verband met  duurzame verstedelijking. Als klap op de vuurpijl geeft de gemeente zelfs aan dat het plan in het kader van het vooroverleg is beoordeeld door de provincie en dat de provinciale belangen goed en volwaardig zijn afgewogen. Niets blijkt echter minder waar. Het plan is nooit voor vooroverleg aangeboden. Omdat wij graag kennis wilden nemen van de argumenten van GS verzochten wij een aantal ambtelijke medewerkers van de gemeentelijke afdeling Plannen en Projecten ons een afschrift van dit openbare stuk toe te sturen. Er bleek echter niemand bereid aan ons verzoek te voldoen. Wij werden vriendelijk verzocht een verzoek in te dienen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur en/of het stuk bij de provincie op te vragen. Nadat we een vijftal gemeente-ambtenaren gesproken hadden maakten wij gebruik van de laatst genoemde mogelijkheid en een uur later was het stuk in ons bezit. Wellicht is de inhoud van de provinciale zienswijze de reden waarom het ambtenarenapparaat niet erg toeschietelijk was. Wilt u de gehele tekst van de provinciale zienswijze lezen klik dan >>>>hier<<<<.


11 juli 2015

Ruimte tegen bouw hotel aan Loesbleik

artists_impression Hotel

Stichting Ruimte is het niet eens met de voorgenomen bouw van een hotel aan de Loesbleik. We zijn niet tegen een verdere ontwikkeling van deze plek, maar menen dat dit op deze kenmerkende locatie tussen de beschermde stadsgezichten van de binnenstad en Voorstad Sint-Jacob terughoudender zou moeten gebeuren dan nu het geval is. Behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten zouden daarbij voorop moeten staan. En dan zowel wat betreft de historische bebouwing als wat betreft de ‘zeer beeldbepalende bomen’ – zoals het college van burgemeester en wethouders de bomen zelf noemt in het startbesluit. Het plan heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat enkele of alle 60 jaar oude bomen aan de oever van de Roer moeten verdwijnen, dat de mensen in de Voorstad rechtstreeks op het gebouw uitkijken en dat ook de bever zich moet aanpassen. De kwestie van het hotel moet gezien worden in een breder verband. De monumentenstad Roermond kampt met een alarmerende leegstand van gebouwen, waaronder monumentale en beeldbepalende gebouwen. Wij zijn van mening dat voordat er gebouwd gaat worden, eerst moet worden gezocht naar mogelijkheden van herbestemming van deze gebouwen. Er moet dus een samenhangend beleid komen waarbij herbenutting, herbouw en nieuwbouw tegen elkaar afgezet worden.

Loesbleik oudLoesbleik nieuw

In die opvatting worden we gesteund door de provinciale Omgevingsverordening Limburg, die eerder dit jaar van kracht werd. Daarin staat letterlijk dat voordat er nieuwbouw kan plaatsvinden “de mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen” moeten worden onderzocht. Dat gaat verder dan de regeling in de wet. Schrijft de wettelijke regeling voor dat voor nieuwe functies of nieuwbouw eerst gezocht moet worden in bestaand stedelijk gebied, de provincie breidt dit uit naar bestaande gebouwen. Daarmee legt de provincie een duidelijke opdracht neer voor de gemeentebesturen gezamenlijk en ieder gemeentebestuur afzonderlijk: maak leegstandbeleid. In de ruimtelijke onderbouwing van de plannen aan de Loesbleik, ontbreekt een dergelijke toets. Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons indruist tegen het provinciaal beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, heeft Stichting Ruimte inmiddels het College van Gedeputeerde Staten geattendeerd op de bouwplannen aan de Loesbleik. Tevens is aan GS verzocht om een zienswijze in te dienen bij het Roermondse stadsbestuur. Ruimte zal deze week ook zelf een zienswijze indienen. De gemeente Roermond is het overigens niet eens met onze lezing van de nieuwe regels. Volgens de gemeente heeft de nieuwe regelgeving slechts betrekking op uitbreidingslocaties, en niet op inbreidingslocaties als de Loesbleik. Eerder meldden we al dat wij een zogenoemde zienswijze gingen indienen tegen de voorgenomen bouw.  Deze is op 10 juli verzonden aan het college. De complete tekst kunt u >>>>hier<<<< nalezen.


3 juli 2015

Ruimte-keurmerk voor het Arresthuis en het Wonen Limburg Huis

Tijdens de architectuurdag van 20 juni werd het “Ruimte-Keurmerk” uitgereikt aan de directie van het Wonen Limburg Huis (Woningcorporatie Limburg) en het Arresthuis. Daarmee werd een oude traditie in ere hersteld: tussen 1998 en 2007 viel die eer te beurt aan dertien panden. Het keurmerk, bestaande uit een schildje en een oorkonde, is een prijs waarmee initiatieven van particulieren of instellingen worden beloond die bijdragen aan het stadsschoon. Kijk >>>>hier<<<< welke panden eerder al het keurmerk kregen. Op de foto’s reikt voorzitter Dennis Janssen de oorkondes uit aan directeur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburgdirecteur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburg.

arresthuis

woning

Daarbij werden de volgende motivaties gegeven. Het Arresthuis Voor de stichting Ruimte was het al in 2011 al bij de oplevering duidelijk dat er voldoende aanleiding was om een Ruimte keurmerk te verlenen aan de opdrachtgever Luiten- van der Valk Monumentenbeheer. De transformatie van gevangenis naar hotel heeft het oude gebouw goed gedaan en dat is ook meteen een compliment voor architectenbureau Engelman dat deze klus zorgvuldig heeft geklaard. Want zowel binnen als buiten zijn bij de omvorming van het huis van bewaring tot hotel de kenmerken van de gevangenis behouden gebleven. De tralies voor de ramen zijn wat de buitenkant betreft natuurlijk het meest opvallende element dat gehandhaafd is. Maar ook het laten staan van de gevangenismuren rond het gevangenisterrein herinnert nog aan de vorige functie. Binnen is de gietijzeren constructie van de galerieën in de centrale hal onaangetast gebleven evenals de ijzeren deuren, de natuurstenen fonteintjes op de gang en zoveel mogelijk de gewelfde plafonds van de cellen. Met deze transformatie van het oude huis van Arrest in een comfortabel hotel is een belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar houden van de geschiedenis van de stad Roermond als hoofdstad van het Overkwartier met zijn hoofdstedelijke instellingen als een rechtbank en een huis van arrest. Het Wonen Limburg Huis Woningcorporatie Wonen Limburg heeft als opdrachtgever van het Wonen Limburg Huis een meer dan geslaagde poging gedaan om de oude meelfabriek uit 1870 en verbouwd in 1905, een nieuwe toekomst te geven. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor het zogenaamde ‘ doos in doos’ concept. In het gebouw is als het ware een glazen doos opgetrokken. Op deze wijze werd de historische erfenis van het gebouw behouden en bleven de oorspronkelijke gevels zichtbaar en intact. Maar het leverde ook een thermische schil op die er voor zorgt dat het gebouw bijna volledig energiekosten neutraal is en zo in aanmerking kwam voor een A-plus label. Het was architecten bureau Satijnplus dat dit concept heeft uitgewerkt voor het gebouw van zes verdiepingen. Ook binnen de doos constructie ziet het gebouw er bijzonder uit omdat er is gekozen voor een binnenhuisarchitectuur die gebaseerd is op de inrichting van een woonhuis. Niet vreemd natuurlijk als men bedenkt dat de opdrachtgever een woningcorporatie is. Er is een leefkeuken, er zijn woonkamers, werkkamers en vergader-en brainstormplekken. Alleen slaapkamers ontbreken. Op een zijgevel van een belendend pand aan de Singel zijn de logo’s en namen aangebracht van alle bedrijven die in de loop der tijden in het industrieel complex waren ondergebracht. In de voortuin herinneren beplanting en spoorrails aan de spoorlijn die ooit bepalend was voor de locatiekeuze van het fabrieksgebouw. Nog een verrassend extra is terug te vinden in het lagere gedeelte van de fabriek dat half afgebroken was. Daar is op de eerste verdieping een vlindertuin aangelegd die via een wenteltrap op het binnenterrein te bereiken is. Deze herbestemming van een overgeleverd gebouw is zeer geslaagd en een verrijking van het bouwkundig erfgoed van de stad Roermond uit de tijd van de industriële revolutie. Een Ruimte keurmerk is dan ook op zijn plaats.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-CD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1

 


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van ons bestuur en de redactie zijn wij op zoek naar:

– adviseurs

– bestuursleden

– redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.


Hit Counter provided by orange county divorce attorney