Correspondentie Comandantshuis

Tekst beroepschrift.

Aan: Rechtbank Roermond                                                                 Stichting Ruimte

Afdeling Publiekrecht                                                                p/a Begijnhofstraat 34

Postbus 950                                                                             6041 GX Roermond

6040 AZ Roermond

Roermond, 5-9-2016

betreft:

beroep tegen de verlening van een omgevingsvergunning (bij besluit d.d. 24 februari 2016, nr.45255-2015) voor het verbouwen van de panden Markt 35 en Varkensmarkt 1 met een uitbreiding aan de achterzijde  tot één winkelruimte.

Edelachtbare heer, mevrouw,

volgens de Stichting Ruimte is er sprake van aantasting van een gemeentelijk monument zoals geformuleerd in artikel 7 van de monumenten- en archeologieverordening 2011 van de gemeente Roermond, ook al vindt die aantasting plaats mét een omgevingsvergunning.

Het betreft een aantasting van de drie contextuele waarden zoals beschreven in de cultuurhistorische analyse en waardestelling (CHAW) van november 2015 door Buro4.

Aan de zeer hoge cultuurhistorische waarde van het ‘Groote Huys aan de Marckt’ wordt onvoldoende recht gedaan en ook de architectuurhistorische waarde en de hoge bouwhistorische waarde komen er in de bouwplannen slecht vanaf. Dat geldt ook voor de interne waarden van beide panden. Wat niet gesloopt wordt verdwijnt achter systeemwanden en verlaagde plafonds of wordt opgeslagen op zolder.

Alleen de kelders worden ontzien. Het is daarom dringend gewenst dat de gemeente ingevolge het gestelde in artikel 12a van diezelfde verordening de vergunning intrekt.

Bovendien blijkt de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave verleend. Er is sprake van het ontbreken van relevante historische afbeeldingen (zie bijlage 1 en 2) en ook de documentatie is wat betreft de cultuurhistorische aspecten van het pand niet volledig (zie bijlage 3).

In artikel 8 van de gemeentelijke monumenten- en archeologieverordening is sprake van het gegeven dat een cultuurhistorisch rapport een matrix dient te bevatten waarin de relevante onderdelen van de structuur, constructie en verschijningsvorm van het object worden afgezet tegen de kwalificaties ‘zeker te behouden’, ‘eventueel te behouden’ en ‘te amoveren’. In de cultuurhistorische analyse en waardestelling van november 2015, opgesteld door Buro4, ontbreken deze kwalificaties echter en zijn deze vervangen door de minder dwingende termen ‘hoge monumentale waarde’, ‘positieve monumentale waarde’ en ‘indifferente waarde’. Een motivatie voor deze verandering ontbreekt.

Met betrekking tot de procedurele kant van de zaak heeft de gemeente opnieuw de verdenking op zich geladen een echte afweging tussen het belang van monumentenzorg en beschermd stadsgezicht aan de ene kant en de zakelijke belangen van de vergunninghouder aan de andere kant niet te willen maken.

De beslissing van de commissie beeldkwaliteit om het college van B en W positief te adviseren over de door Dela Vastgoed bv aangevraagde omgevingsvergunning, is op 16 februari achter gesloten deuren in een soort vooroverleg genomen. Zo werd de stichting Ruimte de kans ontnomen kennis te nemen van het  besluitvormingsproces; en dat terwijl de commissie tijdens haar bijeenkomst van 2 februari voorstelde “het aanbod van de stichting Ruimte, aanwezig in de persoon van zijn voorzitter, om de oorspronkelijke brede rococodeurbekroning te herplaatsen, in overweging te nemen”.

Tijdens het Monumentenoverleg van 29 september jongstleden kwam ons ter ore dat ambtenaren die belast zijn met het monumentenbeleid van de gemeente aan het College een ander advies hebben gegeven dan de commissie beeldkwaliteit. Maar daar is ons verder niets over bekend, ook niet waarom dit ambtelijk advies is afgewezen door het College van B.&W.

Ten overvloede wijzen wij u erop dat reeds in het Monumenten Overleg van 22 februari 2016 een presentatie plaatsvond  van de plannen voor de H&M winkel. In dit tweemaandelijkse overleg met de wethouder die gaat over monumenten zijn alle particuliere instellingen en organisaties op cultuurhistorisch erfgoed gebied in deze stad vertegenwoordigd. De deelnemers aan dit overleg kwamen spontaan en unaniem tot de conclusie dat het niet terugplaatsen van de 18e eeuwse voordeur en de poort mèt kroonlijst een gemiste kans zou zijn. En dat het maar de vraag is of zich zo’n kans ooit nog eens voordoet en wanneer.

Kortom de vergunning kan geen stand houden wegens onzorgvuldigheid en onvolledigheid van stukken omdat een inhoudelijk gemotiveerde afweging ontbreekt en omdat er onvoldoende kansen op weerwoord  van onze kant waren, evenals voor inzet van extra expertise.

We verzoeken u dan ook het besluit van de gemeente om de omgevingsvergunning te verlenen voor Markt 35/Varkensmarkt 1 te vernietigen.

 

Graag tot toelichting bereid,

hoogachtend,

 

Dennis Janssen                                  Jan Grouls

voorzitter Stichting Ruimte             penningmeester Stichting Ruimte

 

 

Verslag overleg met H&M

Overleg 1

Overleg 2

Overleg 3

scannen0012

scannen0013

scannen0014

scannen0015

scannen0016

scannen0017