Jaarverslag 2019

De Stichting Ruimte kijkt terug op een actief 2019,. We hebben aanzetten gemaakt voor het versterken van het historisch karakter van de stad Roermond. We constateren met elkaar dat de rol van Ruimte als ‘hoeder van het historisch erfgoed van de stad Roermond’  toch echt noodzakelijk is. Nog steeds staat het behoud van het historisch karakter van de stad onder druk door zogenaamde noodzakelijke verbouwingen of vernielingen. Daarom hebben we een aanzet gemaakt om vernielingen of veranderingen aan monumenten via ons publiek meldpunt-monumenten zichtbaar te maken en eventueel actie te ondernemen tegen de eigenaren.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten waarmee de stichting Ruimte  in 2019 mee aan de slag is geweest:

Hendriklaan 38
Het voormalige onderkomen van de Coöp-super aan de Hendriklaan 38 is ernstig in verval geraakt. Dit omdat de eigenaar het naliet om noodzakelijk onderhoud te plegen aan dit gemeentelijke monument. Ruimte heeft bij de gemeente Roermond een handhavingsverzoek ingediend. Dit omdat de eigenaar volgens de erfgoedverordening van de gemeente verplicht is om een monument adequaat te beschermen. De gemeente is daarop in overleg gegaan met de eigenaar.

Café Braam
Café Braam aan de Dokter Leurszijstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Met de Stichting Burgerbelangen Roermond werken we nauw samen om het pand te behouden. Gesprekken met de eigenaar en de gemeente zullen komend jaar (2020) plaatsvinden.

Ruïne Oudeborg
Er zijn plannen met landgoed Oudenborg in Herten. Er wordt gesproken over een zorgcomplex in de tuin van het complex. Ruimte start een onderzoek omdat hier sprake is van een monumentale tuin en monumentaal pand.

Stationsomgeving
Ruimte wordt betrokken bij het participatietraject van zowel het westelijk als oostelijk gebied van het NS-station. Doel van dit traject een visie tot stand te brengen voor het busstation, het voorterrein voor het station en het gebied aan de oostzijde. Het beperken van een aantal spoorlijnen van het stationsterrein heeft grote impact op de plannen. Het gebied loopt namelijk vanaf de Robert Regoustraat tot aan de voormalige Moutfabriek Beltjens. Ruimte vindt dat deze visie noopt tot een nadere bestudering van ontwikkelingen van alle ‘kansrijke’ gebieden in de wijk ’t Vrijveld.

Swalmerstraat 73
Stichting Ruimte heeft ontdekt dat er nieuwe ontwikkelingen zijn waargenomen rondom het bekende ‘Gat van Dohmen’. Het betreft een vergunning voor een historisch beoordeelde tuinmuur aan de achterzijde van dit pand.
De Stichting Ruimte start met een onderzoek naar deze nieuwe ontwikkelingen.

307-complex
Wonen Zuid is voornemens een onderzoek de starten naar een renovatie van de 307 appartementenlande Oranjelaan. Ruimte vindt dit complex qua architectuur en tijdsbeeld van na-oorlogse bouw behoudswaardig en gaat de renovatie op de voet volgen.

Wintertuinen  Markt en Roerkade
Met grote zorg kijkt de Stichting Ruimte naar ontwikkelingen op de Markt en Roerkade. De glazen bouwwerken dekken een belangrijk deel van de voorgevel van de daar aanwezige (rijks- en gemeentelijke)monumenten. De verwachting is dat er nog meer horecaondernemers met dergelijke plannen komen, waardoor bv. e Markt haar historisch karakter dreigt te verliezen. Dit wordt voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor Ruimte!

Yageo/voormalig Philipsterrein
Ruimte vraagt samen met de Buurtvereniging ’t Vrijveld weer aandacht voor meer actie vanuit de gemeente om met initiatieven te komen voor ruimtelijke invulling van dit terrein. Aandacht dient uit te gaan naar zoveel mogelijk  behoud van bestaande fabrieksgebouwen, waarmee het bijzondere karakter blijft behouden.

Omgevingsvisie gemeente Roermond
De Stichting Ruimte heft deelgenomen aan het participatietraject bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie. Het participatietraject was ruimschoots onvoldoende: de deelnemers van het traject werden vooraf geselecteerd en een in het verleden vastgestelde visie uit 2013 kreeg voorrang boven nieuwe frissen ideeën vanuit alle inwoners van Roermond. Er was weinig mogelijkheid tot verdieping bij de totstandkoming van deze nieuwe Omgevingsvisie. Een afsluitende sessie en zicht op het eindresultaat ontbrak. Communicatie over traject was volstrekt onvoldoende.

Ruimtelijk
Dit jaar 2019 heeft de Stichting Ruimte het eigen blad vier keer uitgegeven.
De redactie van Ruimtelijk weet er elke kwartaaluitgave weer een bijzonder blad van te maken dat door de donateurs zeer wordt gewaardeerd.