Jaarverslag 2020

De Stichting Ruimte kijkt terug op een bewogen 2020 waarin de nodige resultaten zijn geboekt voor meer aandacht voor een monumentaal Roermond. We kijken dan tevreden terug naar 2020. Een klein overzicht van de belangrijkste resultaten waar de stichting Ruimte aan heeft bijgedragen:

Beschikbaarstelling financiële middelen monumentenzorg
In de begrotingsbehandeling van de Gemeente Roermond voor het jaar 2021 was volop aandacht voor monumentenzorg. Aandacht die ontstaan is nadat wij als Ruimte een brief aan de Raad hebben gestuurd om ook het erfgoedaspect m.b.t. de onze historische aspect in de begroting niet uit het oog te verliezen. De brief heeft ertoe geleidt dat er een drietal moties zijn aangenomen die het college oproept om extra middelen beschikbaar te stellen voor erfgoed en  vooral ook een oproep om een beleidsvisie voor erfgoed op te stellen. Daarnaast roepen de moties op tot een vereenvoudiging van de erfgoedverordening en tot een actualisatie van de lijst met monumentale bomen.

Hendriklaan 38
Het voormalige onderkomen van de Coöp-super aan de Hendriklaan 38 staat aan de vooravond van een ingrijpende renovatie. De afgelopen jaren is het pand in ernstig verval geraakt, omdat de vorige eigenaar het naliet om noodzakelijk onderhoud te plegen aan dit gemeentelijke monument. Samen met de gemeente Roermond zijn we erin geslaagd om het pand over te laten dragen aan een nieuwe eigenaar, die het pand graag wil renoveren en herbestemmen. De benodigde vergunning hiervoor is inmiddels ingediend en wordt door de gemeente momenteel behandeld. De verwachting is dat het pand medio 2021 in de steigers gaat.

Café Braam
Café Braam aan de Dokter Leurszijstraat blijft behouden in de nieuwbouwplannen die ontwikkelaar John Geelen heeft voor het gebied. In eerste instantie zou het café gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Samen met Rob Verstappen, diverse omwonenden en de architect hebben we een compromis kunnen bereiken waarbij het café zelf behouden blijft en de beugelbaan gesloopt wordt, om plaats te maken voor nieuwbouw. De ontwikkelaar realiseert een nieuwe beugelbaan aan de achterzijde van het pand. Momenteel wordt het bouwplan bestemmingsplantechnisch in orde gemaakt, de verplaatsing van de beugelbaan is reeds gestart.

Ruïne Oudeborg
Het landgoed Oudeborg wordt deels ingericht als zorgcomplex met circa 35 zorgwoningen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden die ertoe geleidt hebben dat ook de ruïne die op het landgoed staat, bij de herontwikkelingsplannen betrokken wordt. De ontwikkelaar heeft deze toezegging gedaan. Na realisatie van het zorg-appartementen  zullen hiervoor de eerste gesprekken gaan plaatsvinden.

Stationsomgeving
Het erfgoedaspect krijgt in de in ontwikkeling zijnde stationsomgeving de nodige aandacht. De gemeente heeft ons bij de planvorming in een vroegtijdig stadium betrokken, hetgeen ertoe geleidt heeft dat het historische bijgebouw bij het stationsgebouw, dat momenteel dienst doet als kantine voor de buschauffeurs, behouden blijft en in de toekomst dienst gaat doen als wachtruimte voor buspassagiers. Daarnaast worden ook het stationsgebouw zelf en de monumentale locomotievenloods gerenoveerd en betrokken bij de totale planvorming.

Swalmerstraat 73
De gemeente heeft volgens de Stichting Ruimte het inmiddels bekende ‘Gat van Dohmen’ via een nieuwe vergunningaanvraag proberen te legaliseren. Het gat is begin van deze eeuw gerealiseerd door middel van sloop van deze muur. Het betreft een historisch beoordeelde tuinmuur aan de achterzijde van dit pand. Inmiddels is een vergunning afgegeven voor het schilderen van het illegaal geplaatst hekwerk in een illegaal gemaakt gat. Hoe de gemeente nu met deze situatie verder omgaat is volstrekt onduidelijk en lijkt het er op dat de illegale situatie weer verder wordt gedoogd! Wordt vervolgd in 2021.

Ruimtelijk
Ook dit jaar 2020 heeft de Stichting Ruimte het eigen blad weer vier keer uitgegeven.
De redactie van Ruimtelijk weet er elke kwartaaluitgave weer een bijzonder blad van te maken dat door de donateurs zeer wordt gewaardeerd.
Inmiddels loopt het aantal donateurs gestaag op richting de 500.